Wijze van afdoen van ALV-stukken

Aan:             de besturen van de mannenkoren van KNZV Midden Nederland

Onderwerp:   wijze van afdoen van ALV-stukken

Datum:         24 april 2020

Geacht bestuur,

Als gevolg van de regeringsmaatregelen om de coronacrisis te bestrijden heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 april geen doorgang. Omdat het bestuur verwacht dat de eerstvolgende gelegenheid om een ALV te houden zich niet eerder dan september zal voor doen, minder dan 2 maanden voor de Najaarsvergadering van 31 oktober, kiest het bestuur ervoor de Voorjaarsvergadering te laten vervallen.

Toch komt dit erg ongelegen. Enerzijds dientu besluiten te nemen over het concept integraal jaarverslag 2019 en de conceptbegroting 2020. Anderzijds behoeft het advies van de Commissie Toekomst KNZV vMN uw standpuntbepaling zodat het bestuur u in de Algemene Ledenvergadering eind oktober dit jaar een definitief besluit kan voorleggen. Maar ook de vervolgactiviteit van de succesvolle Inspiratiedag verdient een nadere uitwerking. In deze brief doet het bestuur enkele voorstellen om de verschillende onderwerpen te kunnen behandelen.

 1. 1.Het concept integraal jaarverslag 2019 en de conceptbegroting 2020 (bijl. 1 en 2)
  1. Het bestuur heeft overwogen deze stukken via digitale raadpleging vast te laten stellen, analoog aan de digitale vergadering die het bestuur eind 2018 heeft uitgeschreven. De bezwaren die destijds enkelen van u naar voren hebben gebracht, in het bijzonder het ontbreken van een gedachtewisseling, zijn ook nu relevant. Zeker over de begroting, die een tekort laat zien – die de vereniging overigens goed kan dragen –is het denkbaar dat u daarover van gedachten wilt wisselen.
  2. Het bestuur stelt voor dat u kennisneemt van de inhoud van de bijlagen 1 en 2. Het bestuur zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en terughoudendheid uitvoering geven aan de conceptbegroting. Het concept integraal jaarverslag 2019 en de conceptbegroting 2020 zal het bestuur in de ALV van 31 oktober voor besluitvorming aan uvoorleggen.
 1. 2.Het advies van de Commissie Toekomst KNZV VMN (bijl. 3)
  1. De commissie Toekomst KNZV vMN heeft haar advies in maart afgerond en het bestuur heeft besloten het advies van de commissie aan u voor te leggen. In het traject was voorzien dat u in de Voorjaarsvergadering van 25 april een richtinggevend uitspraak zou doen. De commissie zou het resultaat daarvan nader uitwerken, zodat u in de Najaarsvergadering een definitief besluit zou kunnen nemen. Daarmee zou voor alle betrokkenen vanaf 2021 in organisatorisch zin weer in alle rust genoten kunnen worden van de mannenkoorzang.
  2. Op basis van het advies legt het bestuur het volgende aan u voor.
   Aan de ene kant is er de invalshoek van het in standhouden van de mannenkooridentiteit. Dit kan alleen als de bestuurskracht wordt versterkt. In de praktijk betekent dit een kleiner verenigingsbestuur, zelfwerkzaamheid bij verenigingsactiviteiten als festivals en het inbesteden van administraties.
   Aan de andere kant is er de invalshoek van de afnemende bestuurskracht. Die kan worden opgelost door het opheffen van KNZV vMN.Het is vervolgens aan de koren overgelaten of aansluiting gezocht wordt bij één van de grote korenkoepels.
  3. Uw bestuur wil graag dat de leden van vMN als club van ruim 50 mannenkoren een gezamenlijke keuze bepalen. Het uitgangspunt daarbij is dat de verbondenheid in de mannenkoorzang zo veel mogelijk in stand blijft. Dat betekent dat vMN de unieke mannenkooridentiteit in stand wil houden, verder uitdragen en promoten. Deze lijn betekent ofwel lid blijvenvanKNZV Nederland, ofwel als vMN verzelfstandigen en als eigenstandige koepel aansluiten bij Koornetwerk Nederland.

Volgt u deze lijn niet dan zal het bestuur samen met u de noodzakelijke werkzaamheden verrichten om KNZV vMN op te heffen per 1 januari 2021 en een overgang van uw koor naar bijvoorbeeld KCZB of KBZON te faciliteren.

 1. Uitstel van de besluitvorming betekent dat KNZV vMN bestuurlijk gezien ook in 2021 in dezelfde ongewenste (huidige) situatie zal verkeren. Het bestuur kan de continuïteit van zijn werkzaamheden vooralsnog niet garanderen.
  Gelet op de huidige bijzondere (Corona-) omstandigheden verzoekt het bestuur u vóór 31 augustus digitaal uw voorkeur kenbaar te maken door hier te klikken. Op basis vande uitkomst van deze raadpleging zal het bestuur de nodige stappen zetten om u op 31 oktober een definitief voorstel voor te leggen.
 1. 3.De vervolgstappen van de Inspiratiedag
  1. Over de resultaten van de Inspiratiedag van 8 februari jl. zult u binnenkort worden geïnformeerd. Het bestuur heeft besloten dat, in verband met het bovenregionale karakter dat de dag heeft gekregen en de bijdrage die met het oog daarop van KNZV Nederland is verkregen, de deelnemers individueel geen bijdrage voor de lunch behoeve te betalen.
  2. In samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuur en Amateurkunst (LKCA) werkt het bestuur aan een vervolgactiviteit. Dat proces staat nu natuurlijk even stil. Maar het bestuur is vast van plan om u op de ALV van 31 oktober een vervolgactiviteit te presenteren. Dit ziet het bestuur los van de discussie over de organisatorische toekomst. Het gaat immers om het revitaliseren van de koren zelf.
 1. Vertegenwoordigingin de Verenigingsraad (VR) KNZV
  1. De vertegenwoordiging van vMN in de VR wordt gevormd door Roel Bueneker en Wim Zoet, resp. penningmeester en secretaris vMN. Uit uw midden zijn geen voorstellen ontvangen om de derde vMN-stoel in de VR te bezetten. Door ontwikkelingen binnen KNZV is Wim Zoet toegetreden tot het Algemeen Bestuur van KNZV. Het bestuur KNZV vMN stelt voor om de vacature die hij achterlaat in de VR te laten vervullen door Adrie Bout. Op dit punt vraag het bestuur u op korter termijn digitaal via secretaris@knzv-middennederland.nl te laten weten of u met deze voordracht instemt.

Het bestuur hoopt van harte dat u begrip zult hebben voor deze aanpak die, naar de letter van de statuten, niet de schoonheidsprijs verdient. Het bestuur dringt er bij u op aan dat u en masse gehoor zult geven aan beide oproepen om digitaal te reageren. Zo spoedig mogelijk uwinstemming met de voordracht voor de VR-stoel. En uw visie op de toekomst, langs de lijnen die bovenstaand zijn beschreven, vóór 31 augustus 2020.

Tot slot. De Coronamaatregelen laten hun sporen intens zien in onze koorwereld. Het gemis aan de koorcontacten is voelbaar. Het bestuur heeft er behoefte aan om elkaar een riem onder het hart te steken om deze nare periode zo goed mogelijk door te komen. Let op elkaar en blijf gezond.

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet,
Secretaris KNZV vMN

Comments are closed.