Welkom op onze website

Het KNZV Midden Nederland

Het KNZV Midden Nederland is één van de vier zelfstandige regioverenigingen die zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV). Als onderdeel van het landelijk opererende KNZV heeft het KNZV Midden Nederland meer daadkracht om de belangen van de mannenzang in het werkgebied van de vereniging, Gelderland, Utrecht en Flevoland, te behartigen.
Doordat het landelijk KNZV ook verbonden is aan het Koornetwerk Nederland, is er een belangrijke schakel in de communicatie met ministeries en landelijk opererende organisaties ontstaan.

Naast belangenbehartiging beschikt het KNZV Midden Nederland over een aantrekkelijk dienstenpakket waar de aangesloten mannenkoren hun voordeel mee kunnen doen.
Ontzorgen van de mannenkoren is één van de belangrijkste doelstellingen van het KNZV. Daarom hebben we ons voordelenpakket voor u op een rijtje gezet :

up-to-date nieuws

We leven nu eenmaal in een tijd waarin nieuwsgaring een belangrijke rol speelt. Daarom wordt metenige regelmaat belangrijke feiten voor de mannenkoorzang voor het voetlicht gebracht.
Zie verder onder de rubriek Nieuws.

de KNZV Bibliotheek

De KNZV bibliotheek omvat meer dan 3.000 prachtige muziekstukken voor de mannenzang. Nietalleen klassiek of licht klassiek, maar ook musical- en filmmuziek en populaire nummers.
De bij het KNZV aangesloten koren kunnen er hun voordeel mee doen en gratis gebruik maken van deze landelijke bibliotheek.Zie voor meer informatie het hoofdmenu Bibliotheek.

een collectief verzekeringspakket

  • Een belangrijke bijdrage aan het ontzorgen van de mannenkoren wordt geleverd door het aanbieden van een collectief verzekeringspakket. Niet alleen wordt voor de aangesloten koren op landelijk niveau onderhandeld, er worden ook aantrekkelijke tarieven afgesproken. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten. Meer informatie is hier te vinden.  
  • Naast het collectieve pakket kunnen ook facultatieve verzekeringen worden afgesloten.

een collectieve BUMA afdracht

Het KNZV is evenals andere korenkoepels lid van het Koornetwerk Nederland (KNN)
Het KNN sluit jaarlijks een collectief BUMA-contract af voor alle bij haar aangesloten korenkoepels. Dus ook voor het KNZV.De jaarlijks verschuldigde uitvoeringsrechten voor de mannenkoren zijn hierdoor afgekocht. Daardoor kunnen alle aangesloten koren zonder voorafgaande goedkeuring van BUMA op allerhande optredens de liederen van hun keuze zingen.

een collectieve licentieovereenkomst met de Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers (FEMU)

Het KNZV heeft met FEMUeen licentieovereenkomst afgesloten voor de aangesloten koren. Hierdoor mogen de koren onder bepaalde voorwaarden bladmuziek additioneel (d.w.z. aanvullend) kopiëren, digitaal beheren, van Ipads zingen en songteksten publiceren. Het ontbreken van deze licentieovereenkomst zou aardige boetes voor de koren kunnen opleveren. Heel plezierig dat dit nu wordt voorkomen.
In de KNZV-Nieuwsbrief van 14 juli 2020 wordt daarover meer informatie gegeven.

regionale en landelijke festivals, concoursen en korendagen

Op landelijke en regionale schaal worden met enige regelmaat concoursen, festivals en korendagen voor mannenkoren georganiseerd.In een concours wordt op een bepaald niveau gezongen, in competitie met andere koren en is er voor de beoordeling een onafhankelijke professionele jury aanwezig. Festivals en Korendagen zijn vrijblijvender van aard.
Zie voor meer informatie.

jubilea

Koorjubileum
Ter gelegenheid van een KNZV-koor dat een jubileum viert van minimaal 25 jaar of daaropvolgende jubilea  met een opklimmende reeks van telkens 25 jaar, wordt een muziekbon van € 150,00 ter beschikking gesteld, te besteden aan koormuziek.

Jubileum van een koorlid
Aan koorleden, die 25, 40, 50, 60, 65 en 70 jaren lid zijn van een KNZV- koor, kan door de betreffende KNZV-vereniging namens het verbond een oorkonde, vergezeld van een insigne, worden toegekend.
Zie voor meer informatie het reglement voor jubilea.

adviezen van uiteenlopende aard

Kennis delen
Kennis delen is een belangrijke graadmeter om je koor bij de tijd te houden. Op Inspiratie- en repertoiredagen wordt in een workshopachtige omgeving onder begeleiding van landelijke kenniscentra informatie uitgewisseld.

Informatief
Daarnaast kunnen vanuit het KNZV adviezen worden gegeven over muzikaal beleid, imagoverbetering, fondsenwerving en vraagstukken van fiscale aard.
Nieuwe adviezen en/of updates van bestaande informatie zijn op de websites terug te vinden door hier te klikken

handboek voor beginnende koorzangers

Er is een handboek voor beginnende koorzangers verschenen. Het boek bevat ook een oefen-CD. Deze uitgave kwam tot stand door medewerking van de muziekadviescommissie van het KNZV.
ONTDEK JE STEM is vooral gericht op belangstellenden zonder enige muzikale vooropleiding en heeft daardoor een drempelverlagend karakter.

Wilt u ( aspirant)- leden ook deelgenoot maken van dit unieke boekwerk, dan kunt u uw bestelling doen bij de secretaris.

 

contact

Wanneer u een mannenkoor bent in het werkgebied van KNZV Midden Nederland (Gelderland, Utrecht, Flevoland) en u wilt meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap van het KNZV, stuur dan het contactformulier naar onze secretaris.
Email : secretaris@knzv-middennederland.nl