WBTR aanvullingen

WBTR aanvullingen

In het kader van de WBTR zijn de volgende aanvullingen in dit reglement opgenomen: (deze kun je voor de eenvoud gezamenlijk opnemen als een extra artikel).

 1. Aansprakelijkheid
 • De vereniging heeft betaalrekeningen en spaarrekeningen; het betalingsverkeer van het bestuur verloopt uitsluitend per bank.
 • Jaarlijks worden de financiën van de vereniging gecontroleerd door een kascommissie, zoals is geregeld in de statuten. De kascommissie controleert achteraf alle betalingen van de penningmeester.
 • Leden en bestuursleden kunnen alleen daadwerkelijk gemaakte kosten declareren onder overlegging van bewijsstukken.
 1. Taakvervulling bestuursleden
 • Bestuurders gaan geen (financiële) verplichtingen aan namens de organisatie waarvan bekend is dat de organisatie die niet kan nakomen.
 • Bestuurders nemen maatregelen tegen voorzienbare (financiële) risico’s.
 • Bestuurders vergewissen zich ervan dat collega-bestuurders hun taken en verplichtingen kunnen doen en dat het door een medebestuurder gevoerde beleid op zijn beleidsterrein, niet tot risico’s voor de organisatie leidt.
 • Bestuurders vergaderen regelmatig en leggen onderling verantwoording af over de uitvoering van de taken.
 • Bestuurders zijn goed geïnformeerd over besluiten die genomen worden en leggen die vast. Wanneer er geen overeenstemming is, worden de bezwaren van bestuursleden ook opgeschreven (onder andere in notulen).
 • De bestuurders houden zich aan de statutair geregelde vertegenwoordigingsbevoegdheid (statuten art ..) en het financieel beheer (statuten art ..).
 • De bestuurders richten zich bij het vervullen van hun taak op het belang van de vereniging
 • Een bestuurslid dat een tegenstrijdig of eigen belang heeft bij een bestuursbeslissing, neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming daarover. Hebben alle bestuursleden een tegenstrijdig belang, dan verschuift de beslissingsbevoegdheid naar de algemene ledenvergadering.
 1. Besluitvorming in bestuur
 • Elk bestuurslid heeft één stem bij het nemen van een bestuursbesluit. Bij staken der stemmen wordt het besluit niet genomen. In de volgende bestuursvergadering wordt het onderwerp, waarover besluitvorming gewenst is, nogmaals geagendeerd .
 1. Ontstentenis- of belet bestuursleden
 • Het bestuur bestaat conform de statuten uit minimaal vijf leden; mocht het aantal bestuursleden op enig moment kleiner zijn dan vijf, dan blijft het bestuur bevoegd. Er wordt zo snel mogelijk actie ondernomen om het bestuur weer op minimaal vereiste sterkte te brengen.

Comments are closed.