Nieuwsbrieven uit 2019

Herinnering actualiseren koorgegevens per 1-1-2019

Geachte secretaris, Eind 2018 heeft u een verzoek ontvangen om voor 15 januari de gegevens van uw koor te actualiseren. Deze actualisatie is van groot belang omdat KNZV vMN uiterlijk 31 januari een voor 2019 bindende opgave moet doen aan KNZV-Nederland en BUMA. Van uw koor is nog geen actualisatie ontvangen. Graag verzoek ik u […]

Actualiseren koorgegevens per 1-1-2019

Geachte secretaris, Eind 2017 is het KNZV vMN overgegaan tot het digitaal actualiseren van de koorgegevens. U heeft daaraan uw medewerking verleend. Graag willen wij deze wijze van werken continueren en nodigen u uit voor 15 januari 2019 de gegevens van uw koor, waar dat nodig is, te actualiseren. Het juiste aantal koorleden op 1 […]

Jaarcirculaire 2020

Graag nodig ik u uit om vóór 15 januari 2020 de gegevens van uw koor, waar dat nodig is, te wijzigen. Het juiste aantal koorleden op 1 januari 2020 is van belang, omdat dit aantal de basis is voor de berekening van de contributie aan KNZV-Nederland én voor het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage aan […]

KNZV Inspiratiedag 8 februari 2020_

Onderwerp    : KNZV Inspiratiedag 8 februari 2020 Datum          : 13 december 2019 Geacht bestuur, beste mensen,hier We zijn blij met jullie interesse voor de Inspiratiedag op 8 februari 2020 in Ede. In deze brief wordt die interesse bevestigd. Omdat het ons niet gelukt is om met naam en toenaam jullie gegevens vanuit de […]

KNZV Midden-Nederland Inspiratiedag 8 februari 2020

Onderwerp    : KNZV Midden-Nederland Inspiratiedag 8 februari 2020 Datum          : 13 december 2019 Geachte bestuur, beste mensen, Inde afgelopen maand hebben wij de belangstelling gepeild voor de geplande Inspiratiedagonder de mannenkoren in het werkgebied van het KNZV Midden-Nederland. Een kleine 20 koren, met in totaal iets meer dan 40 deelnemers, hebben positief gereageerd. Daar […]

KNZV Midden-Nederland Inspiratiedag 8 februari 2020

Onderwerp    :KNZV Midden-Nederland Inspiratiedag 8 februari 2020 Datum          : 13 december 2019 Geachte bestuur, beste mensen, Inde afgelopen maand hebben wij de belangstelling gepeild voor de geplande Inspiratiedagonder de mannenkoren in het werkgebied van het KNZV Midden-Nederland. Een kleine 20 koren, met in totaal iets meer dan 40 deelnemers, hebben positief gereageerd. Daar […]

Bibliotheek 20191028

Geachte secretarissen, Graag bied ik u, namens het bestuur van KNZV, bijgaande Nieuwsbrief Bibliotheek KNZV aan. Met vriendelijke groeten,   Wim Zoet Secretaris KNZV vMN  

Uitnodiging Najaarsvergadering ALV 2019 Herinnering

Geacht erelid, lid van verdienste, geachte secretaris, U heeft een uitnodiging ontvangen voor de Najaarsvergadering van de KNZV vMN. Deze Algemene ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 2 november, aanvang 10.00 uur in Zalencentrum Wieleman te Westervoort. Tot nu toe heb ik helaas nog geen reactie van u mogen ontvangen.  Met het oog op het vaststellen […]

Uitnodiging Najaarsvergadering ALV 2019

Aan De besturen van de koren die lid zijn van KNZV vereniging Midden- NederlandDe ereleden en leden van verdienste van KNZV vMN Van Secretaris KNZV vMN Onderwerp Uitnodiging Najaarsvergadering 2 november 2019 Datum 12 oktober 2019 Geachte besturen, ereleden en leden van verdienste, Hierbij nodig ik u uit voor het deelnemen aan de Najaarsvergadering 2019 […]

Conceptverslag van de ALV 20190525

Bijgaand ontvangt u het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van de KNZV-vereniging Midden Nederland, die is gehouden op 25 mei 2019. Graag vraag ik u, indien u suggesties heeft voor tekstuele wijzigingen, deze vóór 15 augustus te sturen aan secretaris@knzv-middennederland.nl.   Met vriendelijke groeten, Wim Zoet secretaris KNZV vMN tel 06 55730354

Wijziging incasso

Als penningmeester van onze vereniging breng ik onder uw aandacht dat er in 2019 op en of rond 15 juni 2019 een incasso gepland staat. De op 25 mei 2019 gevoerde Ledenvergadering en het daar binnen genomen besluit gericht op de bijstelling van de jaarcontributie van 11,50 naar Euro 10,00 per jaar zorgen ervoor dat […]

Het aanvangstijdstip van de ALV 20190525

Het aanvangstijdstip van de Algemene Ledenvergadering van KNZV vMN is 25 mei 2019 om 10.00 uur. Het tijdstip is wel vermeld in de uitnodiging, maar staat tot mijn spijt niet op de agenda zelf.   Met vriendelijke groeten,   Wim Zoet Secertaris KNZV vMN  

Herinnering Algemene Ledenvergadering 25 mei

Volgende week zaterdag, 25 mei, houden we onze Voorjaarsvergadering. Van de 52 koren hebben er inmiddels 17 gereageerd op de uitnodiging voor de Voorjaarsvergadering. Van die 17 koren hebben er 5 aangegeven verhinderd te zijn.   Op de agenda van de Voorjaarsvergadering staan twee belangrijke  onderwerpen, die alles met de toekomst te maken hebben. Enerzijds […]

Uitnodiging Voorjaarsvergadering 2019

Aan             De besturen van de koren die lid zijn van KNZV vereniging Midden- Nederland        De ereleden en leden van verdienste van KNZV vMN Van             Secretaris KNZV vMN Onderwerp  Uitnodiging Voorjaarsvergadering 25 mei 2019 Datum         28 april 2019 Geachte besturen, ereleden en leden van verdienste, Hierbij nodigen wij […]

Nieuwsbrief FEMU

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren Datum           : 24 april 2019 Onderwerp : Nieuwsbrief KNZV-FEMU Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u in kennis stellen van onze contacten met de FEMU en willen wij tevens trachten duidelijkheid te verschaffen en de onrust omtrent de FEMU weg te nemen. Wat/wie is de FEMU? […]

Ontwikkelingen rond FEMU

Geachte secretarissen, Bijgaand ontvangt u een nieuwsbrief van het KNZV-bestuur inzake de ontwikkelingen rond FEMU. Kern van de brief is dat KNZV met FEMU in gesprek is over een heffing op door en voor uw koor te maken kopieën. Zolang deze gesprekken niet zijn afgerond behoeft uw koor geen FEMU-bijdrage te betalen.   Met vriendelijke […]

Bondsdag te De Bilt

Het Algemeen Bestuur van het KNZV heeft op 20 februari jl. besloten de op 30 maart 2019geplande Bondsdag te De Bilt te annuleren. Zie bijlage.

Nieuwsbrief Koren 20190130

Eind oktober 2018 bleek dat de belangstelling voor de Najaarsvergadering van KNZV vMNop 10 november 2018 gering was. Tegelijkertijd heeft het bestuur geconstateerd dat de stukken voor die vergadering op dat moment nog niet waren verzonden. Daarop heeft het bestuur van KNZV vMN besloten om de Najaarsvergadering geen doorgang te laten vinden. Tijdens de daaropvolgende […]

Conceptverslag van de in november/december 2018 gehouden Digitale Algemene Ledenvergadering

Geachte Secretaris, Het bestuur van de KNZV-vMN biedt u hierbij aan het conceptverslag van de in november/december 2018 gehouden Digitale Algemene Ledenvergadering. De inhoud van het conceptverslag spreekt voor zich. Het conceptverslag zal op de Voorjaarsvergadering op 18 mei 2019 ter goedkeuring worden geagendeerd.   Met vriendelijke groeten,   Wim Zoet, Secretaris KNZV vMN  

Betreft: bestuursvacatures

Westervoort, 16 januari 2019. Geacht bestuur, Zoals onder punt 3 van ons schrijven d.d. 21 november 2018 inzake de digitale najaars-ALV gemeld, herinneren wij u aan het volgende: Tijdens onze voor 18 mei a.s. geplande voorjaars-ALV dient een tweetal vacatures binnen ons bestuur ingevuld te worden, t.w.: een bestuurslid in het bijzonder belast met activiteiten […]

Bondsdag 30 maart 2019

Geachte secretaris,   Het Algemeen Bestuur van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond organiseert op 30 maart 2019 een Bondsdag. Alle leden van de bij het KNZV aangesloten koren zijn welkom. Het KNZV verzoekt belangstellenden met bijgaand inschrijfformulier rechtstreeks aan te melden bij de secretaris van het KNZV.   Met vriendelijke groeten,   Wim Zoet, Wnd. secretaris KNZV vMN  […]

Nieuwsbieven archief