Nieuwsbrief Koren 20190130

Eind oktober 2018 bleek dat de belangstelling voor de Najaarsvergadering van KNZV vMNop 10 november 2018 gering was. Tegelijkertijd heeft het bestuur geconstateerd dat de stukken voor die vergadering op dat moment nog niet waren verzonden. Daarop heeft het bestuur van KNZV vMN besloten om de Najaarsvergadering geen doorgang te laten vinden. Tijdens de daaropvolgende bestuursvergadering heeft de toenmalige secretaris staande de vergadering zijn functie neergelegd. Omdat versterking van het bestuur daardoor zeer urgent werd en zonder een goedgekeurde voorlopige begroting 2019 en het meerjarenplan de vereniging de facto niet meer zou kunnen functioneren heeft het bestuur besloten een digitale Algemene Ledenvergadering uit te schrijven.

In het conceptverslag van de Digitale Algemene Ledenvergadering van KNZV vMN is vermeld dat enkele leden zich niet kunnen vinden in de uitgeschreven Digitale Algemene Ledenvergadering. De reacties van die leden zijn verschillend van aard. Sommigen tonen begrip voor de ontstane situatie in november 2018 en spreken de hoop uit dat de Digitale Vergadering eenmalig zal zijn. Anderen geven aan tegen een Digitale Vergadering te zijn omdat in een dergelijke vergadering de mogelijkheden van gedachtewisseling, van hoor en wederhoor en van het inzicht krijgen in andere invalshoeken ontbreken. Enkelen zijn onaangenaam verrast over de zorgelijke situatie waarin KNZV vMN bestuurlijk terecht is gekomen.

Het bestuur van KNZV vMN is van mening dat de discussie over het hoe en het waarom van de Digitale Algemene Ledenvergadering niet via mailwisseling of brief dient te worden gevoerd. Natuurlijk is het verheugend dat een meerderheid van de leden heeft deelgenomen aan de Digitale Algemene Ledenvergadering. Het conceptverslag van de Digitale Algemene Ledenvergadering wordt ter goedkeuring geagendeerd op de Algemene Ledenvergadering in mei 2019.      

Met vriendelijke groeten

Wim J. M. den Heijer, voorzitter

Comments are closed.