NIEUWSBRIEF 20210112

NIEUWSBRIEF

Korte terugblik op de digitale Algemene Ledenvergadering KNZV Midden Nederland 2020

Op zaterdag 19 december 2020 hebben we de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNZV Midden Nederland gehouden.

Het moment van vergaderen was in de loop van het jaar al een paar keer uitgesteld vanwege de heersende Coronamaatregelen.Om toch te voldoen aan onze statutaire verplichtingen is een digitale ALV voorbereid.
Via het landelijke platform ALV-Online hebben wedigitaal de Algemene Ledenvergadering 2020 kunnen houden.

16 koren uit Midden Nederland en drie ereledenwaren op ALV-onlineingelogd.Best boven verwachting gelet op het vrijwel hetzelfde aantal koren dat was afgekomen op de Najaarsvergadering van 2019.
De onderlinge communicatie over de agendapunten verliep via het chatprogramma binnen het digitale systeem. Via de “stemknop” binnen het programma konden besluiten worden genomen.
Het gebruik van het Online-programma dwingt de deelnemer tot zeer gestructureerd vergaderen. De deelnemers aan de ALV hebben zich uiterst gedisciplineerd gedragen.
Op die manier zijn alle huishoudelijke en statutair voorgeschreven agendapunten  behandeld en hebben ze geleid tot instemmende besluitvorming.

Wim den Heijer heeft om privéredenen zijn voorzitterschap moeten neerleggen.
Op voordracht van het bestuur is Chrysto Wormskamp met algemene stemmen benoemd tot de nieuwe voorzitter van het KNZV Midden Nederland.
Roel Bueneker heeft aangegeven dat hij zijn zittingsperiode in het komende voorjaar niet verlengt.
We hebben nog geen opvolger, maar we hebben wel een bestuursondersteuner gevonden diede financiële administratie voor zijn rekening wil nemen. Bijzonder plezierig. Dat betekent een aanzienlijke verlichting van de werkzaamheden van de penningmeester.

Het behandelen van de notitie “Toekomst van het KNZV Midden Nederland” is verschoven naar een moment waarop we weer fysiek in de gelegenheid zijn om met elkaar over dit agendapunt te discussiëren.
Zijn we het op dat moment inhoudelijk met elkaar eens, dat het KNZV Midden Nederland voldoende perspectief heeft, dan moet wel de daarmee samen- hangende bestuurssamenstelling worden bekrachtigd : we gaan verder met een klein driekoppig bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester), bijgestaan door vier bestuursondersteuners (financiële administratie, social media, evenementen, pr en communicatie). De voorzitter, de secretaris en drie bestuursondersteuners zijn bekend. Vacant zijn een penningmeester en een bestuursondersteuner Social Media. De koren van Midden Nederland worden opgeroepen om met een voordracht voor deze vacatures te komen.

Vanwege de Corona lockdown is besloten om de voorgenomen Inspiratiedag op 6 februari 2021 te verschuiven naar een moment waarop we weer fysiek bijeen kunnen komen. De Inspiratiedag leent zich niet voor een digitale aanpak.
De koren binnen Midden Nederland krijgen daarover bericht; op de website zal ook e.e.a. bekend worden gemaakt.

Bijzonder dank aan de koren die aan de digitale ALV hebben deelgenomen.
Veel dank was ook verschuldigd aan Adry Slagmeulen voor zijn voorbereidende werkzaamheden en voor zijn rol als Moderator tijdens de ALV.

Westervoort, 12 januari 2021
het bestuur van KNZV Midden Nederland.

Comments are closed.