Flevoland
Utrecht
Gelderland
Mannenkoorzang in optima forma

KNZV-Vereniging Midden Nederland

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

Nieuws

Op 25 mei 2018 treedt in de gehele Europese Unie

Logo Nieuwspagina

Geachte secretaris,

Op 25 mei 2018 treedt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving in werking. In Nederland komt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van 2001. De AVG is een Europese verordening met het doel de privacybescherming Europa breed te verbeteren.

Het Algemeen Bestuur, de vijf regionale Verenigingen en de bij de Verenigingen aangesloten mannenkoren dienen hun leden actief te informeren over wat met de van hen verzamelde gegevens wordt gedaan. Indien gegevens worden gedeeld vereist dat elke keer nieuwe uitleg. Leden behouden hun recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens. De leden hebben zelfs twee nieuwe rechten namelijk het recht van dataportabiliteit en het recht van vergetelheid.

Het Algemeen Bestuur verwacht voor de vijf Verenigingen en voor de aangesloten koren geen al te grote consequenties. Toch acht het Algemeen Bestuur het van groot belang uw privacy beleid zorgvuldig te overwegen. Van verenigingen (koren) wordt verwacht dat zij helder en duidelijk kunnen aangeven welke persoonsgegevens zij verzamelen en wat er met die gegevens gebeurt.

Voor de koren zal het met name gaan om de NAW gegevens, datum ingang lidmaatschap en Email adressen van de koorleden en donateurs c.q. Vrienden van de koren.

De websites dienen te voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden en de gegevens m.b.t. de koorleden dienen met een wachtwoord te worden beschermd (besloten gedeelte). Gegevens (inclusief foto’s) die niet meer actueel zijn dienen te worden verwijderd.

De koren kunnen volgens het Algemeen Bestuur volstaan met bijgaand concept Protocol (Model KNZV). Dit concept dient u nog wel aan te passen of aan te vullen naar de situatie binnen uw koor.

Voor geïnteresseerden verwijs ik naar de website van Koornetwerk Nederland (www.koornetwerk.nl) of naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Algemeen Bestuur van het KNZV

Koos van Herk

Secretaris KNZV

 

Privacy beleid Model KNZV