KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren

Datum           : 18 januari 2021

Onderwerp  : KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021

Door middel van deze nieuwsbrief berichten wij u, dat het KNZV op 18 januari 2021 een collectieve licentieovereenkomst Bladmuziek met de FEMU heeft afgesloten voor het jaar 2021. De belangrijkste reden van het KNZV om een collectieve overeenkomst af te sluiten is om de aangesloten koren te ontzorgen en om in aanmerking te komen van de door de FEMU aangeboden kortingen.

Voor 2021 bedraagt het geïndexeerde basistarief voor individuele koren € 3,28 (excl. Btw) per koorlid per jaar. Het KNZV is voor de bij haar aangesloten koren na aftrek van een instroomkorting, modulaire kortingen alsmede een Coronakorting een tarief overeengekomen van € 1,39 (excl. Btw). Dit is € 1,68 per koorlid per jaar inclusief btw.

De premie voor 2020 is niet in de bondscontributie doorberekend, omdat KNZV Nederland de helft voor haar rekening heeft genomen en de vier Regionale KNZV Verenigingen de andere helft. Of en hoe de premie voor 2021 wordt doorberekend zult u spoedig vernemen van uw Regionale Vereniging. Dit is afhankelijk van de begroting 2021 en de reserves van uw Regionale Vereniging.

Het KNZV heeft de verkennende besprekingen m.b.t. deze overeenkomst tevens gedaan namens de bonden Holland Harmonie, Shanty Nederland en de BVSL. Wij zullen in 2021 met andere korenbonden met de FEMU in overleg gaan over een mogelijk gezamenlijk tarief vanaf 2022. De FEMU is bereid om bij voldoende deelname een schaalkorting toe te passen.

Wat/wie is de FEMU?

De FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers) is een collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten. De FEMU incasseert vergoedingen voor het verveelvoudigen (reproduceren) en openbaar maken van bladmuziek en songteksten en verdeelt deze vergoedingen onder de rechthebbenden.

Wat innen BUMA, STEMRA, FEMU en de stichting Leenrecht:

De BUMA int uitvoeringsrechten en verdeelt deze onder de rechthebbenden (componisten, arrangeurs, tekstdichters etc.). Koornetwerk Nederland, waar het KNZV lid van is, heeft een collectief contract met de BUMA afgesloten voor alle aangesloten korenbonden. Momenteel is de jaarlijkse BUMA-bijdrage € 3,18 per koorlid per jaar en deze is opgenomen in de bondscontributie. De BUMA vraagt jaarlijks aan de aangesloten koren een opgave van de uitgevoerde werken van het voorafgaande jaar.

De STEMRA int vergoedingen voor muziek op de website en voor vastlegging van muziek op CD en DVD. Licenties hiervoor dienen de koren zelf te regelen.

De FEMU int reproductierechten voor de bij haar aangesloten muziekuitgeverijen op grond van de Auteurswet.

De Stichting Leenrecht int leenrechten over uitgeleende muziek van de bibliotheek. Het KNZV neemt deze kosten voor haar rekening en rekent dit niet door aan de koren. Het leenrecht wordt niet berekend over stukken waarvan het KNZV de rechten heeft afgekocht.

Wat is ons belang van onze bijdrage aan genoemde instellingen?

Ons belang is, naast het feit dat we legaal bezig zijn, dat er gelden terecht komen bij componisten en arrangeurs van mannenkoormuziek, waardoor zij worden aangemoedigd om weer nieuwe mannenkoormuziek te componeren en te arrangeren. Door de FEMU worden de muziekuitgevers in staat gesteld om voor ons muziek uit te blijven geven.

Wat mogen de aangesloten koren  op grond van de afgesloten licentie?

  • Bladmuziek kopiëren voor de volgende doeleinden:
  • Voor een enkel (max. 5), later bijgekomen koorlid; Nieuwe bladmuziek dient natuurlijk ook voor de nieuwe leden te worden aangeschaft.
  • Om aantekeningen op te maken; Dit geldt ook voor uitgeleende bladmuziek; Dit kon voorheen niet, omdat de originele bladmuziek immers weer teruggestuurd dient te worden!
  • Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen en om de originele koorpartij te vergroten ten einde de leesbaarheid te vergroten
  • Van kopieën zingen, mits u kunt aantonen, dat u de originele bladmuziek in bezit hebt. Dat geldt ook voor concerten. Houdt daarom een administratie bij van de onlangs aangeschafte bladmuziek of bewaar de betreffende facturen.
  • De aangeschafte muziek (evenveel als het aantal koorleden) digitaal beheren en bijvoorbeeld op pdf aan de leden verstrekken.
  • De bladmuziek op een besloten gedeelte van uw website plaatsen.
  • Songteksten projecteren of in programmaboekjes (max. 500) afdrukken.
  • Vanaf tablets, Ipads etc, zingen!

Voorwaarden:

De bladmuziek mag uitsluitend in zijn oorspronkelijke vorm worden verveelvoudigd. Weglatingen, wijzigingen of toevoegingen in de bladmuziek zijn, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbenden, niet toegestaan!

Alle koren schaffen voor ieder koorlid originele bladmuziek aan, indien en voor zover originele bladmuziek in de handel verkrijgbaar is. Dat was voorheen ook al van toepassing! Dit geldt uiteraard niet voor werken, die rechten vrij zijn (Publiek Domein). Indien u muziek laat arrangeren dient de arrangeur dit aan te vragen en het copyright onderaan de partituur en of koorpartij te vermelden.

De bij het KNZV aangesloten koren zullen niet meer door de FEMU worden benaderd. Indien u wel door de FEMU wordt benaderd, neem dan contact op met ondergetekende.

Koos van Herk, secretaris KNZV              Email: j.vherk@ziggo.nl

Bijlage overeenkomst

Comments are closed.