Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging”

Aan : de besturen van de mannenkoren in KNZV Midden Nederland

Onderwerp    : interessepeiling deelname Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging”

Datum             : 8 november 2019

Beste besturen,

In de Najaarsvergadering van afgelopen zaterdag is een toelichting gegeven op ons voornemen om op 8 februari 2020 een Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging” te organiseren.

De vergadering reageerde positief op dit initiatief, maar men vond het toch wijs om de interesse onder de koren te peilen voordat aanzienlijke kosten worden gemaakt.

Vandaar deze brief en wij verzoeken jullie om voor 1 december 2019 aan te geven of je van plan bent om met ons mee te doen op zaterdag 8 februari 2020, van 10.00 tot 16.00 uur in het Akoesticum in Ede. Graag ook aangeven met hoeveel personen je denkt te komen.

Graag een emailbericht naar onze secretaris : secretaris@knzv-middennederland.nl

Samenvattende toelichting

Wij gaan op zaterdag 8 februari 2020 een inspiratiedag organiseren voor de besturen en (muziek-) commissies van mannenkoren in het werkgebied van KNZV Midden Nederland (en misschien ook KNZV Noord Oost). De dag wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met een adviseur van het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) te Utrecht.

De voorbereidingen zijn in volle gang en naast een uiterst professioneel ingerichte accommodatie zijn drie professionals bereid gevonden om de inspiraties onder de mannenkoren met elkaar te delen.

Inmiddels is in de voorbereiding een klankbordgroep, samengesteld uit koorbestuurders, een initiator van andere muziek en een dirigent, bijeen geweest waarbinnen met elkaar gesproken is over de onderwerpen en gekozen opzet. Het is goed om te weten dat de onderwerpen die we voorlopig hebben gekozen (samenwerking, repertoire, imago) voortkomen uit een inventarisatie die we hebben gedaan op de Algemene Ledenvergadering op 25 mei. Vanuit ieders eigen ervaring wat zich afspeelt in en rond het koor/de koren waar men zingt of waar men mee werkt, is feedback gegeven.

De laatste tijd wordt er binnen de koorwereld teruggegrepen naar het werken met projectkoorleden en ensembles vanuit het koor. Belangrijk is daarbij dat we onze “oude manier van werken” achter ons moeten proberen te laten en daarvoor nieuwe initiatieven in de plaats stellen.

De manier waarop dit kan, verwachten wij op 8 februari aan de hand van praktijkvoorbeelden met elkaar te bespreken.

Koren die willen veranderen, willen ook daadwerkelijk aan de slag. De Inspiratiedag nodigt uit om aan het eind van de dag praktische handvatten mee te geven die bruikbaar zijn voor je koor. En dat dit niet voor iedereen hetzelfde zal zijn, is vanzelfsprekend.

Tot zover.

Wij hopen dat wij jullie belangstelling hebben gewekt. We zien graag naar jullie reactie uit.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van KNZV Midden Nederland,

Adrie Bout, bestuurlijk coördinator Inspiratiedag KNZV Midden Nederland

Hans Noijens, adviseur LKCA

Comments are closed.