Informatie div. onderwerpen Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) 2021

NIEUWSBRIEF

In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen :

 1. De Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) 2021
 2. De samenvattende rapportage over de belronde KNZV Midden Nederland onder de leden, zomer 2020
 3. De LKCA Verenigingsmonitor met een vragenlijst voor de koren
 4. Het Kerstfestival 2021

 5. De Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) 2021
  Vanwege de geldende Coronamaatregelen kunnen we naar verwachting nog steeds niet fysiek bijeen komen. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om de vergadering te agenderen voor de statutair verplichtende agendapunten.
  Evenals de laatste Algemene Ledenvergadering op 19 december 2020 zal ook deze vergadering digitaal De leden ontvangen hierover tijdig bericht.

  Notitie “Toekomst KNZV Midden Nederland”
  De notitie “Toekomst van het KNZV Midden Nederland” leent zich niet voor een digitale afronding. De discussie daarover wordt uitgesteld naar het moment waarop we weer fysiek bijeen kunnen komen.
  Niettemin werpt de notitie de schaduwen vooruit, met name waar het gaat om de bestuurskracht van het KNZV Midden Nederland. Omdat we worden achterhaald door de Coronamaatregelen en de tijd, zijn we genoodzaakt het invullen van de bestuurvacatures eerder te bespreken.


Bestuurssamenstelling
Eén van de belangrijkste agendapunten in de komende Algemene Ledenvergadering is de “Bestuurssamenstelling”.
In een afzonderlijke Nieuwsbrief bent u daarover geïnformeerd.

 1. De samenvattende rapportage over de belronde KNZV Midden Nederland onder de leden, zomer 2020
  In de digitale Algemene Ledenvergadering van 19 december 2020 is toegezegd dat er een samenvattende rapportage over de belronde 2020 wordt toegestuurd aan de leden.

  Algemeen
  – bereik
  De bestuursleden hebben vrijwel alle mannenkoren in Midden Nederland bereikt. Het contact vanuit het KNZV MN werd bijzonder op prijs gesteld.
  Men vond het bijzonder plezierig dat contact werd gezocht vanuit het KNZV MN.
  Over het algemeen heerst er een “gelaten houding” : het overkomt ons en we kunnen er niets doen.
  Het zingen wordt wel enorm gemist, “de drang naar voren” is groot.

  – mutaties in het koorbestuur
  Hier en daar werd van de gelegenheid gebruik om mutaties in het secretariaat door te geven en de website-gegevens aan te passen.

  Sociale situatie
  – medisch
  Over het algemeen geen bijzondere medische klachten i.v.m. Corona
  Voor zover bekend zijn er tijdens de coronapiek (voorjaar 2020) er twee zangers overleden aan de corona.

  – onderling contact
  In het algemeen doen de koren er veel aan om contact met de leden te houden. De koren houden contact met de zangers d.m.v. email, telefoon en kaart of brief.
  De meeste koren hebben contact onderhouden met hun leden, de één wat intensiever dan de andere. Enkele koren hebben vanuit het sociale aspect tot juni “Zoom-bijeenkomsten” georganiseerd.
  Koren hebben verschillende manieren bedacht om gedurende de loc down periode contact te onderhouden. Voorbeelden zijn koffierondjes buiten, belrondjes, nieuwsbrieven, digitaal muziek beoefenen of individueel muziek beoefenen op basis van, door dirigent, aangereikte oefenparturen en of andere oefeningen/ informatie.

  Repetities en optredens
  – repetities
  De koren hebben in het algemeen sinds de maatregelen van kracht zijn niet meer gerepeteerd. Hier en daar werd buiten gezongen/gerepeteerd Deelname aan een digitale repetitie was er niet of nauwelijks, een enkeling sprong in op de digitale sessies op de zaterdagmorgen.

  Lang niet alle koorleden durfden al te gaan zingen, ook niet als dit corona-proof kon. Anderen lieten weten een vaccinatie af te wachten voordat ze een besluit nemen.
  De plannen voor opstarten van repetities gaven een divers beeld. Er zijn koren die op zoek zijn naar meer geschikte accommodaties. Met name de discussie over de aerosolen en een goede verantwoorde ventilatie speelde de koren parten.
  Met het maken van plannen begonnen de meeste besturen in augustus. Die plannen werden met name omlijst door de protocolvoorschriften (in te zien op onze eigen site met een link naar de site van Koornetwerk Nederland) en het repeteren in kleine groepen.
  De meeste koren wachtten de besluitvorming van het RIVM af van 1 september.

  Er is door een klein deel van de leden in de afgelopen periode al buiten gerepeteerd en de blik van alle leden is duidelijk gericht geweest op een start, conform protocol na de zomerperiode, dus vanaf 1 september 2020. Er was nog wel enige schroom en voorzichtigheid om te starten, maar de wil om weer te gaan zingen telt ook. Alle leden respecteren het besluit om wel of niet mee te doen van de individuele koorzanger.


– optredens / concerten
Men verwachtte dit jaar (2020) geen concerten meer te geven.
Concerten werden vrij rücksichtslos afgezegd, d.w.z. er werden geen compensatievergoedingen verstrekt. Opvallend was dat dit ook niet werd gevraagd.

Contributie
De leden betalen de contributie door. Hier en daar met een korting. Financieel lijden de koren nog geen verlies.

Dirigent
Op een enkeling na, i.v.m. dirigenten wisselingen, worden de dirigenten doorbetaald. De vaste pianist niet altijd.
De doorbetaling gebeurde op basis van de geldende afspraken voor  geleverde diensten. Vergoedingen voor reiskosten kwamen veelal te vervallen omdat er in de Coronatijd niet gereisd wordt.

Huisvesting
Met de accommodaties zijn tot tevredenheid passende afspraken gemaakt, in de meeste gevallen werd niet doorbetaald en werd ook geen huur in rekening gebracht.
Bij veel koorlocaties had men problemen met de ventilatie en zijn koren op zoek gegaan naar een andere locatie.
Met de gebouweigenaar zijn organisatorische maatregelen getroffen, voor zover men gebruik kon maken van de accommodatie. Het protocol werd toegepast en soms betekende dit dat er gezocht moest worden naar eenandere repetitieruimte waarbinnen de richtlijnen 1,5 meter, zigzag opstelling mogelijk zijn en er ook een adequate ventilatie aanwezig is.

Perspectief
– voortbestaan koren
De koren melden dat leden nog niet hebben opgezegd, maar verwachten dat dit hier en daar in de tweede helft van het jaar wel zal gebeuren, soms zelfs in die mate dat het voortbestaan van het koor zal worden bedreigd.
De meeste koren gaven echter aan dat van het ophouden te bestaan nog geen sprake is.
Bij de meeste koren ligt de gemiddelde leeftijd van de koorleden rond de 72 jaar;

– opzeggingen
Tot nu toe (peil augustus 2020) zijn er geen berichten over corona-gerelateerde afzeggingen van leden.

Eventuele opzeggingen zijn met name gebaseerd op voorzichtigheid en het vermijden van alle risico’s ingeval er sprake is van een gezondheid binnen de risicogroep (hart, longen, leeftijd). Opzeggingen op basis vandeze argumenten worden direct gerespecteerd.

Een kleiner deel van de leden voert strategiegesprekken met de dirigent. Welke doelstellingen worden er nagestreefd voor de kwaliteit van koorzang wanneer er geen uitvoeringen mogelijk zijn gedurende en langere periode.

 1. De LKCA Verenigingsmonitor met een vragenlijst voor de koren
  Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) voert samen met Koornetwerk Nederland en andere partners de VerenigingsMonitor 2021 uit. De inbreng van zoveel mogelijk verenigingen in kunst en cultuur is belangrijk!
  Koornetwerk Nederland roept de aangesloten korenbonden op de VerenigingsMonitor 2021 zo veel mogelijk bij hun leden onder de aandacht te brengen zodat de respons zo hoog mogelijk wordt. Het invullen van de vragenlijst kan tot maandag 15 maart 2021.
  De leden worden verzocht zich in te spannen om de vragenlijst in te vullen.

  Waarom meedoen?
  In deze coronaperiode is het belangrijker dan ooit om te weten hoe het gaat met de kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland. Hun belang voor de samenleving is immers groot. Het invullen van de vragenlijst draagt bij aan meer kennis en aan zichtbaarheid bij ondersteuners (zoals bonden en koepels) en beleidsmakers.

  De vragenlijst.
  Het invullen van de vragenlijst kan via: 
  https://onderzoek-lkca.nl/verenigingsmonitor

  Lees verder : de website van het koornetwerk Nederland.

 2. Het Kerstfestival 2021
  Het Kerstfestival 2021, ook geannuleerd.
  Het KNZV Midden Nederland had zich voorgenomen om aan het eind van dit jaar een Kerstfestival voor mannenkoren te organiseren.
  Het festival zou worden gehouden in de “Buitensociëteit” van de “Hanzehof” in Zutphen.
  De onzekerheid over de uitvoering van het festival in verband met de nog steeds voortdurende pandemie COVID-19 heeft geleid tot het wederom annuleren van deze activiteit.
  Het bestuur beraadt zich nu over een mogelijkheid in 2022.

 

Driebergen-Rijsenburg, 19 februari 2021

Het bestuur van het KNZV Midden Nederland

Comments are closed.