Koorbezoek Reglement

KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

KNZV-Vereniging Midden Nederland

Richtlijn “Het bezoeken van koren”

Om het bezoeken van koren door bestuursleden efficiënter te regelen is door het bestuur de volgende richtlijn opgesteld.

Met een aantal aspecten wordt hierbij rekening gehouden.

a. De kosten.

b. De inzet en beschikbaarheid van gewestelijke bestuursleden.

c. Het aantal bezoeken per koor.

A. DE RICHTLIJN 

Koorbezoeken kunnen een tweeledig karakter hebben:

1. JUBILEUM- EN CONCERTBEZOEKEN

a. Jubilea van één of meer koorleden;

b. Jubileum van het koor;

c. Concert;

2. OVERIGE BEZOEKEN

a. Contactbezoek;

b. Bestuurlijke ondersteuning;

c. Gesprek met her koorbestuur.

1. JUBILEUM- EN CONCERTBEZOEKEN 

Jubilea van één of meer koorleden.

Een koorlid, dat gedurende 25, 40, 50, 60 jaar of langer (kroonjaar), lid is van een KNZV-koor of een ander bij een landelijke organisatie aangesloten koor, ontvangt een KNZV-insigne en een KNZV-oorkonde. (Volgens Reglement “Onderscheidingen”van het KNZV).

Uitreiking kan op twee manieren gebeuren:

a. Het koor zorgt zelf voor uitreiking.

b. Het koor vraagt om uitreiking door een bestuurslid van Midden Nederland. 

Hierbij dient het koor er rekening mee te houden, dat een bestuurslid slechts één maal per jaar het koor bezoekt voor een uitreiking, bijvoorbeeld tijdens een feestavond, een concert, een nieuwjaarsreceptie e.d., waarbij dan alle jubilarissen van de afgelopen periode tegelijk worden gehuldigd. 

Jubileum van het koor.

Een koor dat een jubileum viert bij gelegenheid van een 25, 50, 75, 100 jarig of langer bestaan (in een veelvoud van 25) wordt bezocht door een bestuurslid van Midden Nederland (bijvoorbeeld tijdens een jubileumconcert of een receptie), indien het koor het bestuurslid van Midden Nederland hiertoe uitnodigt.

Bij een 50, 75, 100 of langer (kroonjaar) bestaan van een koor wordt het koor namens het Algemeen Bestuur van het KNZV een waardebon aangeboden,waarvan de waarde in €’s gelijk is aan het aantal jaren, dat men lid is, te besteden bij de Muziekuitgeverij KONEZA. (Volgens Reglement Onderscheidingen van het KNZV). 

Concert.

In principe wordt een koor in het kader van jubilea (de punten 1a en 1b) één of twee maal per jaar bezocht. Vinden er in het kader van jubilea geen bezoeken plaats, dan is het bijwonen van een concert op uitnodiging van het koor een verdere gelegenheid om een koor officieel te bezoeken.

Indien een concertbezoek volgens bovenstaande regels aan de orde is, dan bezoekt een bestuurslid van Midden Nederland in dat jaar officieel één concert van dat koor. 

Extra koorbezoeken.

Indien een koor in één jaar meer bezoeken van bestuursleden wenst dan genoemd in de punten 1 a-b-c, dan komen de reis- en verblijfkosten van deze extra bezoeken voor rekening van het organiserende koor.

Deze extra koorbezoeken worden alleen gehonoreerd als er bestuursleden beschikbaar zijn. 

OVERIGE BEZOEKEN 

Contactbezoek.

Indien een koor in een bepaald jaar niet wordt bezocht i.v.m. een jubileum (punten 1a en 1b) of een concert (punt 1c), dan neemt een bestuurslid van Midden Nederland contact op met dat koor, om een afspraak te maken voor een “contactbezoek”.

Zo’n contactbezoek kan plaatsvinden tijdens bijvoorbeeld een concert, een repetitie, e.d. 

Hiermee is de cirkel dan gesloten en krijgt elk koor ééns per jaar bezoek van een bestuurslid van Midden Nederland. 

Bestuurlijke ondersteuning.

Indien een koor verzoekt om bestuurlijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij problemen of een verzoek om advies, dan zal het bestuur van Midden Nederland in principe daaraan altijd voldoen. 

Deze bezoeken worden per geval afgesproken en gebeuren door minstens twee bestuursleden. 
Een dergelijk bezoek valt buiten de bezoekfrequentie van één maal per jaar, die geldt voor de punten 1a t/m 1c en 2a. 

                
Gesprek met het koorbestuur.

Naast de jubileum-, concert-(1 a-b-c) en contactbezoeken (2a) streeft het bestuur van Midden Nederland ernaar, om in een periode van twee jaar alle koorbesturen één maal te hebben bezocht bij voorkeur tijdens een bestuursvergadering. Deze bezoeken zullen bij voorkeur worden uitgevoerd door twee bestuursleden.

In een gesprek van bijvoorbeeld één uur kunnen er dan wensen, opmerkingen en informatie worden uitgewisseld in het kader van “hoor en wederhoor”.

Een gesprek met het koorbestuur kan eventueel worden gecombineerd met een contactbezoek  zoals bedoeld onder 2a.

B. DE UITVOERING 

1. RESUME

Samenvattend kan gesteld worden dat:

1. Koren alleen bezocht worden op verzoek (m.u.v. punt 2a Contactbezoek en 2c Gesprek met het koorbestuur).

2. Een koor ééns per jaar bezocht wordt, mede om de binding tussen het koor en het bestuur te handhaven.

3. Indien een koor vaker dan ééns per jaar bezoek wenst, dan kan dit alleen (m.u.v. punt 1b Jubileum van koor);

    a. Indien een bestuurslid beschikbaar is;

    b. Het koor de reis- en verblijfkostenkosten betaalt.

4. In gevallen genoemd in bovenstaand punt 3, alsmede in bijzondere gevallen beslist het bestuur na overleg met het koor. 

2. WIE BEZOEKT WELK KOOR?

Het bestuur van Midden Nederland maakt een overzicht waarin staat welk bestuurslid i.v.m. de bezoeken aan welk koor gekoppeld is. 

3. JAARBRIEF KOORBEZOEKEN

Om te bereiken, dat bestuursleden van Midden Nederland de bezoeken tijdig in hun agenda kunnen plannen, ontvangen de koren in november van elk jaar van het bestuur een brief. In deze brief wordt gevraagd in het bijgevoegde formulier op te geven welke jubilea er in het komend jaar zullen plaatsvinden en of hiervoor het bezoek van een gewestelijk bestuurslid op prijs wordt gesteld. Als er nog geen definitieve data bekend zijn, dan deze uiterlijk drie maanden vóór het af te leggen bezoek op geven.

Het formulier dient uiterlijk 15 december terug te zijn bij de secretaris van Midden Nederland.

Tegelijk met deze brief kan ook worden opgegeven welke oorkonden en insignes er door de secretaris van het gewest verstrekt moeten worden.

Dit alles uiteraard in het kader van bovenstaande regeling. 

4. BEZOEKRAPPORTAGE

De gewestelijke bestuurder die een koor bezocht heeft, maakt daarvan een klein verslag. Dit stuurt hij naar de secretaris van Midden Nederland. De secretaris stuurt een exemplaar van het verslag naar het betreffende koor. In de Nieuwsbrief van Midden Nederland maakt de secretaris regelmatig vermelding van de afgelegde koorbezoeken. Hij houdt tevens bij welke koren zijn bezocht. 

21 oktober 2004 

               
       
           
       
   

 

 

Concoursen Reglement

 

KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

 

REGLEMENT NATIONALE- EN REGIONALE CONCOURSEN

 

Dit reglement is samengesteld voor nationale- en regionale concoursen van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV).

De organisatie van een nationaal concours berust bij het Algemeen bestuur van het KNZV.

De organisatie van een regionaal concours is in handen van het bestuur van de betrokken KNZV-vereniging,

 

Deelname

Artikel 1

01.1 Het concours (nationaal en regionaal) staat open voor alle bij het KNZV aangesloten koren. Indien de organisatie dit toestaat, kunnen ook koren die niet bij het KNZV zijn aangesloten deelnemen.

 

Disciplines

Artikel 2

02.1

Discipline I

Bij de concoursen van het KNZV treden de bij het KNZV aangesloten koren veelal op verdeeld over 4 categorieën. De categorieën houden verband met de oplopende moeilijkheidsgraad van de te zingen werken en worden gekenmerkt van D tot en met A, waarbij A de hoogste moeilijkheidsgraad vertegenwoor-digt.

02.2 Koren die wensen deel te nemen en nog geen indeling in een categorie bezit-ten, geven zelf aan in welke categorie zij uit wensen te komen.
02.3

Discipline II

Koren die niet gewend zijn uit te komen in de bovengenoemde categorieën, kunnen er voor kiezen uit te komen in de discipline II, waarbij geen vooraf bepaalde moeilijkheidsgraad bestaat.

02.4 Zij kunnen echter ook in discipline I uitkomen en dienen dan zelfstandig een moeilijkheidsgraad te kiezen.
02.5

Naast de indeling in disciplines worden de koren tevens ingedeeld naar de grootte van het koor .

Op grond van de koorgrootte wordt de volgende indeling aangehouden:

 

Meer dan 36 zangers grote koren
Tussen 24 en 36 zangers  kleine koren
Minder dan 24 zangers ensembles

 


Muziek
Artikel 3

03.1 Indien door de organisatie eisen of bepalingen worden gesteld aan de te zingen werken, dienen de deelnemende koren zich daaraan te houden. Dit geldt tevens ten aanzien van het niveau van de werken dat dient te passen bij de door het koor aangegeven categorie.
03.2 Indien onzekerheid bestaat over de moeilijkheidsgraad van een te zingen werk, kan daarover uitsluitsel worden verkregen bij de voorzitter van de jury.
03.3 Tijdens het concours worden na het eventuele inzingwerk de te zingen werken ten gehore gebracht die beoordeeld worden door de jury.
03.4

Voor de categorieën A en B geldt dat daarbij tenminste twee werken a capella moeten worden gezongen. De a capella-werken dienen oorspronkelijke mannenkoorwerken te zijn. Bij de overige stukken mag gebruik worden gemaakt van een beperkt aantal (max. 3) muziekinstrumenten.

03.5 Voor de categorieën C en D geldt dat tenminste 1 werk, dat ook een oorspronkelijk mannenkoorwerk moet zijn, a capella moet worden gezongen. Bij de overige werken mag gebruik worden gemaakt van een beperkt aantal (max. 3) muziekinstrumenten.
03.6 De volgorde van de te zingen werken is vrij, maar moet wel op het  inschrijfformulier worden aangegeven.

 

Niveau

Artikel 4

04.1 Het programma van de werken dient in overeenstemming te zijn met het niveau van de categorie, waarin wordt uitgekomen. De jury betrekt dit aspect bij haar oordeel.


Inschrijving

Artikel 5

05.1 Inschrijving dient te geschieden op de door de organisatie aangegeven wijze, door middel van een inschrijvingsformulier. De inschrijving dient voor de sluitingsdatum binnen te zijn bij de organisatie.
05.2 Het inschrijfgeld per deelnemend koor ad € 150,00 is onderdeel van de inschrijving. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 2 maanden vóór de datum van aanvang op de aangegeven rekening te zijn overgemaakt.
05.3 Elk koor stuurt zo mogelijk tegelijk met de inschrijving 3 originele partituren in van de te zingen werken. Het gebruik van fotokopieën is niet toegestaan, tenzij gebruik wordt gemaakt van eigen composities of eigen arrangementen. Deelnemende koren zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de reglementen BUMA en de bepalingen uit de Auteurswet.
05.4 Uiterste datum van inzending van de partituren is maximaal 2 maanden vóór aanvang van het betreffende concours.
05.5 Indien wordt afgeweken van de partituur dient dit bij inzending daarvan te worden vermeld.
05.5

Elk koor stuurt tegelijk met de inschrijving van deelname aan het concours een korte beschrijving van het koor en dirigent. Ook stuurt het koor een korte omschrijving van de te zingen werken. Beide beschrijvingen kunnen worden gebruikt voor een programmaboekje


Inzingen

Artikel 6

06.1 Voor het inzingen voorafgaand aan het feitelijke concours is voor de deelnemende koren een ruimte gereserveerd. Per koor is hiervoor ongeveer 20 minuten beschikbaar. In overleg met de organisatie kan deze tijdsruimte uitgebreid worden.
06.2 Zowel tijdens nationale- als regionale concoursen krijgen de koren bij de feitelijke uitvoering de gelegenheid zich door middel van maximaal 1 inzingwerk in te zingen.


Uitvoering

Artikel 7

07.1 Na het zingen van het inzingwerk wordt door de dirigent van het koor – zonder tussenkomst van de jury- het gehele programma afgewerkt.

07.2 De uitvoering mag in totaal 20 minuten beslaan, inclusief het inzingwerk (zuivere zangtijd). Overschrijding van de tijd kan leiden tot ingrijpen van de jury.
07.3 Alle werken worden in principe uitgevoerd in de genoteerde toonhoogte. Afwijkingen dienen van tevoren schriftelijk te zijn aangemeld bij de inzending van de partituur.
07.4 Programmawijzigingen zijn niet toegestaan en het programma dient te worden uitgevoerd in de volgorde zoals op het inschrijfformulier is vermeld, tenzij tijdig van de organisatie toestemming is verkregen om af te wijken.

 

Volgorde optreden

Artikel 8

08.1 De volgorde van optreden van de koren wordt bepaald door de organisatie.


Aanwezigheid

Artikel 9

09.1 Koren die niet tijdig aanwezig zijn, kunnen slechts deelnemen indien de organisatie op een later tijdstip daartoe alsnog de mogelijkheid biedt.

 

Geschillen

Artikel 10

10.1

Bij geschillen en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Indien het muzikale aspecten betreft, richt de organisatie zich daarbij naar de aanwijzingen van de juryvoorzitter. De uitspraak van de organisatie is bindend.

 

Beoordeling

Artikel 11

11.1

De beoordeling geschiedt als volgt:

De jury beoordeelt de prestaties aan de hand van de volgende rubrieken.

11.2

A. Technische criteria.

1. Zuiverheid en balans;

2. Ritmiek en frasering;

3. Uitspraak en dictie;

4. Vocaliteit en klankkwaliteit.

 

B. Artistieke criteria.

1. Tempo en beweging;

2. Dynamische schakering;

3. Interpretatie.

 

C. Podiumprestatie.

1. Interactie dirigent-koor en presentatie.

 

D. Programma

1. Programmakeuze en volgorde.

11.3

Elk jurylid geeft voor iedere rubriek tussen 1 en 10 punten (zie de bijlage voor de opbouw van de puntenwaardering).

11.4

Na afloop van het concours wordt door de juryvoorzitter mondeling een algemeen verslag van het concours vanuit muzikaal oogpunt aan de aanwezigen bekendgemaakt. Het resultaat van alle winnende koren wordt tevens door hem bekendgemaakt.

De resultaten van de overige koren worden zo spoedig mogelijk aan de vertegenwoordigers van de koren bekendgemaakt, c.q. toegezonden.

Rapporten en partituren

Artikel 12

12.1 De koren ontvangen na het bekendmaken van de uitslag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, van de secretaris van de jury een exemplaar van het rapport van elk van de juryleden, waarin naast de beoordeling in cijfers ook in korte bewoordingen de motivatie van de puntenwaardering van het betreffende jurylid is genoteerd.
12.2 De teruggave van de partituren geschiedt door de organisatie na bekendmaking van de uitslag na afloop van het concours.

 

Contact met juryleden

Artikel 13

13.1 Het is de deelnemende koren en de dirigenten niet toegestaan vóór het optreden rechtstreeks contact met de leden van de jury te zoeken. Indien dit contact om welke reden dan ook toch gewenst is, dient dit via de secretaris van de jury te verlopen.

 

Categorie-indeling

Artikel 14

14.1   Indien een koor bij een concours een eerste prijs behaalt,  heeft het koor het recht bij een volgende deelname in een hogere categorie uit te komen. Het koor hoeft daarvan geen gebruik te maken.
14.2   Indien een koor voor de tweede keer in dezelfde categorie een eerste prijs haalt, wordt dit koor bij een volgende deelname automatisch een klasse hoger ingedeeld.
14.3  

Indien een koor bij deelname een derde prijs behaalt, wordt het koor geadviseerd bij een volgende deelname een categorie lager in te schrijven. Het koor hoeft dit advies niet te volgen.

Indien een koor voor de tweede keer achtereen een derde plaats behaalt, wordt dit koor automatisch in een lagere klasse ingedeeld.

Bindend reglement

Artikel 15

15.1 De aan een KNZV-concours deelnemende koren onderschrijven de artikelen van dit reglement.

 

Goedgekeurd en vastgesteld door de Verenigingsraad van het KNZV

Zeist, 20 november 2004.