Uitnodiging Voorjaarsvergadering 2019

Aan             De besturen van de koren die lid zijn van KNZV vereniging Midden- Nederland
        De ereleden en leden van verdienste van KNZV vMN

Van             Secretaris KNZV vMN

Onderwerp  Uitnodiging Voorjaarsvergadering 25 mei 2019

Datum         28 april 2019

Geachte besturen, ereleden en leden van verdienste,

Hierbij nodigen wij u uit voor het deelnemen aan de Voorjaarsvergadering 2019 van KNZV vereniging Midden-Nederland.

Datum         zaterdag 25 mei 2019

Tijd             10.00 uur

Locatie        Zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11 in Westervoort

In de bijlagen treft u aan de voorgestelde agenda, alsmede de voor de vergadering relevante stukken (bijlagen 1 t/m 5).

Voor de inhoudelijke bijdrage hebben we Hans Noijens (Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst) uitgenodigd die ons meeneemt in de wereld van de ‘Vereniging in Verandering’. Op de website van KNZV vMN onder Trends vindt u daaraan gerelateerde documenten

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet.

Overeenkomstig het besluit van in de Voorjaarsvergadering van 2016 is de bijdrage voor de lunch € 10,00 per persoon.

Nieuwsbrief Ereleden 20190130

Eind oktober 2018 bleek dat de belangstelling voor de Najaarsvergadering van KNZV vMNop 10 november 2018 gering was. Tegelijkertijd heeft het bestuur geconstateerd dat de stukken voor die vergadering op dat moment nog niet waren verzonden. Daarop heeft het bestuur van KNZV vMN besloten om de Najaarsvergadering geen doorgang te laten vinden. Tijdens de daaropvolgende bestuursvergadering heeft de toenmalige secretaris staande de vergadering zijn functie neergelegd. Omdat versterking van het bestuur daardoor zeer urgent werd en zonder een goedgekeurde voorlopige begroting 2019 en het meerjarenplan de vereniging de facto niet meer zou kunnen functioneren heeft het bestuur besloten een digitale Algemene Ledenvergadering uit te schrijven.

In het conceptverslag van de Digitale Algemene Ledenvergadering van KNZV vMN is vermeld dat enkele leden zich niet kunnen vinden in de uitgeschreven Digitale Algemene Ledenvergadering. De reacties van die leden zijn verschillend van aard. Sommigen tonen begrip voor de ontstane situatie in november 2018 en spreken de hoop uit dat de Digitale Vergadering eenmalig zal zijn. Anderen geven aan tegen een Digitale Vergadering te zijn omdat in een dergelijke vergadering de mogelijkheden van gedachtewisseling, van hoor en wederhoor en van het inzicht krijgen in andere invalshoeken ontbreken. Enkelen zijn onaangenaam verrast over de zorgelijke situatie waarin KNZV vMN bestuurlijk terecht is gekomen.

Het bestuur van KNZV vMN is van mening dat de discussie over het hoe en het waarom van de Digitale Algemene Ledenvergadering niet via mailwisseling of brief dient te worden gevoerd. Natuurlijk is het verheugend dat een meerderheid van de leden heeft deelgenomen aan de Digitale Algemene Ledenvergadering. Het conceptverslag van de Digitale Algemene Ledenvergadering wordt ter goedkeuring geagendeerd op de Algemene Ledenvergadering in mei 2019.      

Met vriendelijke groeten

Wim J. M. den Heijer, voorzitter

Betreft: digitale ALV KNZV-Vereniging Midden Nederland

Westervoort, 21 november 2018

Mede gezien het feit dat nagenoeg alle bij ons aangesloten koren momenteel volop in de periode van repetities voor de kerstconcerten verkeren en enkele urgente zaken, die op korte termijn geregeld moeten worden, heeft het bestuur van het KNZV vMN besloten de gebruikelijke jaarlijkse najaars-ALV op digitale wijze te laten plaatsvinden.

Een drietal zaken is daarbij van het grootste belang:

 1. Het bestuur stelt u thans voor Wim Zoet formeel te benoemen als bestuurslid/secretaris van het KNZV vMN.
  Een beknopt curriculum vitae van Wim Zoet treft u bijgaand aan.
  Indien u instemt met de benoeming van Wim Zoet kunt u dit tot en met uiterlijk 31 december a.s. digitaal aangeven via bijgevoegd stembriefje. Op dezelfde wijze kunt u uw stem uitbrengen tegen zijn benoeming. (een eenvoudig “ja” of “nee” is dus voldoende.)
 2. bijgevoegd treft u tevens aan de voorlopige begroting 2019 en het meerjarenplan vanaf 2020. Met een eenvoudig “ja” of “nee” via het daarvoor bijgevoegde stembriefje kunt u ook voor deze beide onderwerpen digitaal tot en met uiterlijk 31 december a.s. uw stem uitbrengen.
 3. volgens onze huidige planning zal de voorjaars-ALV 2019 plaatsvinden in de maand mei.
  Dan zal in ieder geval aan de orde komen de invulling van een tweetal vacatures binnen ons bestuur:

  1. een bestuurslid in het bijzonder belast met activiteiten en evenementen  (festivals en concoursen);
  2. een bestuurslid in het bijzonder belast met communicatie en public relations.

Een profielschets voor beide functionarissen treft u bijgaand aan.

Voor beide functies kunt u reeds vanaf heden kandidaten stellen. Namen van kandidaten kunt u, inclusief een beknopt c.v., doorgeven aan de voorzitter of de secretaris.

Het. bestuur hecht er aan u te melden van opvatting te zijn dat het bemensen van ons bestuur een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leden en bestuur is. Dit impliceert voor het bestuur dat, wanneer beide genoemde vacatures in mei a.s. niet vervuld kunnen worden, de huidige bestuursleden allen hun zetel ter beschikking zullen stellen.
Mocht het onverhoopt zover komen dan is het bestuur van mening dat het KNZV vMN
bestuurlijk gesproken onvoldoende levensvatbaar is.

Vertrouwend u hiermede volledig te hebben geïnformeerd en uw reacties met bijzondere belangstelling tegemoet ziende,

met vriendelijke groeten,

Wim J. M. den Heijer, voorzitter.


Bijlagen:  – Beknopt c.v. Wim Zoet
                – profielschetsen bestuurslid evenementen en bestuurslid communicatie en p.r. 
 
                – Voorlopige begroting 2019
                – Meerjarenplan vanaf 2020