Herinnering aanmelding ALV 17 april 2021

Indien u reeds hebt gereageerd hoeft u niets te doen.

Geacht bestuur,

Uw koor heeft een uitnodiging ontvangen voor de digitale Algemene Ledenvergadering van KNZV vMN, te houden op 17 april 2021. Helaas ontving ik tot nu toe nog nog geen reactie van uw koor op deze uitnodiging.

Het bestuur van KNZV vMN stelt de deelname van uw koor aan de ALV zeer op prijs. Want alleen samen kunnen we alles in het werkstellen om na de Corona de mannenkoorzang weer toekomst te bieden.

Daarom verzoek ik u door op deze link te klikken uw koor aan te melden, dan wel te laten weten dat uw koor verhinderd is.

Met vriendelijke groeten,
Wim Zoet
secretaris KNZV vMN

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Secretariaat:    
Telefoon:             
E-mail:                 
Internet:              
KVK: 
IBAN: 

Vossenkamp 19, 3972 VG  Driebergen-Rijsenburg
06-55730354
secretaris@knzv-middennederland.nl
www.knzv-middennederland.nl
09138142  
NL29INGB0004075923

Aan:  de besturen van de mannenkoren binnen KNZV Midden-Nederland

Onderwerp:   uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Geacht bestuur,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van KNZV vMN, die zal worden gehouden op 17april 2021, aanvang 10 uur.

ALV en Corona

De maatregelen met betrekking tot Corona staan nog niet toe dat onze vereniging een fysieke ledenvergadering belegt. Het bestuur van KNZV vMN heeft besloten om de statutair verplichte onderdelen voor onze vereniging aan u voor te leggen op een digitale Algemene Ledenvergadering.

Net als in december 2020 zullen we daarbij gebruik maken van het platform van Online ALV. Om de vergadering te bezoeken moet u beschikken over een computer, laptop of tablet met internetverbinding en geluid. Om in te loggen heeft u een mobile telefoon nodig. Tijdensde vergadering kunt u via de chat-functie vragen stellen en kunt u stemmen. De moderator van de vergadering zal u vertellen hoe dit verloopt. Op www.online-alv.nl/uitleg vindt u een aantal instructievideo’s waarmee u zich alvast een beeld kunt vormen van een online ALV. Vragen over het gebruik van Online ALV kunt u mailen naar adry@slagmeulen.nl.

ALV-agenda aangepast

In de agenda zijn geen inhoudelijke discussieonderwerpen opgenomen. Onder mededelingen praten we u bij over de verschillende onderwerpen die in 2021 spelen. Vervolgens zullen we de statutair verplichte zaken toelichten en via stemming aan u ter goedkeuring voorleggen. Voor deze zaken bieden wij u de relevante documenten aan.

Hoewel we het advies van de Commissie Toekomst KNZV vMN nog niet hebben kunnen bespreken als vereniging, neemt het bestuur een voorschot op de uitkomst daarvan, mede gesteund door de uitkomst van de raadpleging over dit onderwerp in augustus 2020.

Van essentieel belang daarbij is de vervulling van de vacature voor penningmeester. Indien er geen kandidaat is voorgedragen, valt de basis onder het voortbestaan van KNZV vMN, zoals is verwoord in het advies van de Commissie Toekomst, weg. Het bestuur ziet zich in die situatie genoodzaakt om het opheffen van KNZV vereniging Midden Nederland in gang te zetten.

Aanmelding

Elke vertegenwoordiger van uw koor kan aan de vergadering deelnemen. Daarbij geldt wel dat maar één vertegenwoordiger van uw koor mag stemmen. Conform de statuten krijg die vertegenwoordiger het stemgewicht dat bij uw koor hoort. Klik hier om uw voor de ALV op te geven. Doe dit vóór 12 april, dan hebben wij tijd om de nodige voorbereidingen te treffen. Als u zich heeft aangemeld, dan ontvangt u ruim van tevoren een uitnodiging voor de ALV met informatie hoe u kunt inloggen.

En uw vragen over de onderwerpen die op de agenda staan zijn van harte welkom. Wilt u deze tijdig via de mail te sturen aan secretaris@knzv-middennederland.nl. Dan kunnen wij deze zoveel mogelijk tijdens de vergadering beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet
Secretaris KNZV vMN
Driebergen 26 maart 2021

Bijlagen: agenda ALV KNZV vMN 17 apr 2021.pdf
bijlage 1 verslag ALV KNZV vMN 19 dec 2020.pdf
bijlage 2 Integraal Jaarverslag KNZV vMN 2020.pdf
bijlage 3 Begroting KNZV vMN 2021.pdf

Kamer van Koophandel het UBO-register

Kamer van Koophandel het UBO-register

Naast het Handelsregister komt er een nieuw register bij de Kamer van Koophandel, het “Ultimate BeneficialOwners” (UBO).
Het nieuwe register komt voort uit Europese Regelgeving.
In het kort komt het er op neer dat per 27 maart 2022 alle bedrijven met een bepaalde rechtsvorm in dit register moeten zijn ingeschreven.

Dat geldt dus ook voor de koorbesturen.
Meer informatie is te vinden in bijgevoegd document.

De Kamer van Koophandel beheert dit register en schrijft t.z.t. alle organisaties (w.o. de koren) aan. De koorbesturen hoeven dus nu niets te doen en kunnen het bericht van de Kamer van Koophandel afwachten.

Bijlage: WWFT UBO Register 27 maart 2022.pdf

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen

Met ingang van 1 juli 2021 treedt deWet Bestuur ToezichtRechtspersonen (WBTR) inwerking. Deze wet is vooralontworpen voor stichtingen enverenigingen die met publiek geldwerken.
Maar …. enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor andere verenigingen enstichtingen als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de bestuurlijke structuur helder zijn.

KNMO (de bond van amateur blaasorkesten) en Koornetwerk Nederland werken samen om deaangesloten leden te informeren over deze wet en wat men eventueel moet doen om aan de eisenvan de nieuwe wet te voldoen.

Gratis Online webinar WBTR voor achterban KNMO en Koornetwerk Nederland op 6 april,19.00 uur.
Aanmelden kan via de link in de bijlage of via de website van Koornetwerk Nederland.
Op 6 april a.s. kunnen de korenbonden en netwerkleden van Koornetwerk Nederland en alle korendie via hen bij Koornetwerk Nederland zijn aangesloten deelnemen aan een webinar, waarin deWBTR en de consequenties voor bestuurders worden uitgelegd.

Bijlage: Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen Webinar KNMO en KNN 060421, uitnodiging.pdf

20210312 Vacature Penningmeester

‍Geacht bestuur,

Tot op heden heeft het bestuur vn KNZV vMN geen berichten ontvangen van belangstellenden voorde functie van penningmeester. Bijgaand een oproep van Christo Wormskamp, voorzitter van KNZV vMN, aan uw vereniging om een penningmeester (die wordt ondersteund in de financiële administratie) te vinden.Het voortbestaan van KNZV vMN hangt daarvan af!

Klik hier voor de bijlage

Met vriendelijke groeten,
Wim Zoet, secetaris

Informatie div. onderwerpen Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) 2021

NIEUWSBRIEF

In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen :

 1. De Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) 2021
 2. De samenvattende rapportage over de belronde KNZV Midden Nederland onder de leden, zomer 2020
 3. De LKCA Verenigingsmonitor met een vragenlijst voor de koren
 4. Het Kerstfestival 2021

 5. De Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) 2021
  Vanwege de geldende Coronamaatregelen kunnen we naar verwachting nog steeds niet fysiek bijeen komen. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om de vergadering te agenderen voor de statutair verplichtende agendapunten.
  Evenals de laatste Algemene Ledenvergadering op 19 december 2020 zal ook deze vergadering digitaal De leden ontvangen hierover tijdig bericht.

  Notitie “Toekomst KNZV Midden Nederland”
  De notitie “Toekomst van het KNZV Midden Nederland” leent zich niet voor een digitale afronding. De discussie daarover wordt uitgesteld naar het moment waarop we weer fysiek bijeen kunnen komen.
  Niettemin werpt de notitie de schaduwen vooruit, met name waar het gaat om de bestuurskracht van het KNZV Midden Nederland. Omdat we worden achterhaald door de Coronamaatregelen en de tijd, zijn we genoodzaakt het invullen van de bestuurvacatures eerder te bespreken.


Bestuurssamenstelling
Eén van de belangrijkste agendapunten in de komende Algemene Ledenvergadering is de “Bestuurssamenstelling”.
In een afzonderlijke Nieuwsbrief bent u daarover geïnformeerd.

 1. De samenvattende rapportage over de belronde KNZV Midden Nederland onder de leden, zomer 2020
  In de digitale Algemene Ledenvergadering van 19 december 2020 is toegezegd dat er een samenvattende rapportage over de belronde 2020 wordt toegestuurd aan de leden.

  Algemeen
  – bereik
  De bestuursleden hebben vrijwel alle mannenkoren in Midden Nederland bereikt. Het contact vanuit het KNZV MN werd bijzonder op prijs gesteld.
  Men vond het bijzonder plezierig dat contact werd gezocht vanuit het KNZV MN.
  Over het algemeen heerst er een “gelaten houding” : het overkomt ons en we kunnen er niets doen.
  Het zingen wordt wel enorm gemist, “de drang naar voren” is groot.

  – mutaties in het koorbestuur
  Hier en daar werd van de gelegenheid gebruik om mutaties in het secretariaat door te geven en de website-gegevens aan te passen.

  Sociale situatie
  – medisch
  Over het algemeen geen bijzondere medische klachten i.v.m. Corona
  Voor zover bekend zijn er tijdens de coronapiek (voorjaar 2020) er twee zangers overleden aan de corona.

  – onderling contact
  In het algemeen doen de koren er veel aan om contact met de leden te houden. De koren houden contact met de zangers d.m.v. email, telefoon en kaart of brief.
  De meeste koren hebben contact onderhouden met hun leden, de één wat intensiever dan de andere. Enkele koren hebben vanuit het sociale aspect tot juni “Zoom-bijeenkomsten” georganiseerd.
  Koren hebben verschillende manieren bedacht om gedurende de loc down periode contact te onderhouden. Voorbeelden zijn koffierondjes buiten, belrondjes, nieuwsbrieven, digitaal muziek beoefenen of individueel muziek beoefenen op basis van, door dirigent, aangereikte oefenparturen en of andere oefeningen/ informatie.

  Repetities en optredens
  – repetities
  De koren hebben in het algemeen sinds de maatregelen van kracht zijn niet meer gerepeteerd. Hier en daar werd buiten gezongen/gerepeteerd Deelname aan een digitale repetitie was er niet of nauwelijks, een enkeling sprong in op de digitale sessies op de zaterdagmorgen.

  Lang niet alle koorleden durfden al te gaan zingen, ook niet als dit corona-proof kon. Anderen lieten weten een vaccinatie af te wachten voordat ze een besluit nemen.
  De plannen voor opstarten van repetities gaven een divers beeld. Er zijn koren die op zoek zijn naar meer geschikte accommodaties. Met name de discussie over de aerosolen en een goede verantwoorde ventilatie speelde de koren parten.
  Met het maken van plannen begonnen de meeste besturen in augustus. Die plannen werden met name omlijst door de protocolvoorschriften (in te zien op onze eigen site met een link naar de site van Koornetwerk Nederland) en het repeteren in kleine groepen.
  De meeste koren wachtten de besluitvorming van het RIVM af van 1 september.

  Er is door een klein deel van de leden in de afgelopen periode al buiten gerepeteerd en de blik van alle leden is duidelijk gericht geweest op een start, conform protocol na de zomerperiode, dus vanaf 1 september 2020. Er was nog wel enige schroom en voorzichtigheid om te starten, maar de wil om weer te gaan zingen telt ook. Alle leden respecteren het besluit om wel of niet mee te doen van de individuele koorzanger.


– optredens / concerten
Men verwachtte dit jaar (2020) geen concerten meer te geven.
Concerten werden vrij rücksichtslos afgezegd, d.w.z. er werden geen compensatievergoedingen verstrekt. Opvallend was dat dit ook niet werd gevraagd.

Contributie
De leden betalen de contributie door. Hier en daar met een korting. Financieel lijden de koren nog geen verlies.

Dirigent
Op een enkeling na, i.v.m. dirigenten wisselingen, worden de dirigenten doorbetaald. De vaste pianist niet altijd.
De doorbetaling gebeurde op basis van de geldende afspraken voor  geleverde diensten. Vergoedingen voor reiskosten kwamen veelal te vervallen omdat er in de Coronatijd niet gereisd wordt.

Huisvesting
Met de accommodaties zijn tot tevredenheid passende afspraken gemaakt, in de meeste gevallen werd niet doorbetaald en werd ook geen huur in rekening gebracht.
Bij veel koorlocaties had men problemen met de ventilatie en zijn koren op zoek gegaan naar een andere locatie.
Met de gebouweigenaar zijn organisatorische maatregelen getroffen, voor zover men gebruik kon maken van de accommodatie. Het protocol werd toegepast en soms betekende dit dat er gezocht moest worden naar eenandere repetitieruimte waarbinnen de richtlijnen 1,5 meter, zigzag opstelling mogelijk zijn en er ook een adequate ventilatie aanwezig is.

Perspectief
– voortbestaan koren
De koren melden dat leden nog niet hebben opgezegd, maar verwachten dat dit hier en daar in de tweede helft van het jaar wel zal gebeuren, soms zelfs in die mate dat het voortbestaan van het koor zal worden bedreigd.
De meeste koren gaven echter aan dat van het ophouden te bestaan nog geen sprake is.
Bij de meeste koren ligt de gemiddelde leeftijd van de koorleden rond de 72 jaar;

– opzeggingen
Tot nu toe (peil augustus 2020) zijn er geen berichten over corona-gerelateerde afzeggingen van leden.

Eventuele opzeggingen zijn met name gebaseerd op voorzichtigheid en het vermijden van alle risico’s ingeval er sprake is van een gezondheid binnen de risicogroep (hart, longen, leeftijd). Opzeggingen op basis vandeze argumenten worden direct gerespecteerd.

Een kleiner deel van de leden voert strategiegesprekken met de dirigent. Welke doelstellingen worden er nagestreefd voor de kwaliteit van koorzang wanneer er geen uitvoeringen mogelijk zijn gedurende en langere periode.

 1. De LKCA Verenigingsmonitor met een vragenlijst voor de koren
  Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) voert samen met Koornetwerk Nederland en andere partners de VerenigingsMonitor 2021 uit. De inbreng van zoveel mogelijk verenigingen in kunst en cultuur is belangrijk!
  Koornetwerk Nederland roept de aangesloten korenbonden op de VerenigingsMonitor 2021 zo veel mogelijk bij hun leden onder de aandacht te brengen zodat de respons zo hoog mogelijk wordt. Het invullen van de vragenlijst kan tot maandag 15 maart 2021.
  De leden worden verzocht zich in te spannen om de vragenlijst in te vullen.

  Waarom meedoen?
  In deze coronaperiode is het belangrijker dan ooit om te weten hoe het gaat met de kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland. Hun belang voor de samenleving is immers groot. Het invullen van de vragenlijst draagt bij aan meer kennis en aan zichtbaarheid bij ondersteuners (zoals bonden en koepels) en beleidsmakers.

  De vragenlijst.
  Het invullen van de vragenlijst kan via: 
  https://onderzoek-lkca.nl/verenigingsmonitor

  Lees verder : de website van het koornetwerk Nederland.

 2. Het Kerstfestival 2021
  Het Kerstfestival 2021, ook geannuleerd.
  Het KNZV Midden Nederland had zich voorgenomen om aan het eind van dit jaar een Kerstfestival voor mannenkoren te organiseren.
  Het festival zou worden gehouden in de “Buitensociëteit” van de “Hanzehof” in Zutphen.
  De onzekerheid over de uitvoering van het festival in verband met de nog steeds voortdurende pandemie COVID-19 heeft geleid tot het wederom annuleren van deze activiteit.
  Het bestuur beraadt zich nu over een mogelijkheid in 2022.

 

Driebergen-Rijsenburg, 19 februari 2021

Het bestuur van het KNZV Midden Nederland

De onbelaste vrijwilligersvergoeding is verhoogd naar €1800,- per jaar in 2021

In het Belastingplan 2021 van waarmee ook de Eerste Kamer in december 2020 heeft ingestemd, is een verhoging van de maximale vrijwilligersvergoeding opgenomen van maximaal €1800,- per jaar en €180,- per maand.

Eerder bij de behandeling van het Begroting 2020 is in de Eerste Kamer een motie aangenomen om de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks te indexeren. Bij de indexering houdt de overheid rekening met een afronding. De maximale vrijwilligersvergoeding wordt pas verhoogd als het het bedrag per jaar op een veelvoud van € 100 uitkomt. Dat is in 2021 het geval. Vanaf 1 januari 2021 is de belastingvrije maximale vrijwilligersvergoeding €1800,- per jaar en 180,- per maand. Dit is te lezen in Belangrijkste wijzigingen belastingen 2021.

Wie maakt gebruik van de vrijwilligersvergoeding

In december heeft het CBS ook de cijfers over het vrijwilligerswerk in 2019 gepubliceerd. Voor het eerst is in dat jaar ook gevraagd naar de vrijwilligersvergoeding. Daaruit blijkt dat bijna 7 op de 10 vrijwilligers helemaal geen vergoeding ontvangt en 14% ontvangt alleen een vergoeding natura. Van de vrijwilligers die wel een financiële vergoeding ontvangen, ontvangt 8% een vergoeding op basis van de werkelijk gemaakte kosten, 5% ontvangt een vast bedrag per maand en 1% ontvangt de maximale vrijwilligersvergoeding (2019:van €170,- per maand en 1700,- per jaar). Meer over de cijfers van het vrijwilligerswerk is terug te lezen ‘feiten en cijfers vrijwillige inzet 2019’

Bron: Koornetwerk.nl

HERINNERING ACTUALISEREN KOORGEGEVENS

Indien u uw koorgegevens al heeft geactualiseerd, waarvoor dank, dan hoeft u niets te doen.

Geachte Secretaris,

In december heb ik u uitgenodigd de gegevens van uw koor te actualiseren vóór 15 januari 2021. Met name het aantal leden is bepalend voor de contributie van uw koor aan KNZV vMN.  In de contributie is opgenomen de contributie aan KNZV, en de afdrachten aan BUMA/Stemra en FEMU. De opgave van het ledenaantal per 31 januari is bindend voor alle partijen voor het jaar  2021.

Wellicht is het aan uw aandacht ontschoten, want ik heb nog geen bericht van uw koor ontvangen dat de gegeven zijn geactualiseerd. Daarom vraag ik u met aandrang de gegevens van uw koor uiterlijk 15 januari te actualiseren (link). Dan is KNZV vMN in staat om de actuele gegevens , na verwerking en mogelijke nazorg, per 31 januari 2021 aan KNZV, BUMA en FEMU aan te leveren.

Indien u de gegevens niet actualiseert, dan is KNZV vMN genoodzaakt voor de opgave 2021 de gegevens van 2020 te gebruiken. Ik hoop van harte dat dit niet nodig zal zijn.

Graag dank ik u bij voorbaat voor uw medewerking,

met vriendelijke groeten,

Wim Zoet
secretaris