NIEUWSBRIEF 20210112

NIEUWSBRIEF

Korte terugblik op de digitale Algemene Ledenvergadering KNZV Midden Nederland 2020

Op zaterdag 19 december 2020 hebben we de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNZV Midden Nederland gehouden.

Het moment van vergaderen was in de loop van het jaar al een paar keer uitgesteld vanwege de heersende Coronamaatregelen.Om toch te voldoen aan onze statutaire verplichtingen is een digitale ALV voorbereid.
Via het landelijke platform ALV-Online hebben wedigitaal de Algemene Ledenvergadering 2020 kunnen houden.

16 koren uit Midden Nederland en drie ereledenwaren op ALV-onlineingelogd.Best boven verwachting gelet op het vrijwel hetzelfde aantal koren dat was afgekomen op de Najaarsvergadering van 2019.
De onderlinge communicatie over de agendapunten verliep via het chatprogramma binnen het digitale systeem. Via de “stemknop” binnen het programma konden besluiten worden genomen.
Het gebruik van het Online-programma dwingt de deelnemer tot zeer gestructureerd vergaderen. De deelnemers aan de ALV hebben zich uiterst gedisciplineerd gedragen.
Op die manier zijn alle huishoudelijke en statutair voorgeschreven agendapunten  behandeld en hebben ze geleid tot instemmende besluitvorming.

Wim den Heijer heeft om privéredenen zijn voorzitterschap moeten neerleggen.
Op voordracht van het bestuur is Chrysto Wormskamp met algemene stemmen benoemd tot de nieuwe voorzitter van het KNZV Midden Nederland.
Roel Bueneker heeft aangegeven dat hij zijn zittingsperiode in het komende voorjaar niet verlengt.
We hebben nog geen opvolger, maar we hebben wel een bestuursondersteuner gevonden diede financiële administratie voor zijn rekening wil nemen. Bijzonder plezierig. Dat betekent een aanzienlijke verlichting van de werkzaamheden van de penningmeester.

Het behandelen van de notitie “Toekomst van het KNZV Midden Nederland” is verschoven naar een moment waarop we weer fysiek in de gelegenheid zijn om met elkaar over dit agendapunt te discussiëren.
Zijn we het op dat moment inhoudelijk met elkaar eens, dat het KNZV Midden Nederland voldoende perspectief heeft, dan moet wel de daarmee samen- hangende bestuurssamenstelling worden bekrachtigd : we gaan verder met een klein driekoppig bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester), bijgestaan door vier bestuursondersteuners (financiële administratie, social media, evenementen, pr en communicatie). De voorzitter, de secretaris en drie bestuursondersteuners zijn bekend. Vacant zijn een penningmeester en een bestuursondersteuner Social Media. De koren van Midden Nederland worden opgeroepen om met een voordracht voor deze vacatures te komen.

Vanwege de Corona lockdown is besloten om de voorgenomen Inspiratiedag op 6 februari 2021 te verschuiven naar een moment waarop we weer fysiek bijeen kunnen komen. De Inspiratiedag leent zich niet voor een digitale aanpak.
De koren binnen Midden Nederland krijgen daarover bericht; op de website zal ook e.e.a. bekend worden gemaakt.

Bijzonder dank aan de koren die aan de digitale ALV hebben deelgenomen.
Veel dank was ook verschuldigd aan Adry Slagmeulen voor zijn voorbereidende werkzaamheden en voor zijn rol als Moderator tijdens de ALV.

Westervoort, 12 januari 2021
het bestuur van KNZV Midden Nederland.

Jaarcirculaire 2021

Driebergen, 21 december 2020

Geachte secretaris,

Graag nodig ik u uit om vóór 15 januari 2021 de gegevens van uw koor, waar dat nodig is, te wijzigen.

Het juiste aantal koorleden op 1 januari 2021 is van belang, omdat dit aantal de basis is voor de berekening van de contributie aan KNZV-Nederland én voor het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage aan BUMA en aan FEMU.

Het is goed te weten dat de opgave bindend is. Na 31 januari 2021, wanneer KNZV Midden-Nederland opgave doet aan KNZV-Nederland, aan BUMA en aan FEMU, kan er niet meer worden gewijzigd.

U kunt de gegevens van uw koor inzien en actualiseren op het Ledenportaal van de website KNZV Midden-Nederland, waarvoor u over inloggegevens beschikt.

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet,
Secretaris KNZV Midden-Nederland

KNZV Inspiratiedag 6 februari 2021, voortgangsbericht

Aan : de besturen van de mannenkoren in Midden Nederland

Onderwerp      : KNZV Inspiratiedag 6 februari 2021, voortgangsbericht
Datum                         : 21december 2020

Geachte bestuur, beste mensen,

In afwachting van de Coronamaatregelen zijn we in de afgelopen maanden gestart met de organisatorische voorbereiding van de Inspiratiedag 2021op 6 februari 2021.
Voor de onderwerpen putten wij uit de resultaten van de Inspiratiedag die achter ons ligt. Dat lijkt ons niet meer dan logisch, immers het is de input die jullie toen hebben aangeleverd.
Hoog scoorden de PR en het vergroten van de zichtbaarheid, mede voor het verbeteren van het imago van de mannenzang.
Op de Inspiratiedag worden in een workshopachtige omgeving de volgende thema’s behandeld en met koorbestuurders en commissieleden gedeeld :
– PR-zichtbaarheid van het koor via de Social Media
(praktische vormgeving over het werken in een digitale omgeving),
– Repertoire
(inzoomen op de praktische vormgeving, hoe gaan we om met repertoire, is er ruimte voor koersverandering) en
– Corona, de gevolgen voor de koorwereld, handreikingen voor de toekomst.
We waren hoopvol gestemd en we willen de vaart er graag in houden. De organisatorische opzet is zo goed als rond. Professionele deskundigen hebben toegezegd hun medewerking aan de Inspiratiedag te willen verlenen.
Helaas werpt de Corona ons terug in onze ambitie.
Onder de gegeven omstandigheden is het niet meer mogelijk om de Inspiratiedag op 6 februari 2021 te laten doorgaan. Een digitale Inspiratiedag vinden wij geen goed alternatief omdat we die dag met elkaar op zoek gaan naar praktische toepassingen.
Daarom hebben we besloten om deze activiteit tot nader order uit te stellen tot een moment in het eerste halfjaar van 2021, waarop we hopelijk fysiek weer bijeen kunnen komen.
In de Algemene Ledenvergadering van 19 december 2020 is dit voorstel zonder afwijzende reacties behandeld.

Ondanks de zeer beperkte mogelijkheden in de komende maand wensen wij jullie prettige Kerstdagen en een goede Jaarwisseling toe. Blijf vooral gezond !

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van het KNZV Midden Nederland,
Adrie Bout, bestuurlijk coördinator Inspiratiedag KNZV Midden Nederland
Hans Noijens, adviseur LKCA

Herinnering ALV 19 december

Geacht bestuur,

In november heeft u de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering ontvangen. Deze wordt gehouden op zaterdag 19 december 2020. Door de coronamaatregelen wordt het een digitale ALV, waarbij we gebruik maken van het platform Online ALV. Het bestuur van KNZV vMN is van mening dat het gebruik van dit platform ook voor leden die minder ervaring met digitale bijeenkomsten goed toegankelijk is. De sluitingsdatum voor de aanmelding is 12 december. Daarna heeft onze moderator tijd nodig om alle gegevens zodanig te plaatsen dat we op 19 december een soepele ALV kunnen houden.
Graag nodig ik u nogmaals uit om u aan dan wel af te melden voor de ALV door op deze link te klikken en het formulier in te vullenEnkele dagen voor de ALV ontvangen degenen die zich hebben aangemeld een link om in te loggen. Mocht u inmiddels hebben gereageerd dan hoeft u niets meer te doen.
Uw bestuur hoopt u op 19 december digitaal te kunnen begroeten.
Met vriendelijke groeten
Wim Zoet
secretaris KNZV vMN

Voordracht voorzitter KNZV vMN

Geachte secretaris,

Tot onze spijt heeft onze voorzitter Wim den Heijer, in verband met omstandigheden in zijn privesituatie,  zijn functie tussentijds moeten neerleggen. Inmiddels had Chrysto Wormskamp van het Ettens Mannenkoor zijn belangstelling kenbaar gemaakt voor de functie, die formeel in maart 2021 vacant zou komen. Met instemming van Chrysto, zal het bestuur van KNZV vMN tijdens de ALV van 19 december, voorstellen hem te benoemen als voorzitter.

Het bestuur KNZV vMN zal bijgaande bijlage 4a ‘Voordracht voorzitter KNZV vMN’ formeel toevoegen aan agendapunt 7.
Met vriendelijke groeten,
Wim Zoet
secretaris KNZV vMN

Petitie corona maatregelen

Beste leden,

Er is veel onbegrip onder zingend Nederland dat door de corona maatregelen zingen verboden is. Koor Netwerk Nederland heeft over het verbod een brandbrief aan het Kabinet en 2e Kamer gestuurd. 

Bijgaande link leidt naar een petitie die deze brandbrief ondersteunt.De opstellers hopen van harte dat zoveel mogelijk zangeressen en zangers deze petitie willen ondertekenen.   

Ons verzoek is om de petitie aan jullie leden door te geleiden en hen uit te nodigen de petitie te ondertekenen.

https://petities.nl/petitions/laat-ons-zingen?locale=nl&fbclid=IwAR3Ep3wrpSWYhmnwyd5ITJlJ6PMXDIqDa7oWAYo6UE-Pxf956iQc9OHMxag

Met vriendelijke groet,

Wim Zoet

Secretaris KNZV vMN

EHBO

‘EHBD, Eerste Hulp Bij Dirigententaal’

Speciaal voor alle leden van KNZV

BRON: Esther Gotink-Van der Heijden

Beste bestuursleden,

Wat is het tijdens deze tweede Covid19-golf moeilijk om de moed erin te houden hè! Veel mannenkoren zijn helemaal gestopt met repeteren of doen dan dat tijdelijk online. Iedereen mist het directe en spontane contact en het samen zingen met elkaar enorm. En omdat er geen zicht is op versoepelingen, verslapt soms ook de motivatie om nog ‘iets aan koor te doen’. Bestuursleden zitten met de handen in het haar. “Hoe gaan we het koor bij elkaar en gemotiveerd houden??”

Ik probeer mijn steentje bij te dragen aan dit probleem door u een korte serie van filmpjes aan te bieden voor uw leden onder de titel ‘EHBD, Eerste Hulp Bij Dirigententaal’. Een, hopelijk, interessante serie in drie afleveringen, die probeert veel duidelijk te maken over allerlei terminologie die dirigenten gebruiken tijdens repetities. Het is vast herkenbaar dat ook uw dirigent soms in de passie van het moment dingen zegt, die door veel leden niet of maar half worden begrepen. Een gemiste kans eigenlijk… Dus ik dacht dat de tijd rijp was voor een cursus EHBD.

U vindt hieronder een viertal links naar YouTube-filmpjes. U drukt eenvoudig op de link en het bijpassende filmpje verschijnt. De eerste is een korte introductie, de andere drie zijn afleveringen met elke een eigen thema. Ik heb geprobeerd kernachtig zonder onnodig veel details uit te leggen, puur praktisch voor koorleden. Ik hoop dat u uw leden een en ander wilt toesturen. Veel plezier ermee!

Introductiefilm EHBD

https://youtu.be/PP1rR1QQwDA

Aflevering 1 EHBD: ‘Het doolhof van de partituur’

https://youtu.be/LRDTdvfiQ5E

Aflevering 2 EHBD: ‘Het mysterie van de dynamiek en frasering’

https://youtu.be/-RUXHaiLWJs

Aflevering 3 EHBD: ‘Het wonder van de adem en de stem’

https://youtu.be/Bvm-xV2Cm_c

Hartelijke groeten,

Esther Gotink-Van der Heijden (musicoloog en dirigent van Mannenzangvereniging Inter Nos Groenlo en Kleinkoor Second Edition Groenlo,  coach bij A capella mannenensemble Sixtessens Zutphen en eigenaar van Praktijk voor Koorzang en Coaching Vorden)

Email: info@esthervanderheijden.nl

Website: www.esthervanderheijden.nl

Corona

Aangepaste maatregelen per 14 oktober

Met ingang van woensdag 14 oktober om 22.00 uur is een gedeeltelijke lockdown van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen.

Voor de koorsector zijn de gevolgen beperkt:

  • De RIVM richtlijnen over zingen en ventilatie en daarmee het protocol van Koornetwerk Nederland blijven onverminderd van kracht.
  • Muziekrepetities blijven toegestaan. Er geldt binnen een maximaal aantal aanwezigen per ruimte van 30 personen. Jeugdkoren tot en met 17 jaar zijn uitgezonderd van het maximum.
  • Er is een dringend advies om binnen in publieke ruimtes mondkapjes te dragen. Dit geldt voor wanneer je niet aan het repeteren bent. Klik hier voor meer informatie.
De veerkracht die van onze dirigenten, zangers en koorbestuurders gevraagd wordt is groot. De heel snel oplopende besmettingen en nieuwe maatregelen ontnemen weer een stukje hoop en perspectief. We zien dat er zorgvuldig met de protocollen gewerkt wordt en koren iedere keer opnieuw weer de afweging maken om wel of niet fysiek te gaan repeteren, of om opnieuw een nieuwe vorm te vinden waarin samen zingen wel kan. We zijn heel trots op de wijze waarop dit gebeurt.
Het kabinet erkent de maatschappelijke betekenis die een muziekvereniging heeft, juist ook in deze corona-tijd. Het gezamenlijk beoefenen van muziek wordt gezien als maatschappelijk wenselijk. Op basis daarvan wordt dit uitgezonderd van een aantal maatregelen. Samen zingen is van betekenis voor de samenleving en sommige mensen hebben juist nu collega-zangers hard nodig. Die erkenning is heel belangrijk, maar komt ook met een verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie in de samenleving.
We roepen de koren opnieuw op om ook dit maal een zorgvuldige afweging te maken die past bij het koor, bij de leden en de dirigent, de beschikbare faciliteiten en de omgeving. Samen zingen kan (nog steeds) binnen bovengenoemde richtlijnen. Gebruik je verstand, en neem je verantwoordelijkheid. We kunnen als Koornetwerk Nederland hierin geen algemeen advies geven
Vanuit Koornetwerk Nederland blijven we ons verdiepen in de ontwikkelingen rond corona en brengen je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen zodra dat van toepassing is en proberen duidelijkheid te krijgen waar het ontbreekt. Wij zien uit naar het moment dat we onbezorgd samen kunnen zingen, tot die tijd denken we met jullie mee. Tot die tijd staat de gezondheid van iedereen voorop.

.

Vooraankondiging KNZV inspiratiedag 2021

Geachte secretaris,

KNZV vMN organiseert in februari 2021 het vervolg op de succesvolle inspiratiedag die we afgelopen februari hebben georganiseerd. Bijgaand treft u de vooraankondiging aan en bestuur en organisatoren hopen dat u de datum van 6 februari alvast in uw agenda zult zetten. Op de komende Algemene Ledenvergadering (30 oktober) zal het bestuur verder ingaan op het vervolg op de Inspiratiedag.

Met vriendelijke groeten,
Wim Zoet
secretaris KNZV vMN

Ledenraadpleging over de toekomst

Geachte secretaris, geacht erelid of lid van verdienste van KNZV MN,

Hierbij ontvangt u een brief van het bestuur KNZV MN met het resultaat van de ledenraadpleging over de toekomst.
Het bestuur zal ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2020 een besluit ter zake voor bereiden.
met vriendelijke groeten,
Wim Zoet
secretaris KNZV MN