Reminder digitale ALV

Ruim de helft van de leden van het KNZV vMN heeft gereageerd op  de door het bestuur, daartoe door omstandigheden gedwongen, uitgeschreven digitale Algemene vergadering. Het bestuur van KNZV vMN is zich er van bewust dat de gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdient, al was het maar om het ontbreken van de mogelijkheid om over agendapunten van gedachten te wisselen. Desalniettemin wil het bestuur het komend jaar slagvaardig beginnen.

Daarom doe ik een klemmend beroep op u vóór 31 december te reageren op de voorgestelde onderwerpen: het benoemen van een bestuurslid, de voorlopige begroting en het meerjarenplan. Ik dank u van harte voor uw medewerking en wens u prettige feestdagen.

Wim den Heijer.
Voorzitter KNZV vereniging Midden Nederland.

Klik hier voor het stemformulier…

Nb. Als u al op de voorgaande nieuwsbrief middels een stem heeft gereageerd, dan kunt u deze als niet geschreven beschouwen.

Betreft: digitale ALV KNZV-Vereniging Midden Nederland

In de vorige mail werkte de link naar de voorlopige begroting niet. Daarom deze nieuwsbrief opnieuw. Onze excuses.

Westervoort, 21 november 2018

Geacht bestuur,

Mede gezien het feit dat nagenoeg alle bij ons aangesloten koren momenteel volop in de periode van repetities voor de kerstconcerten verkeren en enkele urgente zaken, die op korte termijn geregeld moeten worden, heeft het bestuur van het KNZV vMN besloten de gebruikelijke jaarlijkse najaars-ALV op digitale wijze te laten plaatsvinden.

Een drietal zaken is daarbij van het grootste belang:

 1. Het bestuur stelt u thans voor Wim Zoet formeel te benoemen als bestuurslid/secretaris van het KNZV vMN.
  Een beknopt curriculum vitae van Wim Zoet treft u bijgaand aan.
  Indien u instemt met de benoeming van Wim Zoet kunt u dit tot en met uiterlijk 31 december a.s. digitaal aangeven via bijgevoegd stembriefje. Op dezelfde wijze kunt u uw stem uitbrengen tegen zijn benoeming. (een eenvoudig “ja” of “nee” is dus voldoende.)
 2. bijgevoegd treft u tevens aan de voorlopige begroting 2019 en het meerjarenplan vanaf 2020. Met een eenvoudig “ja” of “nee” via het daarvoor bijgevoegde stembriefje kunt u ook voor deze beide onderwerpen digitaal tot en met uiterlijk 31 december a.s. uw stem uitbrengen.
 3. volgens onze huidige planning zal de voorjaars-ALV 2019 plaatsvinden in de maand mei.
  Dan zal in ieder geval aan de orde komen de invulling van een tweetal vacatures binnen ons bestuur:

  1. een bestuurslid in het bijzonder belast met activiteiten en evenementen  (festivals en concoursen);
  2. een bestuurslid in het bijzonder belast met communicatie en public relations.

Een profielschets voor beide functionarissen treft u bijgaand aan.

Voor beide functies kunt u reeds vanaf heden kandidaten stellen. Namen van kandidaten kunt u, inclusief een beknopt c.v., doorgeven aan de voorzitter of de secretaris.

Het. bestuur hecht er aan u te melden van opvatting te zijn dat het bemensen van ons bestuur een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leden en bestuur is. Dit impliceert voor het bestuur dat, wanneer beide genoemde vacatures in mei a.s. niet vervuld kunnen worden, de huidige bestuursleden allen hun zetel ter beschikking zullen stellen.
Mocht het onverhoopt zover komen dan is het bestuur van mening dat het KNZV vMN
bestuurlijk gesproken onvoldoende levensvatbaar is.

Vertrouwend u hiermede volledig te hebben geïnformeerd en uw reacties met bijzondere belangstelling tegemoet ziende,

met vriendelijke groeten,

Wim J. M. den Heijer, voorzitter.


Bijlagen:  – Beknopt c.v. Wim Zoet
                – profielschetsen bestuurslid evenementen en bestuurslid communicatie en p.r. 
 
                – Voorlopige begroting 2019
                – Meerjarenplan vanaf 2020
                
– Stemformulier 
                

Betreft: aftreden secretaris KNZV vMN.

Aan: de besturen van de bij het KNZV vMN aangesloten koren

Betreft: aftreden secretaris KNZV vMN.

Westervoort, 19 november 2018.

Geacht bestuur,

Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat onze secretaris, Leo Hagenbeek, m.i.v. 14 november j.l., na negen jaar, om hem moverende redenen is afgetreden als bestuurder van het KNZV vMN. E.e.a. impliceert dat Leo t.g.v. van het neerleggen van zijn bestuurslidmaatschap m.i.v. genoemde datum geen secretaris van onze vereniging meer is.

Per dezelfde datum hebben wij Wim Zoet bereid gevonden als waarnemend secretaris de werkzaamheden van Leo Hagenbeek over te nemen. Het telefoonnummer. waaronder Wim Zoet bereikbaar is, is 06-55730354.

Het waarnemerschap door Wim Zoet zal duren tot zijn formele benoeming, die binnenkort kan plaatsvinden. In een afzonderlijk schrijven, waarin de procedure die wij hiervoor voor ogen hebben komen wij hierop een dezer dagen uitgebreid terug. Daarbij zult u tevens een curriculum vitae van Wim Zoet aantreffen.

Vertrouwend u hiermede voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groeten,

Wim J.M. den Heijer, voorzitter KNZV vMN.

Annulering Dirigentenworkshop 2018

Aan : de deelnemers aan de workshop dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland

Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, annulering
Datum          : 18 september 2018

Geachte mevrouw / mijnheer {subtag:naamdirigent},

U heeft zich aangemeld voor de workshop voor dirigenten van mannenkoren op zaterdag 29 september a.s.
Helaas moeten wij deze workshop wegens gebrek aan voldoende deelname annuleren.

In overleg met Jetse Bremer die de workshop zou leiden, hadden wij de ondergrens voor deelname gesteld op 20 deelnemers. Overigens is dat de fractie van het aantal dirigenten dat in KNZV Midden Nederland en KNZV Noord-Oost leiding geeft aan de mannenkoren. Bij elkaar opgeteld zijn dat toch ca. 90 koren.

Ondanks een tijdige uitnodiging en twee reminders er achteraan, is ook dit lage aantal helaas niet gehaald; we hebben slechts 15 dirigenten bereid gevonden om zich voor de workshop vrij te maken.

Bestuurlijk vinden wij dat er meer dan urgentie genoeg is om elkaar in dirigentenverband te treffen. Niet voor niets hebben we dat vastgelegd in een beleidsnotitie die we in april van dit jaar met ca. 100 leden van muziekcommissies hebben gedeeld.
Kennelijk gaan onze wegen met dirigenten op dit punt uiteen.

Dat geldt uiteraard niet voor u die zich heeft aangemeld.
Wellicht dat we op een later moment nog een poging doen.
Wij danken u zeer voor de bereidheid om kennis en kunde met elkaar te delen.

Met vriendelijke groet,


Wim den Heijer, voorzitter KNZV Midden Nederland

Herinnering 2 Dirigentenworkshop 2018

Geachte mevrouw, heer {subtag:naamdirigent}

Misschien over het hoofd gezien, wellicht vergeten om u aan te melden ?

Graag willen wij u onze workshop voor dirigenten uit het werkgebied van het KNZV Midden Nederland en van het KNZV-Noord Oost bij u in herinnering brengen.

Datum:
Tijdstip:
Locatie :
zaterdag 29 september 2018
10.00 – 14.30 uur
zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 
6931 BA Westervoort
Workshop-leiding: Jetse Bremer, internationaal componist en arrangeur
Onderwerp: directie van muziek in het licht van het toekomstbestendig maken van de mannenzang

De aanmeldingen voor deze gratis workshop zijn tot nu toe beperkt en gelet op de urgentie van het onderwerp in onze beleving zelfs te beperkt. Er zijn nu 11 aanmeldingen. Om de workshop doorgang te laten vinden zijn minimaal 20 deelnemers nodig.

Graag bevelen wij u deze workshop bij u aan en wij hopen dat uw interesse is gewekt.

U kunt zich aanmelden tot 15 september 2018. Er zijn geen kosten aan verbonden, ook de lunch wordt u aangeboden. Bij voorkeur aanmelden door op onderstaande link te klikken:

workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018

Meer informatie vindt u op onze website, www.knzv-middennederland.nl.

Voor de volledigheid hebben wij onze eerdere brief over de workshop “Toekomst bestendigmaken mannenkoren” als bijlagen bijgevoegd.

Met belangstelling zien wij naar uw reactie uit.

Met vriendelijke groet,

Wim den Heijer, voorzitter

Herinnering Dirigentenworkshop 2018

Geachte dirigent,

Misschien over het hoofd gezien, wellicht vergeten om u aan te melden ?

Graag willen wij u onze workshop voor dirigenten uit het werkgebied van het KNZV Midden Nederland en van het KNZV-Noord Oost bij u in herinnering brengen.

Datum:
Tijdstip:
Locatie :
zaterdag 29 september 2018
10.00 – 14.30 uur
zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 
6931 BA Westervoort
Workshop-leiding: Jetse Bremer, internationaal componist en arrangeur
Onderwerp: directie van muziek in het licht van het toekomstbestendig maken van de mannenzang

De aanmeldingen voor deze gratis workshop zijn tot nu toe beperkt en gelet op de urgentie van het onderwerp in onze beleving zelfs te beperkt.

Graag bevelen wij u deze workshop bij u aan en wij hopen dat uw interesse is gewekt.

U kunt zich aanmelden tot 1 september 2018. Er zijn geen kosten aan verbonden, ook de lunch wordt u aangeboden. Bij voorkeur aanmelden door op onderstaande link te klikken:

workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018

Meer informatie vindt u op onze website, www.knzv-middennederland.nl.

Voor de volledigheid hebben wij onze eerdere brief over de workshop “Toekomst bestendigmaken mannenkoren” als bijlagen bijgevoegd.

Met belangstelling zien wij naar uw reactie uit.

Met vriendelijke groet,

Wim den Heijer, voorzitter

Dirigentenworkshop 2018

Aan : de dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland

Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, uitnodiging.

Datum          : 18 juni 2018

Geachte mevrouw / mijnheer,

Noteer onderstaande datum alvast in uw agenda !

Het KNZV Midden Nederland organiseert een interactieve workshop voor dirigenten van de mannenkoren in de werkgebieden van het KNZV Midden Nederland en van het KNZV Noord-Oost.

Datum:
Tijdstip:
Locatie :
zaterdag 29 september 2018
10.00 – 14.30 uur
zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 
6931 BA Westervoort
Workshopleiding: Jetse Bremer, internationaal componist en arrangeur
Aan de workshop zijn geen kosten verbonden; een lunch wordt u aangeboden.


Wij verzoeken u aan te geven of u belangstelling hebt voor deze workshop door op de volgende link te klikken.

workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018

Toelichting:

In de Najaarsvergadering 2017 van het KNZV Midden Nederland (MN) is de notitie “Toekomstbestendig maken van de mannenzang” door de leden van het KNZV MN onderschreven.De kernboodschap in de notitie is meerledig :
– flexibilisering / aanpassing van het gangbare mannenkoorrepertoire
– toegankelijk repertoire voor een breed publiek
– van aanbod- naar vraaggericht repertoire
– ambitie van het koor en dirigent

De notitie is als bijlage bijgevoegd.

Beide KNZV-regiobesturen kijken met genoegen terug op de Repertoiredag die op 14 april 2018 voor leden van muziekcommissies en bestuursleden van mannenkoren met de notitie in de hand, is georganiseerd. De Repertoiredag werd geleid door Mariette Effing (o.m. dirigent) en Hilbrand Adema (o.m. musicoloog). Ca. 100 belangstellenden hebben daar hun opwachting gemaakt en zijn na afloop met de nodige inspiratie huiswaarts gekeerd. Uit de Repertoiredag zijn allerlei gedachten en suggesties gekomen om acties te ondernemen welke de kernboodschap uit de notitie ondersteunen. Dat geeft zicht op de opties op verbetering en verandering, maar ook op de noodzaak om vooral samen met de dirigenten van onze koren het vervolgtraject in te gaan.
Op onze website (onder Nieuws) vindt u een korte impressie van de Repertoiredag.

Voor beide KNZV-regio’s is dit de aanleiding om deze dag een vervolg te geven met een workshop voor dirigenten. Immers met elkaar kunnen we wellicht een adequaat antwoord vinden op het deinende getij binnen de mannenzang van dit moment.
Wij hebben de heer Jetse Bremer, internationaal componist en arrangeur van o.m. mannenkoorrepertoire, gevraagd om tijdens deze workshop interactief met u van gedachten te wisselen. Inspirerende muziekstukken voor mannenkoren wordt u vooraf toegezonden, zodat u met elkaar aan de slag kunt.
Een definitieve opzet van de workshop kunt u na uw aanmelding en naar verwachting rond 1 augustus 2018, tegemoet zien.

Uiteraard gaat de workshop voor dirigenten door indien er naar het oordeel van het bestuur voldoende belangstelling is. Daar gaan we overigens vanuit.

Wij zien met belangstelling naar uw reactie uit.

Met vriendelijke groet,


Wim den Heijer, voorzitter KNZV Midden Nederland

20171230 Herinnering Uw koorgegevens

Herinnering

 

In het verleden kreeg u altijd een jaar circulaire toegestuurd, met de mededeling van het invullen van uw Koorgegevens, zoals:

Naam koor, vestigingsplaats, ledenaantal op 1-1-2017… leden (worden aan Buma doorgegeven)
Secretaris N.A.W
Correspondentie – adres: email…/website…
Penningmeester N.A.W.
Dirigent: Naam…./ emailadres. 
Dit is nu verleden, want u kunt nu uw correcte gegevens invoeren op de website van KNZV – Midden Nederland, na ingelogd te zijn bij Ledenportaal.

U wordt verzocht de gegevens te actualiseren vanaf 1 januari 2018.
Na 15 januari 2018 ga ik de eerste opmaak doen van uw gegevens, omdat daarna ik uw opgegeven notities van de  koorleden doorstuur naar de BUMA.

Het is van belang voor uw contributie afdracht.

Met vriendelijke groeten,

Inloggen op koorgegevens

20180118 2e Herinnering Uw koorgegevens

2e Herinnering

Binnenkort worden de koorgegevens aan de BUMA doorgegeven.

Als uw koorgegevens onjuist zijn kan dit gevolgen hebben voor uw koor!

Inloggen op koorgegevens

 

Nog even voor de duidelijkheid:

 • Log in op de website
 • Ga in het ledenportaal via Mijn KNZV naar Koorgegevens
 • Blader door de pagina’s via “Volgende pagina” en wijzig waar nodig de gegevens
 • Als alle gegevens juist zijn moet u dit bevestigen door op opslaan te klikken!

 

 

 

In het verleden kreeg u altijd een jaar circulaire toegestuurd, met de mededeling van het invullen van uw Koorgegevens, zoals:

Naam koor, vestigingsplaats, ledenaantal op 1-1-2017… leden (worden aan Buma doorgegeven)
Secretaris N.A.W
Correspondentie – adres: email…/website…
Penningmeester N.A.W.
Dirigent: Naam…./ emailadres. 
Dit is nu verleden, want u kunt nu uw correcte gegevens invoeren op de website van KNZV – Midden Nederland, na ingelogd te zijn bij Ledenportaal.

U wordt verzocht de gegevens te actualiseren vanaf 1 januari 2018, ook als alle gegevens in het formulier juist zijn moet u toch op opslaan klikken om dit te bevestigen!!

Binnenkort ga ik de eerste opmaak doen van uw gegevens, omdat daarna ik uw opgegeven notities van de  koorleden doorstuur naar de BUMA.

Het is van belang voor uw contributie afdracht.

Met vriendelijke groeten,

2 Login

20180103 Het jaar 2018 wordt een jaar met vele evenementen

Namens het bestuur van KNZV-vereniging Midden Nederland wens ik u allen een gelukkig en een goed muzikaal zangjaar toe.
Het jaar 2018 wordt een jaar met vele evenementen, zoals een Festival op 10 maart 2018 te Eibergen, met 14 koren; op 6 oktober 2018 een Concours te IJsselstein.
14 april 2018 wordt een Repertoiredag gehouden in het Zalencentrum Wieleman, te Westervoort. De notitie is: “Toekomstbestending maken van de mannenzang”. De kernboodschap in de notitie is meerledig: 

 • flexibilisering / aanpassing van het gangbare repertoire
 • toegankelijk repertoire voor een breed publiek
 • van aanbod- naar vraaggericht repertoire
 • ambitie van het koor en dirigent. Voor verdere informatie ontvangt u eerdaags een bericht en uitnodiging hierover.

Het is altijd heel voornaam als u inlogt alle gegevens, dus uw gebruikersnaam én uw wachtwoord in te vullen. Bij het inloggen ziet u onderaan het volgende staan: Gebruikersnaam vergeten? Wachtwoord vergeten?

Velen van u hebben nog steeds moeilijkheden met het inloggen op de website van KNZV MN. Sommigen van u zijn de gebruikersnaam en het wachtwoord kwijt.

Het is mogelijk een nieuw gebruikersnaam of een nieuw wachtwoord aan te vragen. Klik daartoe op Gebruikersnaam vergeten? of op Wachtwoord vergeten?

Als u op een van beiden klikt, leest u wat u moet doen!

 2 Login

Vul uw e-mailadres is en u krijgt per mail een nieuw wachtwoord of een nieuwe gebruikersnaam toegestuurd.

 3 Login
Daarna is het weer een fluitje van niks, om in te loggen op de website van KNZV!  

Het laatste wil u graag onder de aandacht brengen en dat is: 24 maart 2018, de datum voor de Voorjaarsvergadering KNZV-vereniging Midden Nederland, te Westervoort.
Deze datum kunt alvast in uw agenda plaatsen.

Met vriendelijke groeten,

Leo Hagebeek
secretaris@knzv-middennederland.nl