Informatie div. onderwerpen Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) 2021

NIEUWSBRIEF

In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen :

 1. De Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) 2021
 2. De samenvattende rapportage over de belronde KNZV Midden Nederland onder de leden, zomer 2020
 3. De LKCA Verenigingsmonitor met een vragenlijst voor de koren
 4. Het Kerstfestival 2021

 5. De Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) 2021
  Vanwege de geldende Coronamaatregelen kunnen we naar verwachting nog steeds niet fysiek bijeen komen. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om de vergadering te agenderen voor de statutair verplichtende agendapunten.
  Evenals de laatste Algemene Ledenvergadering op 19 december 2020 zal ook deze vergadering digitaal De leden ontvangen hierover tijdig bericht.

  Notitie “Toekomst KNZV Midden Nederland”
  De notitie “Toekomst van het KNZV Midden Nederland” leent zich niet voor een digitale afronding. De discussie daarover wordt uitgesteld naar het moment waarop we weer fysiek bijeen kunnen komen.
  Niettemin werpt de notitie de schaduwen vooruit, met name waar het gaat om de bestuurskracht van het KNZV Midden Nederland. Omdat we worden achterhaald door de Coronamaatregelen en de tijd, zijn we genoodzaakt het invullen van de bestuurvacatures eerder te bespreken.


Bestuurssamenstelling
Eén van de belangrijkste agendapunten in de komende Algemene Ledenvergadering is de “Bestuurssamenstelling”.
In een afzonderlijke Nieuwsbrief bent u daarover geïnformeerd.

 1. De samenvattende rapportage over de belronde KNZV Midden Nederland onder de leden, zomer 2020
  In de digitale Algemene Ledenvergadering van 19 december 2020 is toegezegd dat er een samenvattende rapportage over de belronde 2020 wordt toegestuurd aan de leden.

  Algemeen
  – bereik
  De bestuursleden hebben vrijwel alle mannenkoren in Midden Nederland bereikt. Het contact vanuit het KNZV MN werd bijzonder op prijs gesteld.
  Men vond het bijzonder plezierig dat contact werd gezocht vanuit het KNZV MN.
  Over het algemeen heerst er een “gelaten houding” : het overkomt ons en we kunnen er niets doen.
  Het zingen wordt wel enorm gemist, “de drang naar voren” is groot.

  – mutaties in het koorbestuur
  Hier en daar werd van de gelegenheid gebruik om mutaties in het secretariaat door te geven en de website-gegevens aan te passen.

  Sociale situatie
  – medisch
  Over het algemeen geen bijzondere medische klachten i.v.m. Corona
  Voor zover bekend zijn er tijdens de coronapiek (voorjaar 2020) er twee zangers overleden aan de corona.

  – onderling contact
  In het algemeen doen de koren er veel aan om contact met de leden te houden. De koren houden contact met de zangers d.m.v. email, telefoon en kaart of brief.
  De meeste koren hebben contact onderhouden met hun leden, de één wat intensiever dan de andere. Enkele koren hebben vanuit het sociale aspect tot juni “Zoom-bijeenkomsten” georganiseerd.
  Koren hebben verschillende manieren bedacht om gedurende de loc down periode contact te onderhouden. Voorbeelden zijn koffierondjes buiten, belrondjes, nieuwsbrieven, digitaal muziek beoefenen of individueel muziek beoefenen op basis van, door dirigent, aangereikte oefenparturen en of andere oefeningen/ informatie.

  Repetities en optredens
  – repetities
  De koren hebben in het algemeen sinds de maatregelen van kracht zijn niet meer gerepeteerd. Hier en daar werd buiten gezongen/gerepeteerd Deelname aan een digitale repetitie was er niet of nauwelijks, een enkeling sprong in op de digitale sessies op de zaterdagmorgen.

  Lang niet alle koorleden durfden al te gaan zingen, ook niet als dit corona-proof kon. Anderen lieten weten een vaccinatie af te wachten voordat ze een besluit nemen.
  De plannen voor opstarten van repetities gaven een divers beeld. Er zijn koren die op zoek zijn naar meer geschikte accommodaties. Met name de discussie over de aerosolen en een goede verantwoorde ventilatie speelde de koren parten.
  Met het maken van plannen begonnen de meeste besturen in augustus. Die plannen werden met name omlijst door de protocolvoorschriften (in te zien op onze eigen site met een link naar de site van Koornetwerk Nederland) en het repeteren in kleine groepen.
  De meeste koren wachtten de besluitvorming van het RIVM af van 1 september.

  Er is door een klein deel van de leden in de afgelopen periode al buiten gerepeteerd en de blik van alle leden is duidelijk gericht geweest op een start, conform protocol na de zomerperiode, dus vanaf 1 september 2020. Er was nog wel enige schroom en voorzichtigheid om te starten, maar de wil om weer te gaan zingen telt ook. Alle leden respecteren het besluit om wel of niet mee te doen van de individuele koorzanger.


– optredens / concerten
Men verwachtte dit jaar (2020) geen concerten meer te geven.
Concerten werden vrij rücksichtslos afgezegd, d.w.z. er werden geen compensatievergoedingen verstrekt. Opvallend was dat dit ook niet werd gevraagd.

Contributie
De leden betalen de contributie door. Hier en daar met een korting. Financieel lijden de koren nog geen verlies.

Dirigent
Op een enkeling na, i.v.m. dirigenten wisselingen, worden de dirigenten doorbetaald. De vaste pianist niet altijd.
De doorbetaling gebeurde op basis van de geldende afspraken voor  geleverde diensten. Vergoedingen voor reiskosten kwamen veelal te vervallen omdat er in de Coronatijd niet gereisd wordt.

Huisvesting
Met de accommodaties zijn tot tevredenheid passende afspraken gemaakt, in de meeste gevallen werd niet doorbetaald en werd ook geen huur in rekening gebracht.
Bij veel koorlocaties had men problemen met de ventilatie en zijn koren op zoek gegaan naar een andere locatie.
Met de gebouweigenaar zijn organisatorische maatregelen getroffen, voor zover men gebruik kon maken van de accommodatie. Het protocol werd toegepast en soms betekende dit dat er gezocht moest worden naar eenandere repetitieruimte waarbinnen de richtlijnen 1,5 meter, zigzag opstelling mogelijk zijn en er ook een adequate ventilatie aanwezig is.

Perspectief
– voortbestaan koren
De koren melden dat leden nog niet hebben opgezegd, maar verwachten dat dit hier en daar in de tweede helft van het jaar wel zal gebeuren, soms zelfs in die mate dat het voortbestaan van het koor zal worden bedreigd.
De meeste koren gaven echter aan dat van het ophouden te bestaan nog geen sprake is.
Bij de meeste koren ligt de gemiddelde leeftijd van de koorleden rond de 72 jaar;

– opzeggingen
Tot nu toe (peil augustus 2020) zijn er geen berichten over corona-gerelateerde afzeggingen van leden.

Eventuele opzeggingen zijn met name gebaseerd op voorzichtigheid en het vermijden van alle risico’s ingeval er sprake is van een gezondheid binnen de risicogroep (hart, longen, leeftijd). Opzeggingen op basis vandeze argumenten worden direct gerespecteerd.

Een kleiner deel van de leden voert strategiegesprekken met de dirigent. Welke doelstellingen worden er nagestreefd voor de kwaliteit van koorzang wanneer er geen uitvoeringen mogelijk zijn gedurende en langere periode.

 1. De LKCA Verenigingsmonitor met een vragenlijst voor de koren
  Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) voert samen met Koornetwerk Nederland en andere partners de VerenigingsMonitor 2021 uit. De inbreng van zoveel mogelijk verenigingen in kunst en cultuur is belangrijk!
  Koornetwerk Nederland roept de aangesloten korenbonden op de VerenigingsMonitor 2021 zo veel mogelijk bij hun leden onder de aandacht te brengen zodat de respons zo hoog mogelijk wordt. Het invullen van de vragenlijst kan tot maandag 15 maart 2021.
  De leden worden verzocht zich in te spannen om de vragenlijst in te vullen.

  Waarom meedoen?
  In deze coronaperiode is het belangrijker dan ooit om te weten hoe het gaat met de kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland. Hun belang voor de samenleving is immers groot. Het invullen van de vragenlijst draagt bij aan meer kennis en aan zichtbaarheid bij ondersteuners (zoals bonden en koepels) en beleidsmakers.

  De vragenlijst.
  Het invullen van de vragenlijst kan via: 
  https://onderzoek-lkca.nl/verenigingsmonitor

  Lees verder : de website van het koornetwerk Nederland.

 2. Het Kerstfestival 2021
  Het Kerstfestival 2021, ook geannuleerd.
  Het KNZV Midden Nederland had zich voorgenomen om aan het eind van dit jaar een Kerstfestival voor mannenkoren te organiseren.
  Het festival zou worden gehouden in de “Buitensociëteit” van de “Hanzehof” in Zutphen.
  De onzekerheid over de uitvoering van het festival in verband met de nog steeds voortdurende pandemie COVID-19 heeft geleid tot het wederom annuleren van deze activiteit.
  Het bestuur beraadt zich nu over een mogelijkheid in 2022.

 

Driebergen-Rijsenburg, 19 februari 2021

Het bestuur van het KNZV Midden Nederland

Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) 2021

De Algemene Ledenvergadering van het KNZV Midden Nederland wordt gehouden op zaterdag 17 april 2021, 10.00 uur.

Vanwege de geldende Coronamaatregelen kunnen we naar verwachting nog steeds niet fysiek bijeen komen. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om de vergadering te agenderen voor de statutair verplichtende agendapunten.
Evenals de laatste Algemene Ledenvergadering op 19 december 2020 zal ook deze vergadering digitaal verlopen. De leden ontvangen hierover tijdig bericht.

De notitie “Toekomst van het KNZV Midden Nederland” leent zich niet voor een digitale afronding. De discussie daarover wordt uitgesteld naar het moment waarop we weer fysiek bijeen kunnen komen. Niettemin werpt de notitie de schaduwen vooruit, met name waar het gaat om de bestuurskracht van het KNZV Midden Nederland. Omdat we worden achterhaald door de Coronamaatregelen en de tijd, zijn we genoodzaakt het invullen van de bestuurvacatures eerder te bespreken.

Bestuurssamenstelling

Eén van de belangrijkste agendapunten in de komende Algemene Ledenvergadering is de “Bestuurssamenstelling”.
Dit jaar treden drie bestuursleden, waarvan twee interim bestuurders, af. Daarmee wordt het bestuur teruggebracht tot twee bestuursleden, te weten de voorzitter en de secretaris. Dat is te weinig om bestuurlijk verantwoord het KNZV Midden Nederland te continueren.
Tenminste moet de vacature van penningmeester worden ingevuld, zodat we met een driehoofdig bestuur, bijgestaan door een vijftal bestuursondersteuners, wel bestuurlijk perspectief hebben. Voor vier bestuursondersteuners (Financiën, PR/Communicatie, Evenementen en Website) hebben we kandidaten; voor één bestuursondersteuner (Social Media) verwachten we nog een kandidaat uit het midden van onze leden. Aanmelding voor deze functie graag via de email aan de secretaris : secretaris@knzv-middennederland.nl

Vacature penningmeester, een laatste en uiterste oproep
In onze notitie over de Toekomst van het KNZV Midden Nederland hebben wij voorgesteld dat het voortbestaan van onze regionale KNZV-vereniging afhankelijk is van voldoende bestuurskracht. Daarin is het invullen van de functie van penningmeester van het grootste belang en dat is een niet afwendbare voorwaarde.
Lukt dit niet, dan stellen de voorzitter en de secretaris hun functie ter beschikking.
In die situatie wordt het KNZV Midden Nederland dus stuurloos en zal een gang naar een liquidatie van onze regionale KNZV-vereniging door een demissionair bestuur worden ingezet. Het bestuur hoopt van ganser harte dat deze weg niet behoeft te worden ingeslagen.
Een bijzonder belangrijk bespreekpunt dus in onze aanstaande Voorjaarsvergadering.

Al meerdere keren hebben wij u opgeroepen om een kandidaat aan ons voor te stellen. Tot nu toe heeft dat niet tot enig resultaat geleid. Bijzonder jammer.
Het bestuur doet nu nog een uiterste poging om tot een goed resultaat te komen en wij roepen de leden op om op deze vacature te reageren. Voor meer informatie over deze vacature kan bij voorkeur contact worden opgenomen met de secretaris, Wim Zoet.

Vanwege de voorbereiding van de ALV 2021 dient de kandidatering op bij voorkeur op 17 maart 2021 te zijn afgerond. Het dringende verzoek is om voor deze datum een kandidaat-penningmeester bij het bestuur aan te leveren.
Dat kan per email : secretaris@knzv-middennederland.nl
Mochten zich kandidaten kort voor de vergadering of zelfs tijdens de vergadering melden, dan zijn dat ook mogelijkheden.

Toelichting :
De penningmeester is een belangrijke bestuursfunctionaris. In verband met de aanstaande vacature is het takenpakket tegen het licht gehouden.
Besloten is om het takenpakket te verdelen onder de penningmeester-zelf en de bestuursondersteuner Financiën : onder aansturing van de penningmeester wordt de dagelijkse financiële administratie ondergebracht bij de bestuursondersteuner. Dat is een aanzienlijk verlichting van het penningmeesterschap.
Het takenpakket van de penningmeester zal in hoofdzaak bestaan uit het opstellen van jaarplannen, begroting en jaarrekening. Uiteraard maakt hij deel uit van het driehoofdige bestuur van KNZV Midden Nederland.
Wellicht ten overvloede: de penningmeester hoeft niet persé voort te komen uit de kring van koorbestuurders. Ook een koorlid kan zich beschikbaar stellen voor deze functie.
Het KNZV Midden Nederland heeft ruim 2000 koorleden binnen haar werkgebied. Ruim 200 daarvan zijn ook koorbestuurders. Bij elkaar een prachtig aantal leden waaruit geput kan worden voor het aandragen van een kandidaat-penningmeester.

Driebergen-Rijsenburg, 19 februari 2021

Het bestuur van het KNZV Midden Nederland,

De voorzitter,

ChrystoWormskamp

KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021

Geachte secretaris,

Graag bied ik u de nieuwsbrief van het KNZV aan inzake de overeenkomst die KNZV met FEMU heeft gesloten voor het jaar 2021. In de nieuwsbrief leest u alle relevante informatie over de overeenkomst.

Het KNZV heeft in 2020 ook een (eenjarige) overeenkomst gesloten met FEMU. Uit het oogpunt van gewenning zijn in dat jaar de kosten voor 50% gedragen door KNZV vMN en 50% door het KNZV.

De bijdrage FEMU per koorlid in 2021 bedraagt € 1,68 inclusief btw. Het bestuur van KNZV vMN heeft besloten dat in 2021 de kosten voor 25% gedragen zullen worden door KNZV vMN en voor 75% ten laste van de koren zal worden gebracht, als onder deel van de contributie.

In de overeenkomst is ook een verplichting opgenomen om FEMU informatie te verstrekken over het maken van kopieën van gebruikte muziek. FEMU heeft er mee ingestemd dat 2021 nog als overgangsjaar zal gelden en er geen gegevens over muziek zal worden opgevraagd.

Mocht u graag de overeenkomst willen lezen dan kunt u die bij mij opvragen: secretaris@knzv-middennederland.nl.

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet

2E HERINNERING ACTUALISEREN KOORGEGEVENS

Geachte secretaris,
Tot mijn spijt moet ik constateren dat u op 15 januari er nog niet in geslaagd bent de gegevens van uw koor voor 2021 te actualiseren. Zoals ik in eerdere verzoeken heb aangegeven zijn actuele gegevens van uw koor bepalend voor het vaststellen van de contributie voor uw koor en voor de opgaven aan BUM/Stemra en FEMU (via KNZV).  Indien u de gegevens niet actualiseert, zal KMZN vMN de gegevens van 2020 gebruiken als basis voor de berekening en de opgaven.
Omdat de verwerking van de gegevens tijd behoeft, verzoek ik u met aandrang de actualisatie direct uit te voeren.
Gebruik bij voorkeur een laptop of een computer. (géén Tablet of telefoon)
 • U klikt op Login, u logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Uw wachtwoord vergeten?, klik op FAQ (Veel gestelde vragen) Hier ziet u hoe  dan moet handelen.
 • Daarna komt u direct in de gegevens van uw koor.
 • Wijzig (indien nodig) het ledental
 • Wijzig altijd het jaartal bij “Dit ledenaantal betreft het jaar”
 • Loop alle velden door en corrigeer ze indien nodig
 • Op de laatste pagina, vul daar de verzenddatum door in het veld te klikken, kies uit de kalender de juiste datum
 • Als alle gegevens juist zijn sluit u op de laatste pagina af door op de brede knop onder in het scherm op Bijwerken te klikken.
 • Na enkele seconden word u doorgeleid naar een volgend scherm. Uw gegevens zijn nu bijgewerkt.
Mocht u om enigerlei reden niet kunnen inloggen, wilt u mij dan een mailtje sturen.
Met vriendelijke groeten
Wim Zoet
secretaris

NIEUWSBRIEF 20210112

NIEUWSBRIEF

Korte terugblik op de digitale Algemene Ledenvergadering KNZV Midden Nederland 2020

Op zaterdag 19 december 2020 hebben we de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNZV Midden Nederland gehouden.

Het moment van vergaderen was in de loop van het jaar al een paar keer uitgesteld vanwege de heersende Coronamaatregelen.Om toch te voldoen aan onze statutaire verplichtingen is een digitale ALV voorbereid.
Via het landelijke platform ALV-Online hebben wedigitaal de Algemene Ledenvergadering 2020 kunnen houden.

16 koren uit Midden Nederland en drie ereledenwaren op ALV-onlineingelogd.Best boven verwachting gelet op het vrijwel hetzelfde aantal koren dat was afgekomen op de Najaarsvergadering van 2019.
De onderlinge communicatie over de agendapunten verliep via het chatprogramma binnen het digitale systeem. Via de “stemknop” binnen het programma konden besluiten worden genomen.
Het gebruik van het Online-programma dwingt de deelnemer tot zeer gestructureerd vergaderen. De deelnemers aan de ALV hebben zich uiterst gedisciplineerd gedragen.
Op die manier zijn alle huishoudelijke en statutair voorgeschreven agendapunten  behandeld en hebben ze geleid tot instemmende besluitvorming.

Wim den Heijer heeft om privéredenen zijn voorzitterschap moeten neerleggen.
Op voordracht van het bestuur is Chrysto Wormskamp met algemene stemmen benoemd tot de nieuwe voorzitter van het KNZV Midden Nederland.
Roel Bueneker heeft aangegeven dat hij zijn zittingsperiode in het komende voorjaar niet verlengt.
We hebben nog geen opvolger, maar we hebben wel een bestuursondersteuner gevonden diede financiële administratie voor zijn rekening wil nemen. Bijzonder plezierig. Dat betekent een aanzienlijke verlichting van de werkzaamheden van de penningmeester.

Het behandelen van de notitie “Toekomst van het KNZV Midden Nederland” is verschoven naar een moment waarop we weer fysiek in de gelegenheid zijn om met elkaar over dit agendapunt te discussiëren.
Zijn we het op dat moment inhoudelijk met elkaar eens, dat het KNZV Midden Nederland voldoende perspectief heeft, dan moet wel de daarmee samen- hangende bestuurssamenstelling worden bekrachtigd : we gaan verder met een klein driekoppig bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester), bijgestaan door vier bestuursondersteuners (financiële administratie, social media, evenementen, pr en communicatie). De voorzitter, de secretaris en drie bestuursondersteuners zijn bekend. Vacant zijn een penningmeester en een bestuursondersteuner Social Media. De koren van Midden Nederland worden opgeroepen om met een voordracht voor deze vacatures te komen.

Vanwege de Corona lockdown is besloten om de voorgenomen Inspiratiedag op 6 februari 2021 te verschuiven naar een moment waarop we weer fysiek bijeen kunnen komen. De Inspiratiedag leent zich niet voor een digitale aanpak.
De koren binnen Midden Nederland krijgen daarover bericht; op de website zal ook e.e.a. bekend worden gemaakt.

Bijzonder dank aan de koren die aan de digitale ALV hebben deelgenomen.
Veel dank was ook verschuldigd aan Adry Slagmeulen voor zijn voorbereidende werkzaamheden en voor zijn rol als Moderator tijdens de ALV.

Westervoort, 12 januari 2021
het bestuur van KNZV Midden Nederland.

De onbelaste vrijwilligersvergoeding is verhoogd naar €1800,- per jaar in 2021

In het Belastingplan 2021 van waarmee ook de Eerste Kamer in december 2020 heeft ingestemd, is een verhoging van de maximale vrijwilligersvergoeding opgenomen van maximaal €1800,- per jaar en €180,- per maand.

Eerder bij de behandeling van het Begroting 2020 is in de Eerste Kamer een motie aangenomen om de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks te indexeren. Bij de indexering houdt de overheid rekening met een afronding. De maximale vrijwilligersvergoeding wordt pas verhoogd als het het bedrag per jaar op een veelvoud van € 100 uitkomt. Dat is in 2021 het geval. Vanaf 1 januari 2021 is de belastingvrije maximale vrijwilligersvergoeding €1800,- per jaar en 180,- per maand. Dit is te lezen in Belangrijkste wijzigingen belastingen 2021.

Wie maakt gebruik van de vrijwilligersvergoeding

In december heeft het CBS ook de cijfers over het vrijwilligerswerk in 2019 gepubliceerd. Voor het eerst is in dat jaar ook gevraagd naar de vrijwilligersvergoeding. Daaruit blijkt dat bijna 7 op de 10 vrijwilligers helemaal geen vergoeding ontvangt en 14% ontvangt alleen een vergoeding natura. Van de vrijwilligers die wel een financiële vergoeding ontvangen, ontvangt 8% een vergoeding op basis van de werkelijk gemaakte kosten, 5% ontvangt een vast bedrag per maand en 1% ontvangt de maximale vrijwilligersvergoeding (2019:van €170,- per maand en 1700,- per jaar). Meer over de cijfers van het vrijwilligerswerk is terug te lezen ‘feiten en cijfers vrijwillige inzet 2019’

Bron: Koornetwerk.nl

HERINNERING ACTUALISEREN KOORGEGEVENS

Indien u uw koorgegevens al heeft geactualiseerd, waarvoor dank, dan hoeft u niets te doen.

Geachte Secretaris,

In december heb ik u uitgenodigd de gegevens van uw koor te actualiseren vóór 15 januari 2021. Met name het aantal leden is bepalend voor de contributie van uw koor aan KNZV vMN.  In de contributie is opgenomen de contributie aan KNZV, en de afdrachten aan BUMA/Stemra en FEMU. De opgave van het ledenaantal per 31 januari is bindend voor alle partijen voor het jaar  2021.

Wellicht is het aan uw aandacht ontschoten, want ik heb nog geen bericht van uw koor ontvangen dat de gegeven zijn geactualiseerd. Daarom vraag ik u met aandrang de gegevens van uw koor uiterlijk 15 januari te actualiseren (link). Dan is KNZV vMN in staat om de actuele gegevens , na verwerking en mogelijke nazorg, per 31 januari 2021 aan KNZV, BUMA en FEMU aan te leveren.

Indien u de gegevens niet actualiseert, dan is KNZV vMN genoodzaakt voor de opgave 2021 de gegevens van 2020 te gebruiken. Ik hoop van harte dat dit niet nodig zal zijn.

Graag dank ik u bij voorbaat voor uw medewerking,

met vriendelijke groeten,

Wim Zoet
secretaris

Jaarcirculaire 2021

Driebergen, 21 december 2020

Geachte secretaris,

Graag nodig ik u uit om vóór 15 januari 2021 de gegevens van uw koor, waar dat nodig is, te wijzigen.

Het juiste aantal koorleden op 1 januari 2021 is van belang, omdat dit aantal de basis is voor de berekening van de contributie aan KNZV-Nederland én voor het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage aan BUMA en aan FEMU.

Het is goed te weten dat de opgave bindend is. Na 31 januari 2021, wanneer KNZV Midden-Nederland opgave doet aan KNZV-Nederland, aan BUMA en aan FEMU, kan er niet meer worden gewijzigd.

U kunt de gegevens van uw koor inzien en actualiseren op het Ledenportaal van de website KNZV Midden-Nederland, waarvoor u over inloggegevens beschikt.

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet,
Secretaris KNZV Midden-Nederland

KNZV Inspiratiedag 6 februari 2021, voortgangsbericht

Aan : de besturen van de mannenkoren in Midden Nederland

Onderwerp      : KNZV Inspiratiedag 6 februari 2021, voortgangsbericht
Datum                         : 21december 2020

Geachte bestuur, beste mensen,

In afwachting van de Coronamaatregelen zijn we in de afgelopen maanden gestart met de organisatorische voorbereiding van de Inspiratiedag 2021op 6 februari 2021.
Voor de onderwerpen putten wij uit de resultaten van de Inspiratiedag die achter ons ligt. Dat lijkt ons niet meer dan logisch, immers het is de input die jullie toen hebben aangeleverd.
Hoog scoorden de PR en het vergroten van de zichtbaarheid, mede voor het verbeteren van het imago van de mannenzang.
Op de Inspiratiedag worden in een workshopachtige omgeving de volgende thema’s behandeld en met koorbestuurders en commissieleden gedeeld :
– PR-zichtbaarheid van het koor via de Social Media
(praktische vormgeving over het werken in een digitale omgeving),
– Repertoire
(inzoomen op de praktische vormgeving, hoe gaan we om met repertoire, is er ruimte voor koersverandering) en
– Corona, de gevolgen voor de koorwereld, handreikingen voor de toekomst.
We waren hoopvol gestemd en we willen de vaart er graag in houden. De organisatorische opzet is zo goed als rond. Professionele deskundigen hebben toegezegd hun medewerking aan de Inspiratiedag te willen verlenen.
Helaas werpt de Corona ons terug in onze ambitie.
Onder de gegeven omstandigheden is het niet meer mogelijk om de Inspiratiedag op 6 februari 2021 te laten doorgaan. Een digitale Inspiratiedag vinden wij geen goed alternatief omdat we die dag met elkaar op zoek gaan naar praktische toepassingen.
Daarom hebben we besloten om deze activiteit tot nader order uit te stellen tot een moment in het eerste halfjaar van 2021, waarop we hopelijk fysiek weer bijeen kunnen komen.
In de Algemene Ledenvergadering van 19 december 2020 is dit voorstel zonder afwijzende reacties behandeld.

Ondanks de zeer beperkte mogelijkheden in de komende maand wensen wij jullie prettige Kerstdagen en een goede Jaarwisseling toe. Blijf vooral gezond !

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van het KNZV Midden Nederland,
Adrie Bout, bestuurlijk coördinator Inspiratiedag KNZV Midden Nederland
Hans Noijens, adviseur LKCA

Herinnering ALV 19 december

Geacht bestuur,

In november heeft u de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering ontvangen. Deze wordt gehouden op zaterdag 19 december 2020. Door de coronamaatregelen wordt het een digitale ALV, waarbij we gebruik maken van het platform Online ALV. Het bestuur van KNZV vMN is van mening dat het gebruik van dit platform ook voor leden die minder ervaring met digitale bijeenkomsten goed toegankelijk is. De sluitingsdatum voor de aanmelding is 12 december. Daarna heeft onze moderator tijd nodig om alle gegevens zodanig te plaatsen dat we op 19 december een soepele ALV kunnen houden.
Graag nodig ik u nogmaals uit om u aan dan wel af te melden voor de ALV door op deze link te klikken en het formulier in te vullenEnkele dagen voor de ALV ontvangen degenen die zich hebben aangemeld een link om in te loggen. Mocht u inmiddels hebben gereageerd dan hoeft u niets meer te doen.
Uw bestuur hoopt u op 19 december digitaal te kunnen begroeten.
Met vriendelijke groeten
Wim Zoet
secretaris KNZV vMN