persbericht 14 juni 2021

Persbericht 14 juni 2021

Zoomposium Boys, keep on singing! op vrijdagmiddag 25 juni 2021
Op vrijdag 25 juni organiseert de stichting Boys, keep on singing! van 13.00 uur tot 17.00 uur een (online) Zoomposium over de ontwikkeling van jongens én hun stem.

Het Zoomposium begint met een pitch van docent en onderzoeker Dick van der Wateren: ‘Jongens en meisjes ontwikkelen zich anders. Daar moeten we meer rekening mee houden in de opvoeding en het onderwijs.’ Daarna kunnen de deelnemers kiezen uit vijf presentaties in breakout rooms. Van der Wateren zal in zijn presentatie verder ingaan op de vraag: ‘Wat doen we met de energie van jongens, de drang naar zelf uitzoeken, creativiteit en leren via trial & error?’

Een ander belangrijk thema is de stemmutatie bij jongens. KNO-arts en foniater Jurjaan Snelleman behandelt het verschil in de ontwikkeling van de stem bij jongens en meisjes. Zangdocent Ivette van Laar verzorgt een presentatie over de stemmutatie van jongens in de klas. Zanger, dirigent en logopedist Michel de Kort gaat in op de vocale loopbaan van een jongenssopraan of -alt. Vakleerkracht muziek Marius Diepenhorst neemt de deelnemers mee in zijn vraagstuk over de innerlijke overtuiging van jongens dat ze kunnen zingen. Componist Jeroen Schipper sluit het Zoomposium muzikaal af.

Vragen van deelnemers aan de deskundigen kunnen vooraf worden gesteld en deze worden in de presentaties meegenomen.

Wie niet kan op 25 juni 2021 kan toch langs een andere weg deelnemen doordat het gehele Zoomposium wordt opgenomen. Eventuele vragen aan de deskundigen kun je vooraf stellen en deze vragen worden in de presentaties meegenomen.

Op www.boyskeeponsinging.com/symposium-2021 (https://boyskeeponsinging.us4.list-manage.com/track/click?u=b062f1b3405fbc490ae5972b0&id=6fec33ec99&e=540784e353)
staat alles over het programma van het Zoomposium en is aanmelding mogelijk. Directe deelname kost € 40, een link voor de registratie € 30 en het betalingsbewijs is te koop via www.podiumplein.nl (https://boyskeeponsinging.us4.list-manage.com/track/click?u=b062f1b3405fbc490ae5972b0&id=99ff8b9c54&e=540784e353)

Herinnering aanmelding ALV 17 april 2021

Indien u reeds hebt gereageerd hoeft u niets te doen.

Geacht bestuur,

Uw koor heeft een uitnodiging ontvangen voor de digitale Algemene Ledenvergadering van KNZV vMN, te houden op 17 april 2021. Helaas ontving ik tot nu toe nog nog geen reactie van uw koor op deze uitnodiging.

Het bestuur van KNZV vMN stelt de deelname van uw koor aan de ALV zeer op prijs. Want alleen samen kunnen we alles in het werkstellen om na de Corona de mannenkoorzang weer toekomst te bieden.

Daarom verzoek ik u door op deze link te klikken uw koor aan te melden, dan wel te laten weten dat uw koor verhinderd is.

Met vriendelijke groeten,
Wim Zoet
secretaris KNZV vMN

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Secretariaat:    
Telefoon:             
E-mail:                 
Internet:              
KVK: 
IBAN: 

Vossenkamp 19, 3972 VG  Driebergen-Rijsenburg
06-55730354
secretaris@knzv-middennederland.nl
www.knzv-middennederland.nl
09138142  
NL29INGB0004075923

Aan:  de besturen van de mannenkoren binnen KNZV Midden-Nederland

Onderwerp:   uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Geacht bestuur,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van KNZV vMN, die zal worden gehouden op 17april 2021, aanvang 10 uur.

ALV en Corona

De maatregelen met betrekking tot Corona staan nog niet toe dat onze vereniging een fysieke ledenvergadering belegt. Het bestuur van KNZV vMN heeft besloten om de statutair verplichte onderdelen voor onze vereniging aan u voor te leggen op een digitale Algemene Ledenvergadering.

Net als in december 2020 zullen we daarbij gebruik maken van het platform van Online ALV. Om de vergadering te bezoeken moet u beschikken over een computer, laptop of tablet met internetverbinding en geluid. Om in te loggen heeft u een mobile telefoon nodig. Tijdensde vergadering kunt u via de chat-functie vragen stellen en kunt u stemmen. De moderator van de vergadering zal u vertellen hoe dit verloopt. Op www.online-alv.nl/uitleg vindt u een aantal instructievideo’s waarmee u zich alvast een beeld kunt vormen van een online ALV. Vragen over het gebruik van Online ALV kunt u mailen naar adry@slagmeulen.nl.

ALV-agenda aangepast

In de agenda zijn geen inhoudelijke discussieonderwerpen opgenomen. Onder mededelingen praten we u bij over de verschillende onderwerpen die in 2021 spelen. Vervolgens zullen we de statutair verplichte zaken toelichten en via stemming aan u ter goedkeuring voorleggen. Voor deze zaken bieden wij u de relevante documenten aan.

Hoewel we het advies van de Commissie Toekomst KNZV vMN nog niet hebben kunnen bespreken als vereniging, neemt het bestuur een voorschot op de uitkomst daarvan, mede gesteund door de uitkomst van de raadpleging over dit onderwerp in augustus 2020.

Van essentieel belang daarbij is de vervulling van de vacature voor penningmeester. Indien er geen kandidaat is voorgedragen, valt de basis onder het voortbestaan van KNZV vMN, zoals is verwoord in het advies van de Commissie Toekomst, weg. Het bestuur ziet zich in die situatie genoodzaakt om het opheffen van KNZV vereniging Midden Nederland in gang te zetten.

Aanmelding

Elke vertegenwoordiger van uw koor kan aan de vergadering deelnemen. Daarbij geldt wel dat maar één vertegenwoordiger van uw koor mag stemmen. Conform de statuten krijg die vertegenwoordiger het stemgewicht dat bij uw koor hoort. Klik hier om uw voor de ALV op te geven. Doe dit vóór 12 april, dan hebben wij tijd om de nodige voorbereidingen te treffen. Als u zich heeft aangemeld, dan ontvangt u ruim van tevoren een uitnodiging voor de ALV met informatie hoe u kunt inloggen.

En uw vragen over de onderwerpen die op de agenda staan zijn van harte welkom. Wilt u deze tijdig via de mail te sturen aan secretaris@knzv-middennederland.nl. Dan kunnen wij deze zoveel mogelijk tijdens de vergadering beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet
Secretaris KNZV vMN
Driebergen 26 maart 2021

Bijlagen: agenda ALV KNZV vMN 17 apr 2021.pdf
bijlage 1 verslag ALV KNZV vMN 19 dec 2020.pdf
bijlage 2 Integraal Jaarverslag KNZV vMN 2020.pdf
bijlage 3 Begroting KNZV vMN 2021.pdf

Kamer van Koophandel het UBO-register

Kamer van Koophandel het UBO-register

Naast het Handelsregister komt er een nieuw register bij de Kamer van Koophandel, het “Ultimate BeneficialOwners” (UBO).
Het nieuwe register komt voort uit Europese Regelgeving.
In het kort komt het er op neer dat per 27 maart 2022 alle bedrijven met een bepaalde rechtsvorm in dit register moeten zijn ingeschreven.

Dat geldt dus ook voor de koorbesturen.
Meer informatie is te vinden in bijgevoegd document.

De Kamer van Koophandel beheert dit register en schrijft t.z.t. alle organisaties (w.o. de koren) aan. De koorbesturen hoeven dus nu niets te doen en kunnen het bericht van de Kamer van Koophandel afwachten.

Bijlage: WWFT UBO Register 27 maart 2022.pdf

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen

Met ingang van 1 juli 2021 treedt deWet Bestuur ToezichtRechtspersonen (WBTR) inwerking. Deze wet is vooralontworpen voor stichtingen enverenigingen die met publiek geldwerken.
Maar …. enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor andere verenigingen enstichtingen als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de bestuurlijke structuur helder zijn.

KNMO (de bond van amateur blaasorkesten) en Koornetwerk Nederland werken samen om deaangesloten leden te informeren over deze wet en wat men eventueel moet doen om aan de eisenvan de nieuwe wet te voldoen.

Gratis Online webinar WBTR voor achterban KNMO en Koornetwerk Nederland op 6 april,19.00 uur.
Aanmelden kan via de link in de bijlage of via de website van Koornetwerk Nederland.
Op 6 april a.s. kunnen de korenbonden en netwerkleden van Koornetwerk Nederland en alle korendie via hen bij Koornetwerk Nederland zijn aangesloten deelnemen aan een webinar, waarin deWBTR en de consequenties voor bestuurders worden uitgelegd.

Bijlage: Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen Webinar KNMO en KNN 060421, uitnodiging.pdf

20210312 Vacature Penningmeester

‍Geacht bestuur,

Tot op heden heeft het bestuur vn KNZV vMN geen berichten ontvangen van belangstellenden voorde functie van penningmeester. Bijgaand een oproep van Christo Wormskamp, voorzitter van KNZV vMN, aan uw vereniging om een penningmeester (die wordt ondersteund in de financiële administratie) te vinden.Het voortbestaan van KNZV vMN hangt daarvan af!

Klik hier voor de bijlage

Met vriendelijke groeten,
Wim Zoet, secetaris

Informatie div. onderwerpen Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) 2021

NIEUWSBRIEF

In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen :

 1. De Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) 2021
 2. De samenvattende rapportage over de belronde KNZV Midden Nederland onder de leden, zomer 2020
 3. De LKCA Verenigingsmonitor met een vragenlijst voor de koren
 4. Het Kerstfestival 2021

 5. De Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) 2021
  Vanwege de geldende Coronamaatregelen kunnen we naar verwachting nog steeds niet fysiek bijeen komen. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om de vergadering te agenderen voor de statutair verplichtende agendapunten.
  Evenals de laatste Algemene Ledenvergadering op 19 december 2020 zal ook deze vergadering digitaal De leden ontvangen hierover tijdig bericht.

  Notitie “Toekomst KNZV Midden Nederland”
  De notitie “Toekomst van het KNZV Midden Nederland” leent zich niet voor een digitale afronding. De discussie daarover wordt uitgesteld naar het moment waarop we weer fysiek bijeen kunnen komen.
  Niettemin werpt de notitie de schaduwen vooruit, met name waar het gaat om de bestuurskracht van het KNZV Midden Nederland. Omdat we worden achterhaald door de Coronamaatregelen en de tijd, zijn we genoodzaakt het invullen van de bestuurvacatures eerder te bespreken.


Bestuurssamenstelling
Eén van de belangrijkste agendapunten in de komende Algemene Ledenvergadering is de “Bestuurssamenstelling”.
In een afzonderlijke Nieuwsbrief bent u daarover geïnformeerd.

 1. De samenvattende rapportage over de belronde KNZV Midden Nederland onder de leden, zomer 2020
  In de digitale Algemene Ledenvergadering van 19 december 2020 is toegezegd dat er een samenvattende rapportage over de belronde 2020 wordt toegestuurd aan de leden.

  Algemeen
  – bereik
  De bestuursleden hebben vrijwel alle mannenkoren in Midden Nederland bereikt. Het contact vanuit het KNZV MN werd bijzonder op prijs gesteld.
  Men vond het bijzonder plezierig dat contact werd gezocht vanuit het KNZV MN.
  Over het algemeen heerst er een “gelaten houding” : het overkomt ons en we kunnen er niets doen.
  Het zingen wordt wel enorm gemist, “de drang naar voren” is groot.

  – mutaties in het koorbestuur
  Hier en daar werd van de gelegenheid gebruik om mutaties in het secretariaat door te geven en de website-gegevens aan te passen.

  Sociale situatie
  – medisch
  Over het algemeen geen bijzondere medische klachten i.v.m. Corona
  Voor zover bekend zijn er tijdens de coronapiek (voorjaar 2020) er twee zangers overleden aan de corona.

  – onderling contact
  In het algemeen doen de koren er veel aan om contact met de leden te houden. De koren houden contact met de zangers d.m.v. email, telefoon en kaart of brief.
  De meeste koren hebben contact onderhouden met hun leden, de één wat intensiever dan de andere. Enkele koren hebben vanuit het sociale aspect tot juni “Zoom-bijeenkomsten” georganiseerd.
  Koren hebben verschillende manieren bedacht om gedurende de loc down periode contact te onderhouden. Voorbeelden zijn koffierondjes buiten, belrondjes, nieuwsbrieven, digitaal muziek beoefenen of individueel muziek beoefenen op basis van, door dirigent, aangereikte oefenparturen en of andere oefeningen/ informatie.

  Repetities en optredens
  – repetities
  De koren hebben in het algemeen sinds de maatregelen van kracht zijn niet meer gerepeteerd. Hier en daar werd buiten gezongen/gerepeteerd Deelname aan een digitale repetitie was er niet of nauwelijks, een enkeling sprong in op de digitale sessies op de zaterdagmorgen.

  Lang niet alle koorleden durfden al te gaan zingen, ook niet als dit corona-proof kon. Anderen lieten weten een vaccinatie af te wachten voordat ze een besluit nemen.
  De plannen voor opstarten van repetities gaven een divers beeld. Er zijn koren die op zoek zijn naar meer geschikte accommodaties. Met name de discussie over de aerosolen en een goede verantwoorde ventilatie speelde de koren parten.
  Met het maken van plannen begonnen de meeste besturen in augustus. Die plannen werden met name omlijst door de protocolvoorschriften (in te zien op onze eigen site met een link naar de site van Koornetwerk Nederland) en het repeteren in kleine groepen.
  De meeste koren wachtten de besluitvorming van het RIVM af van 1 september.

  Er is door een klein deel van de leden in de afgelopen periode al buiten gerepeteerd en de blik van alle leden is duidelijk gericht geweest op een start, conform protocol na de zomerperiode, dus vanaf 1 september 2020. Er was nog wel enige schroom en voorzichtigheid om te starten, maar de wil om weer te gaan zingen telt ook. Alle leden respecteren het besluit om wel of niet mee te doen van de individuele koorzanger.


– optredens / concerten
Men verwachtte dit jaar (2020) geen concerten meer te geven.
Concerten werden vrij rücksichtslos afgezegd, d.w.z. er werden geen compensatievergoedingen verstrekt. Opvallend was dat dit ook niet werd gevraagd.

Contributie
De leden betalen de contributie door. Hier en daar met een korting. Financieel lijden de koren nog geen verlies.

Dirigent
Op een enkeling na, i.v.m. dirigenten wisselingen, worden de dirigenten doorbetaald. De vaste pianist niet altijd.
De doorbetaling gebeurde op basis van de geldende afspraken voor  geleverde diensten. Vergoedingen voor reiskosten kwamen veelal te vervallen omdat er in de Coronatijd niet gereisd wordt.

Huisvesting
Met de accommodaties zijn tot tevredenheid passende afspraken gemaakt, in de meeste gevallen werd niet doorbetaald en werd ook geen huur in rekening gebracht.
Bij veel koorlocaties had men problemen met de ventilatie en zijn koren op zoek gegaan naar een andere locatie.
Met de gebouweigenaar zijn organisatorische maatregelen getroffen, voor zover men gebruik kon maken van de accommodatie. Het protocol werd toegepast en soms betekende dit dat er gezocht moest worden naar eenandere repetitieruimte waarbinnen de richtlijnen 1,5 meter, zigzag opstelling mogelijk zijn en er ook een adequate ventilatie aanwezig is.

Perspectief
– voortbestaan koren
De koren melden dat leden nog niet hebben opgezegd, maar verwachten dat dit hier en daar in de tweede helft van het jaar wel zal gebeuren, soms zelfs in die mate dat het voortbestaan van het koor zal worden bedreigd.
De meeste koren gaven echter aan dat van het ophouden te bestaan nog geen sprake is.
Bij de meeste koren ligt de gemiddelde leeftijd van de koorleden rond de 72 jaar;

– opzeggingen
Tot nu toe (peil augustus 2020) zijn er geen berichten over corona-gerelateerde afzeggingen van leden.

Eventuele opzeggingen zijn met name gebaseerd op voorzichtigheid en het vermijden van alle risico’s ingeval er sprake is van een gezondheid binnen de risicogroep (hart, longen, leeftijd). Opzeggingen op basis vandeze argumenten worden direct gerespecteerd.

Een kleiner deel van de leden voert strategiegesprekken met de dirigent. Welke doelstellingen worden er nagestreefd voor de kwaliteit van koorzang wanneer er geen uitvoeringen mogelijk zijn gedurende en langere periode.

 1. De LKCA Verenigingsmonitor met een vragenlijst voor de koren
  Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) voert samen met Koornetwerk Nederland en andere partners de VerenigingsMonitor 2021 uit. De inbreng van zoveel mogelijk verenigingen in kunst en cultuur is belangrijk!
  Koornetwerk Nederland roept de aangesloten korenbonden op de VerenigingsMonitor 2021 zo veel mogelijk bij hun leden onder de aandacht te brengen zodat de respons zo hoog mogelijk wordt. Het invullen van de vragenlijst kan tot maandag 15 maart 2021.
  De leden worden verzocht zich in te spannen om de vragenlijst in te vullen.

  Waarom meedoen?
  In deze coronaperiode is het belangrijker dan ooit om te weten hoe het gaat met de kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland. Hun belang voor de samenleving is immers groot. Het invullen van de vragenlijst draagt bij aan meer kennis en aan zichtbaarheid bij ondersteuners (zoals bonden en koepels) en beleidsmakers.

  De vragenlijst.
  Het invullen van de vragenlijst kan via: 
  https://onderzoek-lkca.nl/verenigingsmonitor

  Lees verder : de website van het koornetwerk Nederland.

 2. Het Kerstfestival 2021
  Het Kerstfestival 2021, ook geannuleerd.
  Het KNZV Midden Nederland had zich voorgenomen om aan het eind van dit jaar een Kerstfestival voor mannenkoren te organiseren.
  Het festival zou worden gehouden in de “Buitensociëteit” van de “Hanzehof” in Zutphen.
  De onzekerheid over de uitvoering van het festival in verband met de nog steeds voortdurende pandemie COVID-19 heeft geleid tot het wederom annuleren van deze activiteit.
  Het bestuur beraadt zich nu over een mogelijkheid in 2022.

 

Driebergen-Rijsenburg, 19 februari 2021

Het bestuur van het KNZV Midden Nederland

Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) 2021

De Algemene Ledenvergadering van het KNZV Midden Nederland wordt gehouden op zaterdag 17 april 2021, 10.00 uur.

Vanwege de geldende Coronamaatregelen kunnen we naar verwachting nog steeds niet fysiek bijeen komen. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om de vergadering te agenderen voor de statutair verplichtende agendapunten.
Evenals de laatste Algemene Ledenvergadering op 19 december 2020 zal ook deze vergadering digitaal verlopen. De leden ontvangen hierover tijdig bericht.

De notitie “Toekomst van het KNZV Midden Nederland” leent zich niet voor een digitale afronding. De discussie daarover wordt uitgesteld naar het moment waarop we weer fysiek bijeen kunnen komen. Niettemin werpt de notitie de schaduwen vooruit, met name waar het gaat om de bestuurskracht van het KNZV Midden Nederland. Omdat we worden achterhaald door de Coronamaatregelen en de tijd, zijn we genoodzaakt het invullen van de bestuurvacatures eerder te bespreken.

Bestuurssamenstelling

Eén van de belangrijkste agendapunten in de komende Algemene Ledenvergadering is de “Bestuurssamenstelling”.
Dit jaar treden drie bestuursleden, waarvan twee interim bestuurders, af. Daarmee wordt het bestuur teruggebracht tot twee bestuursleden, te weten de voorzitter en de secretaris. Dat is te weinig om bestuurlijk verantwoord het KNZV Midden Nederland te continueren.
Tenminste moet de vacature van penningmeester worden ingevuld, zodat we met een driehoofdig bestuur, bijgestaan door een vijftal bestuursondersteuners, wel bestuurlijk perspectief hebben. Voor vier bestuursondersteuners (Financiën, PR/Communicatie, Evenementen en Website) hebben we kandidaten; voor één bestuursondersteuner (Social Media) verwachten we nog een kandidaat uit het midden van onze leden. Aanmelding voor deze functie graag via de email aan de secretaris : secretaris@knzv-middennederland.nl

Vacature penningmeester, een laatste en uiterste oproep
In onze notitie over de Toekomst van het KNZV Midden Nederland hebben wij voorgesteld dat het voortbestaan van onze regionale KNZV-vereniging afhankelijk is van voldoende bestuurskracht. Daarin is het invullen van de functie van penningmeester van het grootste belang en dat is een niet afwendbare voorwaarde.
Lukt dit niet, dan stellen de voorzitter en de secretaris hun functie ter beschikking.
In die situatie wordt het KNZV Midden Nederland dus stuurloos en zal een gang naar een liquidatie van onze regionale KNZV-vereniging door een demissionair bestuur worden ingezet. Het bestuur hoopt van ganser harte dat deze weg niet behoeft te worden ingeslagen.
Een bijzonder belangrijk bespreekpunt dus in onze aanstaande Voorjaarsvergadering.

Al meerdere keren hebben wij u opgeroepen om een kandidaat aan ons voor te stellen. Tot nu toe heeft dat niet tot enig resultaat geleid. Bijzonder jammer.
Het bestuur doet nu nog een uiterste poging om tot een goed resultaat te komen en wij roepen de leden op om op deze vacature te reageren. Voor meer informatie over deze vacature kan bij voorkeur contact worden opgenomen met de secretaris, Wim Zoet.

Vanwege de voorbereiding van de ALV 2021 dient de kandidatering op bij voorkeur op 17 maart 2021 te zijn afgerond. Het dringende verzoek is om voor deze datum een kandidaat-penningmeester bij het bestuur aan te leveren.
Dat kan per email : secretaris@knzv-middennederland.nl
Mochten zich kandidaten kort voor de vergadering of zelfs tijdens de vergadering melden, dan zijn dat ook mogelijkheden.

Toelichting :
De penningmeester is een belangrijke bestuursfunctionaris. In verband met de aanstaande vacature is het takenpakket tegen het licht gehouden.
Besloten is om het takenpakket te verdelen onder de penningmeester-zelf en de bestuursondersteuner Financiën : onder aansturing van de penningmeester wordt de dagelijkse financiële administratie ondergebracht bij de bestuursondersteuner. Dat is een aanzienlijk verlichting van het penningmeesterschap.
Het takenpakket van de penningmeester zal in hoofdzaak bestaan uit het opstellen van jaarplannen, begroting en jaarrekening. Uiteraard maakt hij deel uit van het driehoofdige bestuur van KNZV Midden Nederland.
Wellicht ten overvloede: de penningmeester hoeft niet persé voort te komen uit de kring van koorbestuurders. Ook een koorlid kan zich beschikbaar stellen voor deze functie.
Het KNZV Midden Nederland heeft ruim 2000 koorleden binnen haar werkgebied. Ruim 200 daarvan zijn ook koorbestuurders. Bij elkaar een prachtig aantal leden waaruit geput kan worden voor het aandragen van een kandidaat-penningmeester.

Driebergen-Rijsenburg, 19 februari 2021

Het bestuur van het KNZV Midden Nederland,

De voorzitter,

ChrystoWormskamp

KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021

Geachte secretaris,

Graag bied ik u de nieuwsbrief van het KNZV aan inzake de overeenkomst die KNZV met FEMU heeft gesloten voor het jaar 2021. In de nieuwsbrief leest u alle relevante informatie over de overeenkomst.

Het KNZV heeft in 2020 ook een (eenjarige) overeenkomst gesloten met FEMU. Uit het oogpunt van gewenning zijn in dat jaar de kosten voor 50% gedragen door KNZV vMN en 50% door het KNZV.

De bijdrage FEMU per koorlid in 2021 bedraagt € 1,68 inclusief btw. Het bestuur van KNZV vMN heeft besloten dat in 2021 de kosten voor 25% gedragen zullen worden door KNZV vMN en voor 75% ten laste van de koren zal worden gebracht, als onder deel van de contributie.

In de overeenkomst is ook een verplichting opgenomen om FEMU informatie te verstrekken over het maken van kopieën van gebruikte muziek. FEMU heeft er mee ingestemd dat 2021 nog als overgangsjaar zal gelden en er geen gegevens over muziek zal worden opgevraagd.

Mocht u graag de overeenkomst willen lezen dan kunt u die bij mij opvragen: secretaris@knzv-middennederland.nl.

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet