VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst

VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst

17 maart 2021

In Nederland zijn miljoenen amateurkunstenaars actief bezig met kunst en cultuur. Uit passie, uit de behoefte aan artistieke ontwikkeling of vanuit sociale drijfveren. Maar door alle coronamaatregelen hebben amateurkunstorganisaties het moeilijk. Om deze lastige tijd door te komen verruimt VSBfonds tijdelijk de criteria voor toekenning van donaties voor amateurkunst.

Extra mogelijkheden

‘Door tijdelijke aanpassing van het toekenningsbeleid kunnen organisaties en initiatieven op het vlak van amateurkunst een aanvraag indienen voor bredere activiteiten’, zegt Hanna Kiewiet namens VSBfonds. ‘Denk aan amateurkunstverenigingen, centra voor de kunsten en andere organisaties die amateurkunst structureel aanbieden. Het is niet langer vereist dat een presentatiemoment en samenwerking met andere partijen onderdeel uitmaakt van het project. Eenvoudigweg omdat dit vanwege coronamaatregelen niet mogelijk is

Wel kun je online repeteren, workshops en masterclasses volgen etc. Op termijn kan er wellicht weer meer, maar hebben groepen bijvoorbeeld tijdelijk een grotere repetitieruimte en/of meer repetitiemomenten en repetitoren nodig. Voor de financiering van de extra kosten hiervoor hebben organisaties vaak geen buffer. VSBfonds vindt het belangrijk dat cultuurbeoefening in groepsverband zoveel mogelijk doorgang vindt, dat er ook in deze tijden verbindende activiteiten georganiseerd kunnen worden en dat daarmee de sociale cohesie niet verloren gaat. Vandaar de tijdelijke verruiming van onze toekenningscriteria.’

Vijf tips voor amateurkunst in coronatijd

  • Blijf in contact met je mede-kunstbeoefenaars. Blijf als groep verbonden en blijf omkijken naar elkaar.
  • Denk als vereniging of gezelschap na over hoe je toekomstbestendig kunt blijven en hoe je in de toekomst nieuwe leden kunt werven. Hiervoor kun je hulp inschakelen, bijv bij het LKCA.
  • Betrek deze professionals ook bij het bedenken van innovatieve manieren om toch je kunsten te blijven beoefenen, individueel en/of als groep. 
  • Ga niet zelf het wiel uitvinden, maar neem contact op met een van de koepelorganisaties en/of LKCA voor tips en tricks. Laat je ook inspireren door met mede-amateurverenigingen en andere samenwerkingspartners in je omgeving. En zoek ook samenwerking met en hulp van de gemeente. 
  • Heb je een idee voor je vereniging of groep en wil je advies over financiële mogelijkheden en ondersteuning? Neem dan altijd eerst even contact op met een van de de regio-adviseurs van VSBfonds  

Kijk voor meer informatie ook op deze pagina van LKCA en op de pagina over amateurkunst op de website van VSBfonds 

Kamer van Koophandel het UBO-register

Kamer van Koophandel het UBO-register

Naast het Handelsregister komt er een nieuw register bij de Kamer van Koophandel, het “Ultimate BeneficialOwners” (UBO).
Het nieuwe register komt voort uit Europese Regelgeving.
In het kort komt het er op neer dat per 27 maart 2022 alle bedrijven met een bepaalde rechtsvorm in dit register moeten zijn ingeschreven.

Dat geldt dus ook voor de koorbesturen.
Meer informatie is te vinden in bijgevoegd document.

De Kamer van Koophandel beheert dit register en schrijft t.z.t. alle organisaties (w.o. de koren) aan. De koorbesturen hoeven dus nu niets te doen en kunnen het bericht van de Kamer van Koophandel afwachten.

Bijlage: WWFT UBO Register 27 maart 2022.pdf

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen

Met ingang van 1 juli 2021 treedt deWet Bestuur ToezichtRechtspersonen (WBTR) inwerking. Deze wet is vooralontworpen voor stichtingen enverenigingen die met publiek geldwerken.
Maar …. enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor andere verenigingen enstichtingen als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de bestuurlijke structuur helder zijn.

KNMO (de bond van amateur blaasorkesten) en Koornetwerk Nederland werken samen om deaangesloten leden te informeren over deze wet en wat men eventueel moet doen om aan de eisenvan de nieuwe wet te voldoen.

Gratis Online webinar WBTR voor achterban KNMO en Koornetwerk Nederland op 6 april,19.00 uur.
Aanmelden kan via de link in de bijlage of via de website van Koornetwerk Nederland.
Op 6 april a.s. kunnen de korenbonden en netwerkleden van Koornetwerk Nederland en alle korendie via hen bij Koornetwerk Nederland zijn aangesloten deelnemen aan een webinar, waarin deWBTR en de consequenties voor bestuurders worden uitgelegd.

Bijlage: Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen Webinar KNMO en KNN 060421, uitnodiging.pdf

Koren en vaccineren

Koren en vaccineren

Bron: Koornetwerk Nederland

Geplaatst op 2 maart 2021

Nu het vaccinatieprogramma Covid-19 ‘loopt’, krijgt Koornetwerk Nederland steeds vaker de vraag voorgelegd of koren een vaccinatie verplicht mogen stellen om leden toe te laten tot repetities en uitvoeringen. Het is een complex én gevoelig vraagstuk waarbij tal van factoren, belangen, standpunten en gevoelens een rol spelen. Verplichting?
In bijgaande link kunnen de koorbesturen lezen dat Koornetwerk Nederland niet met een eenduidig advies kan komen met betrekking tot verplicht vaccineren en repeteren.

Verplichting?

Om te beginnen kan het bestuur van een koor een lid niet verplichten om zich te laten vaccineren. De individuele vrijheid van de burger staat namelijk voorop. Die kan alleen worden overruled met wetgeving van een hoger, algemeen belang.

Het bestuur kan de leden wel vragen om zich te laten vaccineren om tot een repetitie of uitvoering te worden toegelaten. Dat verzoek kun je bijvoorbeeld opnemen in de huishoudelijke regels. Maar als een lid zich niet wil laten vaccineren en om die reden niet mag repeteren van het bestuur, is de kans groot dat er spanningen of conflicten ontstaan. Daar zit niemand op te wachten.

Overigens wordt in de hele discussie nogal eens over het hoofd gezien dat een vaccinatie vooralsnog alleen de gevaccineerde beschermt en nog niets lijkt te zeggen over de veiligheid van de andere koorleden.

Vaccinatiebewijs

Ook aan de vraag of je als koor om een vaccinatiebewijs mag vragen, zitten de nodige haken en ogen. Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht en informatiemaatschappij van de Universiteit Leiden: “De overheid zelf moet heel terughoudend zijn met het vragen om een vaccinatiebewijs. Want dat zou feitelijk dicht in de buurt komen van een indirecte vaccinatieplicht. Voor particuliere organisaties, zoals verenigingen, kán dat anders liggen.”

Een complicerende factor is dat de privacywet AVG strenge voorwaarden stelt aan het vastleggen en bewaren van gezondheidsgegevens. Dat is, op een enkele uitzondering na, niet toegestaan. Zo’n uitzondering is bijvoorbeeld de uitdrukkelijke – in vrijheid afgegeven – toestemming van het individu.

Overigens komt er in Europees verband een discussie over vaccinatiebewijzen en -certificaten op gang. Een aantal landen – Griekenland, Denemarken, Estland en Israël – overweegt om straks om vaccinatiebewijzen te vragen. Het is niet ondenkbaar dat de Nederlandse overheid onder invloed van die discussie straks met nieuwe inzichten komt over toepassing en gebruik van vaccinatiebewijzen.

Positie Koornetwerk Nederland

Koornetwerk Nederland kan helaas geen dichtgetimmerd formeel-juridisch advies geven over het vaccinatievraagstuk bij koren. Het gaat immers om een medisch onderwerp met tal van aspecten die ook wij niet allemaal kunnen overzien. Daarom roepen we koorbesturen op om de eigen verantwoordelijkheid te nemen met afweging van alle belangen, standpunten en gevoelens. Respect voor ieders positie in een dialoog tussen bestuur, dirigent en de leden moet daarin leidend zijn.

Dit artikel is geschreven op basis van inzichten die ons bekend waren op de datum van publicatie, 2 maart 2021.

Livestreamen: licentie nodig of niet?

Livestreamen: licentie nodig of niet?

Koornetwerk Nederland verzorgt collectief de afdracht van Buma-gelden voor de aangesloten korenbonden. Vanuit de achterban van de bonden klinkt nogal eens de vraag of het livestreamen van concerten – als fysiek samen zingen straks weer mogelijk is – ook valt onder deze Buma-afdracht. Of is voor livestreamen een aparte licentie nodig? Antwoord: dat hangt af van de plek waar de livestream geplaatst wordt.

Een licentie is niet nodig als het koor de uitvoering livestreamt op YouTube, Facebook, Instagram of het iets minder bekende Twitch. Met deze platforms heeft Buma/Stemra namelijk afspraken gemaakt over het gebruik van muziek door de aangesloten leden.

Op deze sociale media kan een koor dus zonder bezwaar van Buma/Stemra livestreamen. Toch geldt er wel een ‘máár’: Buma/Stemra vertegenwoordigt niet álle rechten op muziek. Als een koor toevallig nummers brengt die niet onder die afgedekte rechten vallen, bepalen de betrokken platenlabels of uitgevers of de muziek gebruikt mag worden. Als dat niet het geval is, kán het gebeuren dat een platform de livestream automatisch blokkeert.

Vanaf eigen website? Dan wel een licentie!

Als het koor streamt vanaf een eigen website/platform, dan is een Buma/Stemra-licentie wél nodig. Het tarief voor zo’n licentie is voor niet-commerciële streaming € 50,- per muziekevenement. Bij commerciële evenementen is het tarief 7% van de inkomsten (uit kaartverkoop, advertenties, sponsoring) met een minimumtarief van € 50,-.

Voor meer informatie over de licentie en het aanvragen daarvan: https://www.bumastemra.nl/aanvraag-licentie-livestreaming-muziekevenement

Bron: Koornnederland