Logo

Koornetwerk brengt je op de Hoogte

LogoKNZV Nederland (en daardoor indirect ook de regioverenigingen waaronder Midden Nederland) is als korenbond met stemrecht lid van de vereniging Koornetwerk Nederland. Koorwerk Nederland behartigt de belangen van alle samenzangers in Nederland maar ook heel specifiek van haar korenbond -en netwerkleden.

In Nederland zingt zo een 25 % van onze bevolking (4,5 miljoen) maar een kleiner deel doet aan samenzang binnen een koor. En niet alle koren in Nederland zijn geregistreerd in het Handelsregister van de KvK. De korenbonden welke lid zijn van Koornetwerk Nederland zijn wel geregistreerd en omvatten gezamenlijk in 2018 een aantal koorzangers van bijna 140.000 koorzangers groot. Binnen de KNZV Nederland zijn een dikke 9.000 koorzangers verenigd binnen de vijf regioverenigingen waarvan 2660 koorzanger uit de regiovereniging Midden Nederland voortkomen. Getallen zeggen zeker niet alles maar brengen wel een beetje perspectief.

Ook verricht Koornetwerk Nederland Diensten voor al haar leden waaronder de jaarlijkse afstemming met de Buma over de jaar bumabijdrage, de inning ervan bij haar korenbonden en de afdracht ervan aan de Buma. Dankzij deze Koornetwerk collectiviteit betalen de leden van Koornetwerk een veel lagere bumabijdrage dan koren welke rechtstreeks hun jaarlicentiepremie aan de Buma voldoen. Dat is echt een substantieel voordeel.

Koornetwerk Nederland is als voorzetting van de VNK actief als een korenbond en netwerkorganisatie welke zich de komende maanden in zeven bijdragen (één in 2018 en zes in 2019) binnen het Zing Magazine aan u wil voorstellen en op de hoogte gaat houden van haar ontwikkelingen en de relevante NL-ontwikkelingen.  

De eerste informatieve bijdrage in 2018 wordt nu geplaatst onder nieuws op onze eigen website Midden Nederland. De overige zullen in het jaar 2019 volgen. Daarnaast gaat de aanbeveling uit om ook met enige regelmaat haar website – www.koornetwerk.nl  – te bezoeken voor de meest actuele publicaties.  

Koornetwerk brengt je op de hoogte dec 2018 / jan 2019

Annulering Dirigentenworkshop 2018

Aan : de deelnemers aan de workshop dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland

 

Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, annulering
Datum          : 18 september 2018

 

Geachte mevrouw / mijnheer,

U heeft zich aangemeld voor de workshop voor dirigenten van mannenkoren op zaterdag 29 september a.s.
Helaas moeten wij deze workshop wegens gebrek aan voldoende deelname annuleren.

In overleg met Jetse Bremer die de workshop zou leiden, hadden wij de ondergrens voor deelname gesteld op 20 deelnemers. Overigens is dat de fractie van het aantal dirigenten dat in KNZV Midden Nederland en KNZV Noord-Oost leiding geeft aan de mannenkoren. Bij elkaar opgeteld zijn dat toch ca. 90 koren.

Ondanks een tijdige uitnodiging en twee reminders er achteraan, is ook dit lage aantal helaas niet gehaald; we hebben slechts 15 dirigenten bereid gevonden om zich voor de workshop vrij te maken.

 

Bestuurlijk vinden wij dat er meer dan urgentie genoeg is om elkaar in dirigentenverband te treffen. Niet voor niets hebben we dat vastgelegd in een beleidsnotitie die we in april van dit jaar met ca. 100 leden van muziekcommissies hebben gedeeld.
Kennelijk gaan onze wegen met dirigenten op dit punt uiteen.

Dat geldt uiteraard niet voor u die zich heeft aangemeld.
Wellicht dat we op een later moment nog een poging doen.
Wij danken u zeer voor de bereidheid om kennis en kunde met elkaar te delen.

 

Met vriendelijke groet,


Wim den Heijer, voorzitter KNZV Midden Nederland

Logo Nieuwspagina

Dirigentenworkshop 2018

Logo Nieuwspagina

Aan : de dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland

Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, uitnodiging.

Datum          : 18 juni 2018

Geachte mevrouw / mijnheer,

Noteer onderstaande datum alvast in uw agenda !

Het KNZV Midden Nederland organiseert een interactieve workshop voor dirigenten van de mannenkoren in de werkgebieden van het KNZV Midden Nederland en van het KNZV Noord-Oost.

Datum:
Tijdstip:
Locatie :
zaterdag 29 september 2018
10.00 – 14.30 uur
zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 
6931 BA Westervoort
Workshopleiding: Jetse Bremer, internationaal componist en arrangeur
Aan de workshop zijn geen kosten verbonden; een lunch wordt u aangeboden.


Wij verzoeken u aan te geven of u belangstelling hebt voor deze workshop door op de volgende link te klikken.

workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018

Toelichting:

In de Najaarsvergadering 2017 van het KNZV Midden Nederland (MN) is de notitie “Toekomstbestendig maken van de mannenzang” door de leden van het KNZV MN onderschreven.De kernboodschap in de notitie is meerledig :
– flexibilisering / aanpassing van het gangbare mannenkoorrepertoire
– toegankelijk repertoire voor een breed publiek
– van aanbod- naar vraaggericht repertoire
– ambitie van het koor en dirigent

De notitie is als bijlage bijgevoegd.

Beide KNZV-regiobesturen kijken met genoegen terug op de Repertoiredag die op 14 april 2018 voor leden van muziekcommissies en bestuursleden van mannenkoren met de notitie in de hand, is georganiseerd. De Repertoiredag werd geleid door Mariette Effing (o.m. dirigent) en Hilbrand Adema (o.m. musicoloog). Ca. 100 belangstellenden hebben daar hun opwachting gemaakt en zijn na afloop met de nodige inspiratie huiswaarts gekeerd. Uit de Repertoiredag zijn allerlei gedachten en suggesties gekomen om acties te ondernemen welke de kernboodschap uit de notitie ondersteunen. Dat geeft zicht op de opties op verbetering en verandering, maar ook op de noodzaak om vooral samen met de dirigenten van onze koren het vervolgtraject in te gaan.
Op onze website (onder Nieuws) vindt u een korte impressie van de Repertoiredag.

Voor beide KNZV-regio’s is dit de aanleiding om deze dag een vervolg te geven met een workshop voor dirigenten. Immers met elkaar kunnen we wellicht een adequaat antwoord vinden op het deinende getij binnen de mannenzang van dit moment.
Wij hebben de heer Jetse Bremer, internationaal componist en arrangeur van o.m. mannenkoorrepertoire, gevraagd om tijdens deze workshop interactief met u van gedachten te wisselen. Inspirerende muziekstukken voor mannenkoren wordt u vooraf toegezonden, zodat u met elkaar aan de slag kunt.
Een definitieve opzet van de workshop kunt u na uw aanmelding en naar verwachting rond 1 augustus 2018, tegemoet zien.

Uiteraard gaat de workshop voor dirigenten door indien er naar het oordeel van het bestuur voldoende belangstelling is. Daar gaan we overigens vanuit.

Wij zien met belangstelling naar uw reactie uit.

Met vriendelijke groet,


Wim den Heijer, voorzitter KNZV Midden Nederland

Logo KNZV Vereniging Midd Ned

Annulering concours 6 oktober 2018 te IJsselstein

Logo KNZV Vereniging Midd Ned

Secretariaat: Ingenhouszstraat 16
6533 NX         Nijmegen
Telefoon        06-45751250
KVK:   09138142   IBAN: NL29INGB0004075923
 
 

 

ANBI Logo

RSIN: 813541736

 

Logo knzv 2

Opgericht 1853
Beschermvrouwe
HKH Prinses Beatrix

Aan: de besturen van de deelnemende koren aan en beoordelaars van het concours te IJsselstein op 6 oktober 2018.

Nijmegen, 14 juni 2018

Betreft: annulering concours 6 oktober 2018 te IJsselstein

Geachte besturen en heren beoordelaars,

Tot onze grote spijt hebben de besturen van het KNZV vMN en Fulco’s Mannenkoor te IJsselstein op donderdag 7 juni jl., in goed overleg moeten besluiten het voor 6 oktober a.s. geplande concours voor bij het KNZV aangesloten mannenkoren te annuleren.

Door een te lage deelname van koren uit KNZV-vMN en de andere KNZV regio’s, waarvan tot op heden geen aanmeldingen zijn ontvangen, is het risico van een financieel debacle te groot voor alle organiserende partijen. De totale kosten voor dit concours bleken uit te komen op tussen de

€ 6.000,— en € 7.000,—. Iets teveel voor zeven koren.Het KNZV vMN had als bijdrage aan dit concours een bedrag ad. € 3.500,— gereserveerd.

Naar onze gezamenlijke overtuiging zijn de kansen op concreet en reëel succes bij een eventueel beroep op een bijdrage van bestaande fondsen te marginaal, om hierop korte termijn een positieve reactie op te verwachten.

Beide betrokken besturen betreuren ten zeerste het besluit om het concours te annuleren te hebben moeten nemen, maar vertrouwen, tegen de hiervoor geschetste achtergrond, op uw begrip.

Met vriendelijke groeten,

namens de besturen van het KNZV vMN en Fulco’s Regionaal Mannenkoor te IJsselstein,

Secretaris KNZV vMN.

Logo Nieuwspagina

Aan de leden van de besturen van de aangesloten koren van het KNZV vMN

Logo Nieuwspagina

Aan de leden van de besturen van de aangesloten koren van het KNZV vMN

Geacht bestuur,

Het zal u niet zijn ontgaan dat het bestuur van het KNZV vMN de laatste weken in kwantitatieve zin in omvang is afgenomen. Begin maart j.l. namen wij onverwacht afscheid van Jan van Delft. Op 24 maart volgde het statutair onvermijdelijke aftreden van Adrie Bout, waarna op 17 april j.l. Adry Slagmeulen onverwacht te kennen gaf zijn bestuurlijke activiteiten met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Inmiddels trad op 24 maart j.l. Wim den Heijer aan als voorzitter van het KNZV vMN.

Daarnaast trokken wij recent John Boertjes aan als secretarieel bestuurlijk ondersteuner ter ontlasting van secretaris Leo Hagebeek en Jan Bussink als bestuursondersteuner Website KNZV vMN.

De feitelijke situatie is nu, dat het oorspronkelijk vijfhoofdige, bestuur uit nog slechts drie leden bestaat, t.w. Wim den Heijer, voorzitter, Leo Hagebeek, secretaris en Roel Bueneker, penningmeester.

Hoewel dit bestuur er alles aan zal doen om op de ALV van het komende najaar een bestuur van tenminste vijf leden te presenteren en geïnteresseerden vanaf nu zich kunnen aanmelden, zal e.e.a. de komende tijd consequenties hebben voor de taken die het bestuur traditioneel en op grond van de statuten van onze vereniging uitvoert.

Er is behoefte aan een bestuurder Evenementen en Workshops en een bestuurder Communicatie (Public Relations en aansturing en uitvoering van het gebruik van Social Media).

Concreet betekent dit dat de bestuurlijke prioriteiten  voorshands gelegd worden bij vorm en inhoud van onze aangeboden diensten, evenementen en workshops. Te denken valt dan o.a. aan de voorbereiding en uitvoering van het Concours te IJsselstein in oktober a.s. en de Workshop Dirigentendag in september a.s. vanuit het Activiteitenplan 2018 en de voorbereiding van diensten zoals genoemd in het Meerjarenplan 2019 e.v. doorgang zullen blijven vinden.

Uiteraard zal ook, zoals statutair vastgelegd, twee maal per jaar een ALV georganiseerd worden. In dit kader zal het bestuur in de komende Ledenvergadering van het najaar naast een volledig, tenminste vijfhoofdig bestuur, voorstellen presenteren ter waarborging van de bestuurlijke continuïteit, zo nodig via aanpassing van onze Statuten.

Tevens zal het bestuur de komende tijd een beroep doen op individuele leden ter ondersteuning van bestuurlijke activiteiten. Ook hiervoor kunnen geïnteresseerden zich aanmelden bij de secretaris KNZV Midden Nederland.

Dat betekent echter ook dat er geen invulling aan taken rond jubilea van personen of leden zal en kan worden gegeven.  Ook op alle andere meer ceremoniële taken van het bestuur VMN is de beperking volledig van toepassing. Aan de voorzitters van onze leden wordt verzocht om aan deze taken zelf, maar wel namens de KNZV vMN, invulling aan te geven. Insignes en oorkondes worden verstrekt vanuit het secretariaat vMN.

Dat betekent ook geen invulling aan de organisatie van het Clusteroverleg. Wanneer leden elkaar willen ontmoeten binnen een deel van de regio VMN zullen ze daar zelf invulling aan moeten gaan geven. Het alternatief is en blijft om elkaar te ontmoeten op de twee ledenvergaderingen per jaar.

Wij vertrouwen erop, dat wij gezamenlijk in staat zijn deze periode van bestuurlijke bloedarmoede zo spoedig mogelijk achter ons te laten, waarna wij ons weer volledig op de toekomst van de mannenkorenzang in Nederland kunnen richten. Binnen onze gelederen beschikken wij naar onze overtuiging over royaal voldoende bestuurlijke kwaliteit en kwantiteit om een glanzende toekomst veilig te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur KNZV Midden Nederland

Wim den Heijer, voorzitter KNZV vMN.

Logo Nieuwspagina

Repertoiredag 2018

Logo Nieuwspagina

Repertoiredag in Midden Nederland

Op zaterdag 14 april is in zaal Wieleman in Westervoort de Repertoiredag gehouden voor koren uit KNZV Midden Nederland en uit KNZV Noord Oost. Aanleiding was de notitie over flexibilisering / aanpassing van mannenkoorrepertoire die in de Najaarsvergadering 2017 van KNZV Midden Nederland is vastgesteld.Het bestuur van het KNZV Midden Nederland had Mariette Effing en Hilbrand Adema, beiden professioneel geëquipeerd met mannenzang, gevraagd om deze dag te leiden.In het ochtendprogramma was er ruimte gemaakt om de gedachtenlijn van de notitie “Toekomstbestendig maken van de mannenzang” met elkaar tegen het licht te houden.Het middagdeel werd benut om inhoudelijk repertoire met elkaar uit te wisselen. Qua aantal deelnemers een bijzonder geslaagde opkomst. Ca. 100 belangstellenden – bestuursleden en leden van de muziekcommissie – werden in een workshopachtige omgeving meegenomen in een tocht voor een veranderend repertoire voor de mannenzang. Dat leverde verrassende discussies op.Natuurlijk werd er ook gezongen, waarbij vooral ook aandacht werd geschonken aan up-tempo-repertoire. En dat gaf ook stof tot nadenken.

Kernbegrippen uit de notitie met als trefwoorden :
– Toegankelijk repertoire : zorgt voor herkenning , identificatie van het koor en laat het publiek repertoire “ervaren”
– Vraaggericht repertoire : zorgt voor een verandering van “gewoonte naar ontwikkeling”; niet alleen voor de koorleden maar zeer zeker ook voor het publiek
– Uitdaging : veranderend en toegankelijk repertoire zorgt voor een uitdaging van de zangers en geeft blijk van een luisterend oor naar het publiek
– Kwaliteit : blijft ook bij een andersoortig repertoire hoog in het vaandel staan voor een koor. Regelmatige stemvorming kan daarbij helpen
– Flexibiliteit / ambitie : de mate waarin het koor en de dirigent zichzelf in staat stellen om antwoord te geven op het veranderend repertoire
– Programma en concert/optreden : levert randvoorwaarden op voor een te voeren strategie.
Van belang is na te gaan wat je als koor het belangrijkste vindt en dat vervolgens ook in die volgorde aanpakken. Vrijwel alle ingrediënten zijn toepasbaar te maken in een marketing- campagne.

Praktische tips
a. voor veranderend repertoire :
– een zoektocht over YOU TUBE onder TTBB-repertoire levert ongetwijfeld verrassende resultaten op
– zoek op internet naar bijvoorbeeld Male Choir, Sheet Music, Changing Voices, Reine Männersache.
b. voor een presentatie
– een kleinkoor (uit het grote koor) dat nieuw repertoire zingt als voorbeeld, op verschillende (onverwachte) locaties
– maak een (klein) promotiekoor dat repertoire zingt van het grote koor
– organiseer een “Mannendag”, niet gericht op ledenwerving ! , maar gericht op het plezier in het zingen.

Logo Nieuwspagina

Geslaagd KNZV Midden Nederland Festival in Eibergen

Logo NieuwspaginaOp 10 maart 2018 werd door het KNZV Midden Nederland en het Eibergs Mannenkoor een geslaagd festival georganiseerd. Maar liefst 14 deelnemende koren zetten die dag het beste beentje voor en maakten van de gehele dag een feestje. In een mooie ambiance waarin het goed zingen was en met een presentator welke de dag gericht maar ook met een kwinkslag kleurde waardoor er sprake was van een ongedwongen en plezierige sfeer. 

Gedurende dag presenteerden de koren ons een mix en afwisseling van klassieke partituren, partituren uit het tweede deel van de 20e eeuw en soms zelfs partituren in onze eigen taal. Het was een genot en plezier om te luisteren maar ook om de zangers in de mannenkoren met zoveel passie bezig te zien.

Door onze dirigent/beoordelaar werden er aan alle deelnemende koren verbeterpunten aangereikt welke bij die koren soms voor herkenning zorgden en soms een nieuwe verbeterpunten (zoals bijvoorbeeld onze expressie en een plezierig open gezichtsuitdrukking) aangaven waar in de toekomst aan gewerkt kan gaan worden. Ook het benoemen van verbeterpunten binnen de mannenkoorzang is een doelstelling van een door het KNZV Midden Nederland geïnitieerd festival.

De deelnemende koren waren vol lof over de locatie van het festival en de wijze waarop het Eibergs Mannenkoor uitvoering heeft gegeven aan de organisatie van het Festival.

Het bestuur van KNZV Midden Nederland is zeer tevreden over het verloop van het festival en is in haar streven om te proberen om jaarlijks een evenement te organiseren gesterkt door de reacties van de deelnemende koren en die van bezoekers van het festival.

De reactie van het Eibergs Mannekoor en haar dankzegging aan alle deelnemers van het festival wordt hieronder onverkort weergegeven:

 

Geacht Bestuur van het KNZV Vereniging Midden Nederland en alle deelnemende koren.

Het is nu precies een week na het zangersfestival in Eibergen.

Wij, het Eibergs Mannenkoor en haar verantwoordelijke commissie hebben tijd gehad om te evalueren en de resterende zaken af te wikkelen.

We kijken met groot plezier terug op de zaterdag 10 maart.

Vooraf leek het best een hele klus om 14 mannenkoren te ontvangen en te zorgen dat alle mannenzangers met een goed gevoel huiswaarts zouden gaan.

De goede sfeer is bepalend en wij komen tot de conclusie dat u daar allemaal aan hebt meegewerkt. Ruim 600 mannenzangers in Eibergen hebben er een mooi feest van gemaakt. Fijn gezongen, mooi geluisterd naar elkaar en gezellig met elkaar nagenoten.

Onze voorspelling van een “fluwelen akoestiek” in de kerk heeft zich bewezen.

Daarover hebben wij alleen maar goede signalen ontvangen. De combinatie Zalencentrum De Huve en de kerk De Oude Mattheus was onzes inziens een goede keuze.

Bestuur KNZV, koorbesturen en mannenzangers, wij zijn u dankbaar voor uw komst naar Eibergen én voor uw bijdrage tot het welslagen van deze dag.

Graag tot een volgend keer. Bestuur Eibergs Mannenkoor

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer…

PR, wat is dat?

Wanneer uw koor overweegt om een pr-commissie in te stellen dan is dit artikel met een kader vol met informatie over wat PR (Public Relations) nu eigenlijk is een goede startoptie. In het artikel wordt onderbouwd waarom PR zo belangrijk is voor mannenkoren en op welke wijze PR een functie kan gaan invullen om de duurzaamheid van het bestaan van mannenkoren te ondersteunen. Door de schrijver van dit artikel wordt kort, krachtig en helder geformuleerd een eerste kader geschetst voor het beantwoorden van de vraag PR Wat is dat!

Passend Besturen

Een hedendaags probleem wat door verschillende verenigingen is aangepakt.

Dit onderwerp staat summier vermeld in de ZING magazine En wie zich verder wil verdiepen in de details, staat onderaan de URL voor een Pdf bestand.

Hierbij een samenvatting en uiteenzetting over passend besturen:

In de sectoren sport, cultuur en scouting worden activiteiten vormgegeven door besturen die door vrijwilligers worden geleid. Deze vrijwilligers in het bestuur beleven plezier aan het leiden van een organisatie en hebben een belang bij het goed functioneren van de vereniging. Door maatschappelijke ontwikkelingen (individualisering, vergrijzing en technologisering) is het echter steeds moeilijker om geschikte mensen te vinden die zich als bestuurder voor verenigingen willen inzetten. Zij weten minder tijd te vinden in hun drukke agenda’s, of ze zien op tegen de dagelijkse beslommeringen en verantwoordelijkheden die het besturen van een vereniging met zich meebrengt.

Verenigingen hebben manieren gevonden om het uitvoerende vrijwilligerswerk flexibel te maken, zodat vrijwilligers minder tijd in de taken hoeven te steken. Bestuursfuncties in verenigingen zijn echter vaak nog erg traditioneel georganiseerd, zeker vanuit het perspectief van vrijwilligerswerk. Dat vraagt veel tijd en energie van bestuursleden. Vanuit de sectoren sport, cultuur en scouting kwam daarom de vraag naar boven of er verenigingsbestuurders zijn die een oplossing hebben gevonden op de vraag hoe besturen passend gemaakt kan worden voor de huidige tijd. In dit rapport leest u de ervaringen van vijftien verenigingsbesturen die nieuwe manieren hebben gevonden om het bestuurswerk vorm te geven. Uit de analyse van deze bestuurservaringen werden twee perspectieven op besturen zichtbaar die soms gelijktijdig, dan weer afzonderlijk, houvast gaven aan de uitvoering van het bestuurswerk. Soms ligt de focus op delen en verbinden, dan juist weer op lean & mean.

In het besturen op de lean & mean-wijze legt het bestuur nadruk op de kernactiviteiten van de verenigingen, met een focus op kwaliteit van dienstverlening en een standaardisering van processen. De gedachte achter dit perspectief is dat de activiteiten van de vereniging zo effectief en goed mogelijk in de beschikbare tijd georganiseerd moeten worden, met relatief weinig tijdsinspanning van de bestuurders. Het delen en verbinden gaat juist uit van de gedachte dat besturen een gedeelde verantwoordelijkheid van alle leden is en dat gezamenlijk besturen leidt tot gemeenschapsvorming in een vereniging. Bestuurders maken duidelijk dat de opgave om te besturen niet iets is wat zij alleen kunnen, maar dat zij hier alle leden bij nodig hebben.

De keuze voor delen en verbinden of lean & mean wordt sterk ingegeven door de omgeving van de vereniging: is deze stabiel, dan ligt een keuze voor lean & mean voor de hand, terwijl besturen in een sterk dynamische omgeving, waaronder ook veranderingen in de vereniging en bij leden, juist kiezen voor delen en verbinden. Hierbij moet worden aangetekend dat bestuurders nooit volledig voor het ene dan wel het andere perspectief (kunnen) kiezen. Besturen kiezen vaker in een bepaalde situatie voor één van de twee perspectieven, waardoor in besturen ook veel mengvormen tussen de twee te zien zijn. Veel besturen willen een accent verleggen: juist wat strakker organiseren of juist de betrokkenheid van veel mensen uitdagen om een verandering door te voeren.

DELEN EN VERBINDEN

Wie aan de slag gaat met Delen en Verbinden moet rekening houden met twee belangrijke voorwaarden.

  1. Je gaat het gesprek voeren over de klus of vraag waarvoor je anderen wilt interesseren. Het moet de betrokkenen duidelijk zijn wat het bestuur van hen verwacht, welke ruimte zij daarbij krijgen om dit qua inhoud en financiële middelen vorm te geven. Wat er wordt verwacht en hoe het bestuur daarin wordt geïnformeerd.
  2. Dat in de vereniging het wordt gewaardeerd dat leden naar vermogen en interesse bijdragen. Het bestuur wil daarvoor het vertrouwen geven aan een groep betrokkenen. Dit lijkt simpel, maar dat is het zeker niet. De reflex van veel bestuurders om beslissingen binnen de club te controleren of in de bestuurskamer de besluitvorming nog eens over te doen, is een bekend fenomeen. Formeel zijn zij ook verantwoordelijk, het is belangrijk afspraken te maken over hoe de vorderingen worden gevolgd en wat bestuur en leden van elkaar verwachten. Wat zij van elkaar nodig hebben om hun opdracht en rol in te vullen.

Voor bestuurders is het een behoorlijke drempel om verantwoordelijkheden daadwerkelijk te delen. Ook wanneer in een vereniging moeilijke situaties ontstaan, moet 

dit bij de leden worden teruggelegd.

LEAN & MEAN

Het Lean & Mean besturen betekent dat de vereniging zich beperkt tot het organiserenvan de core business. Dit door zoveel mogelijk te standaardiseren en dit door de inzet van mensen op taken zo efficiënt en professioneel mogelijk te organiseren. Als een geoliede machine. In veel gevallen wordt goed gebruikgemaakt van geprotocolleerde takenen handelingen. Hiermee wordt tijd gewonnen, zonder aan kwaliteit van hetaanbod te verliezen. Bestuurders focussen zich op het optimaliseren van dit proces met als doel een aanbod met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor de leden. Eendergelijke aanpak vraagt een stabiele en vrij constante vraag. De bestuurders moeten de vraag en de omvang ervan kennen, en de mogelijkheden met de accommodatie en de begeleiding daarin tot welke omvang, voorzien. De focus ligt op een continu aansluiten van aanbod en systemen op de vraag. Het is de kunst goed met elkaar te spreken over de situatie en wat de situatie nodig heeft. In het gesprek over wat er volgens de bestuursleden aan de hand is en waar het naar toe moet, hoe dit leeft bij de leden en welke betrokkenheid helpt voor een goede oplossing, zijn dit de gespreksonderwerpen. Het is belangrijk om boven tafel te krijgen hoe bestuursleden van mening of ervaring verschillen. Op basis van het idee dat in het bestuur ontstaat over de situatie wordt gekozen voor de stijl die de meeste kans op succes geeft.

Lees ook Passend besturen op deze website