Presentatie over het inzetten van PR-instrumenten voor ledenwerving

In de Najaarsvergadering van 11 november 2017 werd een presentatie gehouden over het inzetten van PR-instrumenten voor ledenwerving en werd verzorgd door  de presentatie wordt verzorgd de heer Henk Berkhout, gepensioneerd Sales Manager van de Wegener Persgroep en mw. Alice Wensink-Berkhout, docente aan het Graafschapcollege Doetinchem en voorzitter van de Vereniging voor Hondenopleiding en -opvoeding Doetinchem.

Twee voorbeelden met praktische tips voor het werven van leden en/of cursisten

Klik hier voor meer informatie !

Additioneel Kopiëren/FEMU

Geachte secretaris,

De VNK (thans Koornetwerk Nederland) heeft namens de aangesloten korenbonden een contract afgesloten met Buma-Stemra voor in het openbaar mogen uitvoeren van koormuziek en tekst. De premie bedraagt voor 2017 € 3,05 per aangesloten koorlid per jaar (incl. btw). Dit bedrag is in de jaarlijkse contributie van het KNZV opgenomen.

Het contract heeft voor alle duidelijkheid alleen betrekking op uitvoeringsrechten. Zie ook onze website www.knzv.nl.     

Kopieerrechten of reproductierechten zijn in het contract dus niet opgenomen. Het kopiëren van de partituur van een auteursrechtelijk beschermd werk is in de auteurswet verboden! In het verleden had Musicopy en later Stemra wel een regeling voor additioneel kopiëren. Stemra heeft dit vorig jaar overgedragen aan de muziekuitgeverijen en deze hebben zich weer verenigd in de FEMU. De FEMU is opgericht om de grafische reproductierechten van de muziekuitgeverijen te exploiteren. Koren die van de genoemde regeling gebruik maken ontvangen vanaf 2017 een factuur van de FEMU. Voor 2017 bedraagt dit € 1,58 (excl. btw) per koorlid per jaar.

Met de Regeling Additioneel Kopiëren Bladmuziek mag u bladmuziek kopiëren voor de volgende doeleinden:

      Voor een enkel, later bijgekomen koorlid

      Om aantekeningen op te maken

      Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen    

      Om de originele koorpartij te vergroten of te verkleinen

Voorwaarde is dat uw koor voor ieder koorlid een origineel exemplaar bij de uitgeverij koopt en dat uw koor een licentie bij de FEMU aanschaft. Zie ook www.femu.nl.

Momenteel onderzoekt de FEMU aan welke condities een licentie voor digitale kopieën zou moeten voldoen en wat het daarbij behorende tarief zou moeten zijn. Wij blijven de ontwikkelingen hieromtrent uiteraard nauwlettend volgen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Koos van Herk

Secretaris KNZV 

Clusteroverleg West Noord is afgelast

 

Uitgenodigd zijn:

Stichts Mannenkoor Driebergen
Zeister Mannenkoor
Amersfoorts Mannenkoor
Baarns Mannenkoor
Interkerkelijk Streekmannenkoor de Schaffelaar
Leusdens Mannenkoor De Valleizangers
Het Luchtmacht Mannenkoor
Soester Mannenkoor Apollo

Midden Nederland wordt vertegenwoordigd door Roel Bueneker en Jan van Delft

Het Clusteroverleg is afgelast

Drie leden van KNZV Midden Nederland Clusteroverleg West Noord hebben zich middels de datumprikker ingeschreven voor het Clusteroverleg. Een aanmelding van drie leden is onvoldoende voor het doorgaan van een Clusteroverleg. Bij uitzondering wordt toch wel minimale aanwezigheid van 50 % van de koren gewenst.  De Midden Nederland vertegenwoordigers betreuren de aflasting.

De drie koren welke zich wel aangemeld hebben ontvingen het advies om voor 2017 aansluiting te zoeken bij een Cluster waar het overleg wel doorgang zal vinden. Als suggestie is het Clusteroverleg Zuid op 2 september van 10.00 tot 12.00 uur te Westervoort benoemd.

Masterclasses mannenkoor dirigenten

Aan de besturen en dirigenten van het KNZV,

Bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, het KNZV, is al geruime tijd de behoefte om de besturen van onze koren ondersteuning te geven bij het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van onze dirigenten en daarbij ook de kans te bieden om bijscholing te organiseren.

Aangezien bij de opleidingen binnen de Nederlandse conservatoria de aandacht en studies voor “mannenkoor” amper of te weinig wordt meegenomen, dreigt er in de toekomst een mogelijk tekort aan dirigenten voor mannenkoren. Het KNZV heeft zich als doelstelling gesteld zelf zorg te gaan dragen voor opleiding en bijscholing voor dirigenten.

Dit is de reden dat onder auspiciën van het KNZV Limburg en KNZV Noord-Brabant/Zeeland een cursus zal worden georganiseerd voor mannenkoor dirigenten. Het is voor het eerst dat in Nederland een “Masterclass” voor mannenkoor dirigenten wordt georganiseerd. Zeer deskundige docenten, autoriteiten in hun vakgebied, zullen deze opleiding verzorgen. Bijgevoegd ontvangt u de brochure met de informatie over de opzet van de Masterclasses en de docenten.

De cursus wordt gegeven in de periode van 1 november 2017 tot 23 mei 2018.
Locatie is het Kunstencentrum, Irenestraat 3 te Waalwijk.

Aanmelden voor deze cursus kan tot 1 oktober 2017;  de kosten bedragen € 750,00 per deelnemer.

Betaling dient te geschieden voor de aanvangsdatum van de cursus op rekeningnummer:

NL75 RABO 0148 8815 80

t.n.v. penningmeester KNZV Noord-Brabant/Zeeland.

Inschrijving dient plaats te vinden door middel van het inschrijvingsformulier (zie bijlage). De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het cursusgeld.

Na afloop van de cursus zal een certificaat worden uitgereikt dat een kwaliteitsborging biedt naar de mannenkoren.

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur KNZV Limburg en KNZV Noord-Brabant/Zeeland,

F. Verhallen
Geldropsedijk 2a
5672AC   Nuenen
040-2835751 / 06-20730564.
Email. p.verhallen@onsnet.nu

 

 Bijlagen:  A4 folder Masterclasses Dirigent
 Inleiding Masterclasses mannenkoor dirigenten
 Inschrijffml Masterclasses mannenkoor dirigenten

Najaarsvergadering KNZV Midden Nederland

Op zaterdag 11 november 2017 wordt de Najaarsvergadering (Algemene Ledenvergadering) van het KNZV Midden Nederland gehouden.

Tijd : 10.00 uur
Locatie : zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11, 6931BA Westervoort.

De uitnodiging, het aanmeldingsformulier en de vergaderstukken worden in oktober toegezonden.

Verzekeringsarrangement KNZV

Koninklijk Nederlands Zangersverbond

31-01-2017

Verantwoord Verzekeren 

Al een aantal jaren bestaat de mogelijkheid om via de KNZV voor koren belangrijke verzekeringen af te sluiten. Specifieke verzekeringsvormen die gericht zijn op het verenigingsleven en die ervoor zorgdragen dat verenigingen op een onbezorgde manier actief bezig kunnen zijn.

De KNZV biedt u in samenwerking met Aon Verzekeringen de volgende verzekeringsvormen

       Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering

       Collectieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

       Collectieve Inventarisverzekering

       Collectieve Rechtsbijstandverzekering

       Facultatieve Ziekengeldverzekering

Waarom via de KNZV?

       Omdat de KNZV speciale collectieve contracten gesloten heeft bij Aon Verzekeringen.

       Omdat collectieve contracten lage premies en goede voorwaarden betekenen.

Alle informatie over deze verzekeringen vindt u op de website van KNZV-landelijk.

Logo Nieuws

Clusteroverleg Oost

Logo Nieuws17 maart 2017

Cluster Oost-Zuid komt bijeen in Etten.

Uitgenodigd zijn:

 • Arti Sacrum Terborg
 • Ettens mannenkoor
 • Gaanderens mannenkoor
 • Int. Parochieel koor Etten
 • Liemers Mannenkoor Zevenaar
 • Ulfts mannenkoor
 • Kon. Doesborgh’s MK
 • Spontaan-Angerlo

[ecr]Het Clusteroverleg wordt gehouden in het Café en Zalencentrum Köster

Dorpsstraat 26, 7075 AE Etten tel: 0315-341985

Aanvang 14.00 uur.Vanaf 13.30 uur is de zaal open en de koffie klaar.

Midden-Nederland is vertegenwoordigd door Adrie Bout en Adry Slagmeulen.

Leden van KNZV Midden-Nederland hebben de uitnodiging en bijbehorende stukken reeds ontvangen.[/ecr]

Logo Nieuws

ALV Voorjaar 2017

Logo Nieuws

12 februari 2017

Algemene Ledenvergadering (ALV) Voorjaar 2017

Ereleden, Leden van Verdiensten en Koorbesturen van KNZV Midden Nederland zijn uitgenodigd voor de Voorjaars Algemene Ledenvergadering 2017.

Datum: 11 maart 2017

Aanvang: 10:00 uur

Locatie: Zalencentrum Wieleman, te Westervoort.

Leden van KNZV Midden-Nederland vinden de agenda en bijbehorende stukken in het Ledenportaal.

Logo Nieuws

Bestuurswisseling KNZV- Algemeen Bestuur

Logo Nieuws

26-01-2017

Bestuurswisseling KNZV- Algemeen Bestuur

Op 26 januari 2017 heeft de Verenigingsraad van het KNZV unaniem ingestemd met een initiatiefvoorstel om de organisatie van het KNZV te veranderen.
Het Algemeen Bestuur wordt thans gevormd door de voorzitters van de vijf regionale verenigingen van het KNZV. 
Dat levert de volgende bestuurssamenstelling op:

 • Adrie Bout (voorzitter Midden-Nederland)
  Frans Verhallen (voorzitter Brabant-Zeeland)
 • Herman Janssen (beoogd voorzitter Limburg)
 • Koos van Herk (voorzitter Holland)
 • Piet van der Heijden (waarnemend voorzitter Noord-Oost)
 • Henk Bargboer (ambtelijk secretaris)

Het volledige nieuwsbericht leest op u knzv.nl

Logo

Adviestarieven dirigenten 2017

Logo

Adviestarieven dirigenten 2017

Koornetwerk Nederland brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om honorering van koordirigenten voor repetities en concerten.  Uitgangspunt bij dit advies is, dat betrokken partijen (koorbestuur en dirigent) in alle gevallen vrij zijn om hun onderlinge betrekking te regelen zoals zij wensen. Dat geldt dus ook voor de hoogte van de vergoeding van de diensten van de dirigent.

De tarieven bieden alleen een houvast/richtlijn met betrekking tot die vergoeding.  Uitgangspunt zijn de kwalificaties op basis van de opleiding van de dirigenten. De grootte van het koor, leeftijd, ervaringsjaren, gevolgde cursussen of masterclasses zijn buiten beschouwing gelaten.