NIEUWSBRIEF 20210112

NIEUWSBRIEF

Korte terugblik op de digitale Algemene Ledenvergadering KNZV Midden Nederland 2020

Op zaterdag 19 december 2020 hebben we de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNZV Midden Nederland gehouden.

Het moment van vergaderen was in de loop van het jaar al een paar keer uitgesteld vanwege de heersende Coronamaatregelen.Om toch te voldoen aan onze statutaire verplichtingen is een digitale ALV voorbereid.
Via het landelijke platform ALV-Online hebben wedigitaal de Algemene Ledenvergadering 2020 kunnen houden.

16 koren uit Midden Nederland en drie ereledenwaren op ALV-onlineingelogd.Best boven verwachting gelet op het vrijwel hetzelfde aantal koren dat was afgekomen op de Najaarsvergadering van 2019.
De onderlinge communicatie over de agendapunten verliep via het chatprogramma binnen het digitale systeem. Via de “stemknop” binnen het programma konden besluiten worden genomen.
Het gebruik van het Online-programma dwingt de deelnemer tot zeer gestructureerd vergaderen. De deelnemers aan de ALV hebben zich uiterst gedisciplineerd gedragen.
Op die manier zijn alle huishoudelijke en statutair voorgeschreven agendapunten  behandeld en hebben ze geleid tot instemmende besluitvorming.

Wim den Heijer heeft om privéredenen zijn voorzitterschap moeten neerleggen.
Op voordracht van het bestuur is Chrysto Wormskamp met algemene stemmen benoemd tot de nieuwe voorzitter van het KNZV Midden Nederland.
Roel Bueneker heeft aangegeven dat hij zijn zittingsperiode in het komende voorjaar niet verlengt.
We hebben nog geen opvolger, maar we hebben wel een bestuursondersteuner gevonden diede financiële administratie voor zijn rekening wil nemen. Bijzonder plezierig. Dat betekent een aanzienlijke verlichting van de werkzaamheden van de penningmeester.

Het behandelen van de notitie “Toekomst van het KNZV Midden Nederland” is verschoven naar een moment waarop we weer fysiek in de gelegenheid zijn om met elkaar over dit agendapunt te discussiëren.
Zijn we het op dat moment inhoudelijk met elkaar eens, dat het KNZV Midden Nederland voldoende perspectief heeft, dan moet wel de daarmee samen- hangende bestuurssamenstelling worden bekrachtigd : we gaan verder met een klein driekoppig bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester), bijgestaan door vier bestuursondersteuners (financiële administratie, social media, evenementen, pr en communicatie). De voorzitter, de secretaris en drie bestuursondersteuners zijn bekend. Vacant zijn een penningmeester en een bestuursondersteuner Social Media. De koren van Midden Nederland worden opgeroepen om met een voordracht voor deze vacatures te komen.

Vanwege de Corona lockdown is besloten om de voorgenomen Inspiratiedag op 6 februari 2021 te verschuiven naar een moment waarop we weer fysiek bijeen kunnen komen. De Inspiratiedag leent zich niet voor een digitale aanpak.
De koren binnen Midden Nederland krijgen daarover bericht; op de website zal ook e.e.a. bekend worden gemaakt.

Bijzonder dank aan de koren die aan de digitale ALV hebben deelgenomen.
Veel dank was ook verschuldigd aan Adry Slagmeulen voor zijn voorbereidende werkzaamheden en voor zijn rol als Moderator tijdens de ALV.

Westervoort, 12 januari 2021
het bestuur van KNZV Midden Nederland.

De onbelaste vrijwilligersvergoeding is verhoogd naar €1800,- per jaar in 2021

In het Belastingplan 2021 van waarmee ook de Eerste Kamer in december 2020 heeft ingestemd, is een verhoging van de maximale vrijwilligersvergoeding opgenomen van maximaal €1800,- per jaar en €180,- per maand.

Eerder bij de behandeling van het Begroting 2020 is in de Eerste Kamer een motie aangenomen om de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks te indexeren. Bij de indexering houdt de overheid rekening met een afronding. De maximale vrijwilligersvergoeding wordt pas verhoogd als het het bedrag per jaar op een veelvoud van € 100 uitkomt. Dat is in 2021 het geval. Vanaf 1 januari 2021 is de belastingvrije maximale vrijwilligersvergoeding €1800,- per jaar en 180,- per maand. Dit is te lezen in Belangrijkste wijzigingen belastingen 2021.

Wie maakt gebruik van de vrijwilligersvergoeding

In december heeft het CBS ook de cijfers over het vrijwilligerswerk in 2019 gepubliceerd. Voor het eerst is in dat jaar ook gevraagd naar de vrijwilligersvergoeding. Daaruit blijkt dat bijna 7 op de 10 vrijwilligers helemaal geen vergoeding ontvangt en 14% ontvangt alleen een vergoeding natura. Van de vrijwilligers die wel een financiële vergoeding ontvangen, ontvangt 8% een vergoeding op basis van de werkelijk gemaakte kosten, 5% ontvangt een vast bedrag per maand en 1% ontvangt de maximale vrijwilligersvergoeding (2019:van €170,- per maand en 1700,- per jaar). Meer over de cijfers van het vrijwilligerswerk is terug te lezen ‘feiten en cijfers vrijwillige inzet 2019’

Bron: Koornetwerk.nl

Mecenas steunt componisten én amateurkoren met compositieopdrachten

Mecenas steunt componisten én amateurkoren met compositieopdrachten

Geplaatst op 17 december 2020

Een bijzonder project – Dutch Choir Music NOW – ondersteunt componisten met nieuwe compositieopdrachten en voorziet amateurkoren van gratis, nieuw koorrepertoire. Het initiatief is genomen door een mecenas die anoniem wil blijven, in samenwerking met Nieuw Geneco en Dutch Composers NOW. De composities zijn vrij toegankelijk op het online platform Dutch Choir Music NOW. Koornetwerk Nederland omarmt het project van harte.

De mecenas achter het initiatief noemt zich Marcia en is in het dagelijks leven koordirigente. Ze besloot een erfenis in te zetten om componisten – die nauwelijks steun krijgen tijdens de coronacrisis – in hun kracht te zetten met nieuwe compositieopdrachten. Bovendien wil ze amateurkoren aan goed zingbare nieuwe composities helpen, afgestemd op de mogelijkheden en verwachtingen van amateurzangers.

Gratis downloaden

Voor de uitvoering van het project riep de mecenas de hulp in van Nieuw Geneco, de beroepsvereniging van componisten. Het resultaat staat op https://dutchchoirmusicnow.nl waar al bijna 40 composities voor vrouwenkoor beschikbaar zijn. Ze zijn echter ook geschikt voor mannenstemmen. De stukken zijn gratis te downloaden en voorzien van audio- en oefenbestanden. Het Groot Omroepvrouwenkoor heeft al een aantal stukken opgenomen en stelt die voor iedereen ter beschikking op de site. Meer composities zijn onderweg.

Hartverwarmend

“Spannende muziek. Verfrissende klanken. Nieuwe kleuren en geluiden. Contact met levende componisten… Het is zo fantastisch om muziek van onze hedendaagse componisten te zingen!”, zegt Marcia over de eerste resultaten van het project. Esther Gottschalk, directeur van Nieuw Geneco /Dutch Composers NOW, vindt het een hartverwarmend particulier initiatief. “Componisten én koren kunnen in deze tijd wel een extra steun in de rug gebruiken.”

Thuisbasis

Ook Koornetwerk Nederland-voorzitter Daphne Wassink is erg blij met het project. “Het is een prachtig cadeau voor de koorsector. Het geeft koren en dirigenten de kans om tijdens deze periode van lockdown te kijken naar fonkelnieuw repertoire. Wie wil dat nou niet? Hopelijk wordt Dutch Choir Music NOW een vaste waarde in de Nederlandse koorsector.”

Website

De speciale website van Dutch Choir Music NOW werd gezamenlijk ontwikkeld door Nieuw Geneco en stichting Dutch Composers NOW. Koornetwerk Nederland, het Groot Omroepkoor, de muziekuitgeverijen Donemus, Deuss Music en Matching Arts en Buma Cultuur gaan het initiatief breed onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk koren en liefhebbers van koormuziek in binnen- en buitenland.

 

PETITIE: Laat ons zingen

PETITIE: Laat ons zingen

Maar liefst 1,7 miljoen mensen zingen in een koor! Helaas is er   momenteel weer een zangverbod voor amateurkoren. Daarom   vragen wij: Laat ons zingen! Uiteraard op een veilige manier, dat hebben wij de afgelopen maanden al bewezen. Zingen is gezond, zingen is fijn, zingen is muziek!

Na aanleiding van de miscommunicatie tijdens de afgelopen persconferentie door kabinet Rutte heeft Koornetwerk Nederland een brandbrief aan de 2e Kamer geschreven.

Hierop kwamen heel veel ondersteunende en aanvullende   reacties.

Zo ook deze petitie:

Wij, dirigenten, koren en 1,7 miljoen mensen die weer willen zingen en iedereen die koorzang een warm hart toedraagt constateren

 • er zijn 1,7 miljoen Nederlanders die zingen in een koor
 • ze zijn nu stil maar ze zijn creatief en willen omdenken om te kunnen zingen
 • ze willen bijvoorbeeld buiten zingen
 • op veilige afstand
 • gefaseerd binnen, onder strikte voorwaarden

en verzoeken

laat de koren met strakke protocollen komen en #laatonszingen

De petitie invullen en ondertekenen kunt u hier: https://petities.nl/petitions/laat-ons-zingen?locale=nl&fbclid=IwAR357JM-62FOS3y_6v4XVd1XDv4tzBelJy9JH6azGC1gVigU-Nxr73vKqQY

Corona

Amateurkoren mogen [NOG NIET] niet samen zingen

BRON: Rijksoverheid 17 nov 2020 / Koornetwerk Nederland

Ondanks dat we grotendeels teruggaan naar de situatie van gedeeltelijke lockdown van 13 oktober 2020, is er nu wel een verbod op zingen in groepsverband voor amateurkoren. Dit wordt gemeld in de kamerbrief van Minister De Jonge en is te lezen op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/gedeeltelijke-lockdown-gaat-verder.

Verbod op zingen in groepsverband blijft gelden, met uitzondering van:                               
– Professionele zangers.
– Kinderen tot en met 12 jaar.
– Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging.
– Zingen als onderdeel van een demonstratie.

Bij de regels op Rijksoverheid.nl voor corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren staat nog vermeld dat kinderen en jongeren tot 18 jaar in een groep mogen zingen bij hun jeugdvereniging (bijvoorbeeld scouting, kunst, cultuur). Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat de teksten op de website nog aangepast moeten worden.

Lees meer...

Corona

Meldpunt Koor & Corona in voorbereiding

Ook Koornetwerk Nederland heeft kennisgenomen van de besmettingen binnen het koor Populus Unus in Cantione uit Leiden. Dit is natuurlijk heel vervelend, in de eerste plaats voor het koor en de zangers zelf. We hopen dat de zangers spoedig zullen herstellen. Het koor heeft het verloop van de repetitie en informatie over de setting met ons gedeeld. Hier zijn we heel blij mee, op basis van deze informatie kunnen we verder kijken of we er achter kunnen komen wat nu precies de oorzaak zou kunnen zijn voor deze onderlinge besmettingen. Want dat is natuurlijk de kernvraag. De GGD is hier mee bezig, en in overleg met het koor zullen we er ook samen met VirMus naar gaan kijken.

Het protocol van Koornetwerk Nederland is gebaseerd op het advies en de richtlijnen van het RIVM over zang met daarbij aanvullende aandachtspunten voor dingen die te maken hebben met de organisatie van een repetitie.

Het RIVM neemt daarnaast koren mee in haar wekelijkse monitor van coronaverspreiding. Deze monitor laat zien dat koren tot de groep van bijeenkomsten behoren met de laagste besmettingsgraad. Dat zijn zeer bemoedigende cijfers en feiten, die laten zien dat duizenden koorrepetities wel probleemloos zijn verlopen. Maar de cijfers sluiten incidenten echter niet uit. Dat geldt voor sporten, kerk-, restaurant- of winkelbezoek. En dus ook voor het zingen in koren. We moeten dus continu op onze hoede blijven. Koren doen het goed, maar af en toe doet het virus het net iets beter.

Meldpunt Koor & Corona

Om voorvallen bij koren goed in beeld te krijgen bereidt Koornetwerk Nederland een nieuw Meldpunt Koor & Corona voor Koren die met besmettingsgevallen te maken hebben, waarvan het vermoeden bestaat dat de zangactiviteiten hiervan de oorzaak zijn, kunnen zich hier direct melden. Met dit meldpunt willen we in samenwerking met wetenschappers meer zicht krijgen op mogelijke oorzaak van verspreiding onderzoeken.

De realiteit van de tweede golf dwingt ons allemaal tot gezond verstand en voorzichtigheid. Koren hebben de afgelopen maanden laten zien dat ze heel goed eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en hopen dat het komende Meldpunt Koor & Corona een bijdrage kan leveren om dat heel gericht te kunnen blijven doen.

Via onze website en sociale media berichten we over de ontwikkelingen rond het meldpunt.

Corona

Aangepaste maatregelen per 29 september

Met ingang van dinsdag 29 september om 18.00 uur zijn verscherpte maatregelen van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen. De rijksoverheid heeft de maatregelen in de perconferentie op 28 september aangekondigd. Na diverse contact met instanties is onderstaande de laatste stand van zaken. Voor koren zijn de volgende maatregelen van belang:

 • Muziekrepetities zijn toegestaan tot een maximaal aantal bezoekers van 30 personen in een binnenruimte en een maximaal aantal personen van 40 in de buitenruimte.
 • Deze maxima zijn niet van toepassing op ‘jeugd-activiteiten’ voor personen tot en met 17 jaar.
 • Concerten geven is toegestaan, maar mag het maximum aantal personen (inclusief het koor zelf) voor een binnenruimte niet overschrijden, tenzij de locatie hiervoor een uitzondering heeft.
 • De algemene richtlijnen van het RIVM en het koorprotocol van Koornetwerk Nederland blijven onverkort van kracht.

Over gezelschappen en samenkomsten 

Er lijkt enige verwarring te zijn ontstaan met betrekking tot de begrippen “gezelschap” en “samenkomsten”. Een gezelschap is een ‘groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden’ dit kan zijn een club vrienden die naar een restaurant gaan of een familie. Een samenkomst kan bestaan uit meerdere groepen. De omvang van een gezelschap is vanaf 29 september beperkt tot maximaal 4 personen.

Koren zijn uitgezonderd van dit maximum: zij mogen dus wel met meer dan 4 mensen als groep ergens aan deelnemen. Het maximum van 30 personen per binnenruimte en 40 personen buiten voor samenkomsten is wel van kracht voor koren.

Lokale afstemming 

De Veiligheidsregio’s en gemeente hebben een belangrijke rol in de uitvoering van de maatregelen. Het is mogelijk dat er afwijkingen zijn tussen de verschillende Veiligheidsregio’s. Wij adviseren dan ook om kennis te nemen van de actuele situatie in je eigen regio.

Tot slot

We begrijpen dat de maatregelen wellicht voor jouw koor vervelend kan zijn. Nu de besmettingen weer zo hard oplopen, is het toch even pas op de plaats. We willen veilig kunnen blijven zingen met elkaar.

Vanuit Koornetwerk Nederland blijven we ons verdiepen in de ontwikkelingen rond corona en brengen je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen zodra dat van toepassing is en proberen duidelijkheid te krijgen waar het ontbreekt.

RIVM

Ventilatie vermindert risico op virusoverdracht

Informatie RIVM

Het RIVM heeft 28 juli 2020 een update gepubliceerd over ventilatie van ruimten in relatie met COVID-19. Weliswaar is volgens het Rijksinstituut nog niet duidelijk hoe het coronavirus zich (via aerosolen) door de lucht verspreidt, maar raadt wel aan om de risico’s daarop te verminderen.

Het RIVM adviseert:

 • een ruimte dag en nacht te ventileren, door ramen op een kier te zetten, roosters open te houden, of door middel van mechanische ventilatie;
 • meerdere keren per dag de ruimte te luchten, door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, gedurende 10 tot 15 minuten;
 • te ventileren volgens de eisen van het Bouwbesluit die gelden voor het gebouw of voor de gebruiksfunctie.

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt dan telkens een deel van de binnenlucht. Dat kan door middel van natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld ramen/deuren open zetten) en met een mechanisch ventilatiesysteem. Aanvoer van verse lucht is daarbij essentieel. De RIVM raadt het gebruik af van apparaten die alleen maar dezelfde lucht in dezelfde ruimte laten circuleren, zoals zwenkventilatoren, mobiele airco’s en daarmee vergelijkbare systemen. Luchtbehandelingssystemen die lucht (deels) vervangen door verse buitenlucht acht de RIVM wel bruikbaar.

Door universiteiten en kennisinstituten wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de verspreiding van aerosolen en/of de aerogene verspreiding van SARS-CoV-2 in een ruimte. Indien dit tot nieuwe inzichten leidt, zal de RIVM het beleid en de bijbehorende maatregelen aanpassen.


Aanvullende informatie Koornetwerk Nederland

Bovenstaande adviezen gelden uiteraard in samenhang met de reguliere maatregelen die door het Rijk zijn uitgevaardigd, zoals 1,5 meter afstand houden. In het (door de rijksoverheid goedgekeurde) Protocol dat Koornetwerk Nederland heeft ontwikkeld, staat omschreven wat koren nog meer kunnen doen om veilig te zingen, zoals het koor opstellen in zig-zag-vorm. Zie hiervoor het Protocol elders op deze website.

Aanvullend reikt Koornetwerk nog de volgende hulpmiddelen aan die voor koren behulpzaam kunnen zijn om de luchtkwaliteit in een ruimte te meten en zo eventuele onzekerheid te verminderen. Deze informatie is gebaseerd op de bronnen die onderaan dit artikel worden genoemd. Koornetwerk benadrukt dat het hulpmiddelen zijn, we zijn geen experts en elke situatie is anders.

CO2-meter als indicator voor schone lucht

Mensen ademen zuurstof in en ademen kooldioxide (CO2) uit. Een CO2-meter meet de verhouding CO2 in de lucht en drukt dit uit in ppm (parts per million). Dat maakt de aanwezigheid van een virus niet zichtbaar (want dat is niet te meten), maar maakt wel duidelijk of de lucht in een ruimte schoon is. Volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit 2012 zijn CO2-waarden tot 1200 ppm voor een ruimte voldoende, maar onder meer Cultuurconnectie adviseert om vanwege corona een maximum aan te houden van 800 ppm. Dat getal komt ongeveer overeen met 60m3 beschikbare verse lucht per persoon per uur. Dit minimaliseert het risico van transmissie via aerosolen. Koren kunnen overwegen om extra te luchten als de 800 ppm overschreden wordt.

CO2-meter aanschaffen

Sommige gebouwen of ruimtes hebben al CO2-meters waarop kan worden afgelezen hoe hoog de concentratie CO2 is. Maar er zijn ook betrouwbare losse CO2-meters te koop voor ongeveer € 200,–, waaronder draadloze meters die via een mobiele telefoon zijn af te lezen. Een koor kan een CO2-meter zelf aanschaffen, of aan de verhuurder vragen dat te doen. Ga ook na of er in de huur- of gebruikersovereenkomst afspraken staan over het binnenklimaat van een gehuurde ruimte.

Zet een CO2-meter wel op een goed referentiepunt in de ruimte neer (centraal, anderhalve meter boven de grond) om een betrouwbaar meetresultaat te krijgen. Dus niet dicht bij mensen, niet achter een kast, of vlakbij een deur of raam. Kijk tijdens de repetitie regelmatig welke waarde de CO2-meter aangeeft.

Een CO2-meter werkt redelijk eenvoudig. Meting van het gehalte CO2 in een repetitielokaal vereist geen hulp van een expert. Het is wel verstandig aan de verhuurder/exploitant van een gebouw te vragen de ventilatie in het hele gebouw door te laten meten door een expert. Het ministerie van OCW heeft een coördinatieteam geïnstalleerd om scholen te helpen met ventilatie.

Eerste hulp bij ventilatie in kerkruimtes

Koren die in kerken repeteren kunnen ook gebruik maken van de rekentool voor kerkgebouwen die de Initiatiefnemers achter ‘Eerste hulp bij ventilatie’ https://eerstehulpbijventilatie.nl hebben ontwikkeld. Deze rekentool taxeert de risico’s op basis van het aantal personen in een ruimte, gerelateerd aan het volume van de ruimte, de duur van de bijeenkomst en de beschikbare ventilatiecapaciteit. De rekentool is nu alleen nog gericht op kerkgebouwen, maar er wordt gewerkt aan uitbreiding voor andere ruimte-typen.

Referenties

Logo KNZV

Evenementen

30 september 2017 :

10 maart 2018 :

6 oktober 2018 :

KNZV repertoire dag verschoven naar 2018.

KNZV-mannenkorenfestival in Eibergen

KNZV-mannenkorenconcours in IJsselstein (Fulco)

Logo KNZV

VNK Advies toepassing Wet DBA (ex VAR)

Advies VNK (Vereniging van Nederlandse Koren):

Van VAR naar wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Het afschaffen van de VAR (Verklaring Arbeids Relatie) op 1 mei 2016 en het invoeren van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)heeft consequenties.

Wat die consequenties zijn – en wat het advies is – heeft deVNK voor u uitgezocht (op basis van de huidige informatie).

Onderstaand advies is tot stand gekomen in overleg met de jurist Ton Lamers en fiscaal econoom Dick Molenaar,het contractbureau KCZB en het servicebureau KBZON.

Het advies bestaat uit:

 • Een beschrijving van “het zangleven na de afschaffing van de VAR”door jurist Ton Lamers
 • Aangevuldmet “Hoe werkt de artiestenregeling na 1 mei 2016. “Alternatieven na afschaffing van de VAR“door fiscaal econoom Dick Molenaar van “All Arts”
 • Met afsluitendeen conclusie met adviezen voor solist-dirigent-repetitor en begeleidingsgezelschap (voor nadere informatieneem contact op met de bureaus KCZB () of KBZON (

VNK – 20170208 –www.nederlandsekorenorganisaties.nl

Leden van KNZV Midden-Nederland vinden het gehele advies in het Ledenportaal onder DBA ex VAR details en Model Dirigentenovereenkomst.