Betreft: digitale ALV KNZV-Vereniging Midden Nederland

In de vorige mail werkte de link naar de voorlopige begroting niet. Daarom deze nieuwsbrief opnieuw. Onze excuses.

Westervoort, 21 november 2018

Geacht bestuur,

Mede gezien het feit dat nagenoeg alle bij ons aangesloten koren momenteel volop in de periode van repetities voor de kerstconcerten verkeren en enkele urgente zaken, die op korte termijn geregeld moeten worden, heeft het bestuur van het KNZV vMN besloten de gebruikelijke jaarlijkse najaars-ALV op digitale wijze te laten plaatsvinden.

Een drietal zaken is daarbij van het grootste belang:

 1. Het bestuur stelt u thans voor Wim Zoet formeel te benoemen als bestuurslid/secretaris van het KNZV vMN.
  Een beknopt curriculum vitae van Wim Zoet treft u bijgaand aan.
  Indien u instemt met de benoeming van Wim Zoet kunt u dit tot en met uiterlijk 31 december a.s. digitaal aangeven via bijgevoegd stembriefje. Op dezelfde wijze kunt u uw stem uitbrengen tegen zijn benoeming. (een eenvoudig “ja” of “nee” is dus voldoende.)
 2. bijgevoegd treft u tevens aan de voorlopige begroting 2019 en het meerjarenplan vanaf 2020. Met een eenvoudig “ja” of “nee” via het daarvoor bijgevoegde stembriefje kunt u ook voor deze beide onderwerpen digitaal tot en met uiterlijk 31 december a.s. uw stem uitbrengen.
 3. volgens onze huidige planning zal de voorjaars-ALV 2019 plaatsvinden in de maand mei.
  Dan zal in ieder geval aan de orde komen de invulling van een tweetal vacatures binnen ons bestuur:

  1. een bestuurslid in het bijzonder belast met activiteiten en evenementen  (festivals en concoursen);
  2. een bestuurslid in het bijzonder belast met communicatie en public relations.

Een profielschets voor beide functionarissen treft u bijgaand aan.

Voor beide functies kunt u reeds vanaf heden kandidaten stellen. Namen van kandidaten kunt u, inclusief een beknopt c.v., doorgeven aan de voorzitter of de secretaris.

Het. bestuur hecht er aan u te melden van opvatting te zijn dat het bemensen van ons bestuur een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leden en bestuur is. Dit impliceert voor het bestuur dat, wanneer beide genoemde vacatures in mei a.s. niet vervuld kunnen worden, de huidige bestuursleden allen hun zetel ter beschikking zullen stellen.
Mocht het onverhoopt zover komen dan is het bestuur van mening dat het KNZV vMN
bestuurlijk gesproken onvoldoende levensvatbaar is.

Vertrouwend u hiermede volledig te hebben geïnformeerd en uw reacties met bijzondere belangstelling tegemoet ziende,

met vriendelijke groeten,

Wim J. M. den Heijer, voorzitter.


Bijlagen:  – Beknopt c.v. Wim Zoet
                – profielschetsen bestuurslid evenementen en bestuurslid communicatie en p.r. 
 
                – Voorlopige begroting 2019
                – Meerjarenplan vanaf 2020
                
– Stemformulier 
                

Comments are closed.