Betreft: bestuursvacatures

LogoWestervoort, 16 januari 2019.

Geacht bestuur,

Zoals onder punt 3 van ons schrijven d.d. 21 november 2018 inzake de digitale najaars-ALV gemeld, herinneren wij u aan het volgende:

Tijdens onze voor 18 mei a.s. geplande voorjaars-ALV dient een tweetal vacatures binnen ons bestuur ingevuld te worden, t.w.:

  1. een bestuurslid in het bijzonder belast met activiteiten en evenementen (festivals en concoursen);
  2. een bestuurslid in het bijzonder belast met communicatie en public relations.

Een profielschets voor beide functionarissen is meegezonden met ons schrijven van 21 november j.l..

In dit schrijven werd tevens gemeld, dat kandidaten voor deze vacatures konden worden aangemeld. Tot heden hebben wij helaas nog geen namen van mogelijke kandidaten ontvangen.

Het bestuur van KNZV vMN wil graag een bijdrage blijven leveren aan het toekomstbestendig maken van de mannenkoorzang en aan het meer vraaggericht werken. In onze optiek kan dit alleen gerealiseerd worden als in alle bestuursvacatures is voorzien.

Wij attenderen u er  op tevens te hebben aangegeven dat, wanneer niet tijdig voor de ALV van 18 mei a.s. kandidaten worden aangemeld, de zittende bestuursleden “en bloc” zullen aftreden. Het zittende bestuur is van mening dat het KNZV vMN dan bestuurlijk gezien onvoldoende levensvatbaar is.

Tegen deze achtergrond doen wij nogmaals een dringende oproep aan mogelijke kandidaten zich aan te melden voor een van beide genoemde bestuursfuncties.
Vertrouwend, u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,
met vriendelijke groeten,

Wim J.M. den Heijer, voorzitter KNZV vMN

Comments are closed.