100VoornaamAchternaamEmail adres
BertMegensvoorzitter@tielsmannenkoor.nl
MoniqueMyersinfo@knzv-middennederland.nl
GradieHendriksenG.Hendriksen@kpnplanet.nl

Aangepaste maatregelen per 14 oktober

Met ingang van woensdag 14 oktober om 22.00 uur is een gedeeltelijke lockdown van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen.

Voor de koorsector zijn de gevolgen beperkt:

 • De RIVM richtlijnen over zingen en ventilatie en daarmee het protocol van Koornetwerk Nederland blijven onverminderd van kracht.
 • Muziekrepetities blijven toegestaan. Er geldt binnen een maximaal aantal aanwezigen per ruimte van 30 personen. Jeugdkoren tot en met 17 jaar zijn uitgezonderd van het maximum.
 • Er is een dringend advies om binnen in publieke ruimtes mondkapjes te dragen. Dit geldt voor wanneer je niet aan het repeteren bent. Klik hier voor meer informatie.

De veerkracht die van onze dirigenten, zangers en koorbestuurders gevraagd wordt is groot. De heel snel oplopende besmettingen en nieuwe maatregelen ontnemen weer een stukje hoop en perspectief. We zien dat er zorgvuldig met de protocollen gewerkt wordt en koren iedere keer opnieuw weer de afweging maken om wel of niet fysiek te gaan repeteren, of om opnieuw een nieuwe vorm te vinden waarin samen zingen wel kan. We zijn heel trots op de wijze waarop dit gebeurt.

Het kabinet erkent de maatschappelijke betekenis die een muziekvereniging heeft, juist ook in deze corona-tijd. Het gezamenlijk beoefenen van muziek wordt gezien als maatschappelijk wenselijk. Op basis daarvan wordt dit uitgezonderd van een aantal maatregelen. Samen zingen is van betekenis voor de samenleving en sommige mensen hebben juist nu collega-zangers hard nodig. Die erkenning is heel belangrijk, maar komt ook met een verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie in de samenleving.

We roepen de koren opnieuw op om ook dit maal een zorgvuldige afweging te maken die past bij het koor, bij de leden en de dirigent, de beschikbare faciliteiten en de omgeving. Samen zingen kan (nog steeds) binnen bovengenoemde richtlijnen. Gebruik je verstand, en neem je verantwoordelijkheid. We kunnen als Koornetwerk Nederland hierin geen algemeen advies geven.

Vanuit Koornetwerk Nederland blijven we ons verdiepen in de ontwikkelingen rond corona en brengen je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen zodra dat van toepassing is en proberen duidelijkheid te krijgen waar het ontbreekt. Wij zien uit naar het moment dat we onbezorgd samen kunnen zingen, tot die tijd denken we met jullie mee. Tot die tijd staat de gezondheid van iedereen voorop.

Meldpunt Koor & Corona in voorbereiding

Ook Koornetwerk Nederland heeft kennisgenomen van de besmettingen binnen het koor Populus Unus in Cantione uit Leiden. Dit is natuurlijk heel vervelend, in de eerste plaats voor het koor en de zangers zelf. We hopen dat de zangers spoedig zullen herstellen. Het koor heeft het verloop van de repetitie en informatie over de setting met ons gedeeld. Hier zijn we heel blij mee, op basis van deze informatie kunnen we verder kijken of we er achter kunnen komen wat nu precies de oorzaak zou kunnen zijn voor deze onderlinge besmettingen. Want dat is natuurlijk de kernvraag. De GGD is hier mee bezig, en in overleg met het koor zullen we er ook samen met VirMus naar gaan kijken.

Het protocol van Koornetwerk Nederland is gebaseerd op het advies en de richtlijnen van het RIVM over zang met daarbij aanvullende aandachtspunten voor dingen die te maken hebben met de organisatie van een repetitie.

Het RIVM neemt daarnaast koren mee in haar wekelijkse monitor van coronaverspreiding. Deze monitor laat zien dat koren tot de groep van bijeenkomsten behoren met de laagste besmettingsgraad. Dat zijn zeer bemoedigende cijfers en feiten, die laten zien dat duizenden koorrepetities wel probleemloos zijn verlopen. Maar de cijfers sluiten incidenten echter niet uit. Dat geldt voor sporten, kerk-, restaurant- of winkelbezoek. En dus ook voor het zingen in koren. We moeten dus continu op onze hoede blijven. Koren doen het goed, maar af en toe doet het virus het net iets beter.

Meldpunt Koor & Corona

Om voorvallen bij koren goed in beeld te krijgen bereidt Koornetwerk Nederland een nieuw Meldpunt Koor & Corona voor Koren die met besmettingsgevallen te maken hebben, waarvan het vermoeden bestaat dat de zangactiviteiten hiervan de oorzaak zijn, kunnen zich hier direct melden. Met dit meldpunt willen we in samenwerking met wetenschappers meer zicht krijgen op mogelijke oorzaak van verspreiding onderzoeken.

De realiteit van de tweede golf dwingt ons allemaal tot gezond verstand en voorzichtigheid. Koren hebben de afgelopen maanden laten zien dat ze heel goed eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en hopen dat het komende Meldpunt Koor & Corona een bijdrage kan leveren om dat heel gericht te kunnen blijven doen.

Via onze website en sociale media berichten we over de ontwikkelingen rond het meldpunt.

Aangepaste maatregelen per 29 september

Met ingang van dinsdag 29 september om 18.00 uur zijn verscherpte maatregelen van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen. De rijksoverheid heeft de maatregelen in de perconferentie op 28 september aangekondigd. Na diverse contact met instanties is onderstaande de laatste stand van zaken. Voor koren zijn de volgende maatregelen van belang:

 • Muziekrepetities zijn toegestaan tot een maximaal aantal bezoekers van 30 personen in een binnenruimte en een maximaal aantal personen van 40 in de buitenruimte.
 • Deze maxima zijn niet van toepassing op ‘jeugd-activiteiten’ voor personen tot en met 17 jaar.
 • Concerten geven is toegestaan, maar mag het maximum aantal personen (inclusief het koor zelf) voor een binnenruimte niet overschrijden, tenzij de locatie hiervoor een uitzondering heeft.
 • De algemene richtlijnen van het RIVM en het koorprotocol van Koornetwerk Nederland blijven onverkort van kracht.

Over gezelschappen en samenkomsten 

Er lijkt enige verwarring te zijn ontstaan met betrekking tot de begrippen “gezelschap” en “samenkomsten”. Een gezelschap is een ‘groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden’ dit kan zijn een club vrienden die naar een restaurant gaan of een familie. Een samenkomst kan bestaan uit meerdere groepen. De omvang van een gezelschap is vanaf 29 september beperkt tot maximaal 4 personen.

Koren zijn uitgezonderd van dit maximum: zij mogen dus wel met meer dan 4 mensen als groep ergens aan deelnemen. Het maximum van 30 personen per binnenruimte en 40 personen buiten voor samenkomsten is wel van kracht voor koren.

Lokale afstemming 

De Veiligheidsregio’s en gemeente hebben een belangrijke rol in de uitvoering van de maatregelen. Het is mogelijk dat er afwijkingen zijn tussen de verschillende Veiligheidsregio’s. Wij adviseren dan ook om kennis te nemen van de actuele situatie in je eigen regio.

Tot slot

We begrijpen dat de maatregelen wellicht voor jouw koor vervelend kan zijn. Nu de besmettingen weer zo hard oplopen, is het toch even pas op de plaats. We willen veilig kunnen blijven zingen met elkaar.

Vanuit Koornetwerk Nederland blijven we ons verdiepen in de ontwikkelingen rond corona en brengen je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen zodra dat van toepassing is en proberen duidelijkheid te krijgen waar het ontbreekt.

Vooraankondiging KNZV inspiratiedag 2021

Geachte secretaris,

KNZV vMN organiseert in februari 2021 het vervolg op de succesvolle inspiratiedag die we afgelopen februari hebben georganiseerd. Bijgaand treft u de vooraankondiging aan en bestuur en organisatoren hopen dat u de datum van 6 februari alvast in uw agenda zult zetten. Op de komende Algemene Ledenvergadering (30 oktober) zal het bestuur verder ingaan op het vervolg op de Inspiratiedag.

Met vriendelijke groeten,
Wim Zoet
secretaris KNZV vMN

Ledenraadpleging over de toekomst

Geachte secretaris, geacht erelid of lid van verdienste van KNZV MN,

Hierbij ontvangt u een brief van het bestuur KNZV MN met het resultaat van de ledenraadpleging over de toekomst.
Het bestuur zal ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2020 een besluit ter zake voor bereiden.
met vriendelijke groeten,
Wim Zoet
secretaris KNZV MN

Werkwijze voor het inloggen na het aanmelden

 1. Als u zich heeft aangemeld krijgt u na enige tijd, als de bibliothecaris u heeft gecentreerd, een e-mail waarin de volgende tekst is opgenomen, bijvoorbeeld:

Hallo Jan Jansen,

Om toegang te krijgen tot de bibliotheek dient u de volgende stappen te ondernemen:

 • Activeer uw aanmelding door op deze link te klikken http://www.knzv.nl/bibliotheek/activate.php?id=293&code=1fffdb4684cdda8ab
  0047697bf1dda61
 • Nadat u uw toegang geactiveerd hebt kunt u inloggen met de volgende gegevens:
  Gebruikersnaam: abcd
  Wachtwoord: Jj6c2Ee9g
 • Let op: U dient bij het ingeven de grote en kleine letters letterlijk over te nemen!
 • Ik adviseer u nadrukkelijk om daarna uw wachtwoord te wijzigen!

In het vervolg kunt u rechtstreeks surfen naar www.knzv.nl/bibliotheek

Succes!

 1. U dient deze handeling uit te voeren zoals aangegeven, dus op de lange blauwe link klikken. Hiermee wordt u aanvraag geactiveerd.
 2. Na het activeren opent zich een scherm. Hier vult u uw gebruikersnaam in en wij adviseren u het wachtwoord uit de mail te kopiëren en in dit scherm te plakken (dit is de meest veilige wijze)

Wat als u niet gemachtigd bent in te loggen…

 1. U gaat terug naar het hoofdscherm van de website
  2. U kiest in het menu Bibliotheek/Uitlenen
  3. U klikt op de link Stuur mij een nieuw wachtwoord. U krijgt een nieuw wachtwoord

toegestuurd.
4. Probeer opnieuw in te loggen.

Herhaal dit zo nodig, u zult zien dat het lukt !

Wijziging incasso regulier 2020

Geachte secretaris/penningmeester,
Hierbij ontvangt u een brief van de penningmeester van KNZV-MN. In de brief zet de penningmeester uiteen dat het bestuur van KNZV-MN uw koor een financiële compensatie wil bieden voor de gevolgen van de coronacrisis voor uw koor en op welke wijze dat zal worden uitgevoerd.
Met vriendelijke groeten,
Wim Zoet
secretaris KNZV Midden-Nederland