Algemene Nieuwsbrief

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren

Datum           : 19 mei 2021   

Corona-advies:

Helaas is het dringende advies om niet samen te zingen nog steeds van kracht. Hopelijk worden de maatregelen voor de koren versoepeld nadat een hoge vaccinatiegraad is bereikt en voldoende groepsimmuniteit is opgebouwd. Het onderzoek van het RIVM en GGD naar Covid-19 uitbraken bij zes koren vorig jaar is afgerond. Het is bij 5 koren aannemelijk, dat besmettingen tijdens de samenkomsten zijn ontstaan. Een hoger besmettingsrisico bij zingen is daarvan niet uit te sluiten, maar kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Hierdoor blijft de onzekerheid over de verspreiding van aerosolen dus nog voortduren.

Blijf daarom de ontwikkelingen volgen. Wij verwijzen graag naar het nieuwe menu ‘Koor & Corona’ op de website van Koornetwerk Nederland. Zie www.koornetwerk.nl

Een belangrijk onderdeel hiervan is de Corona Toolkit. KNN vraagt hiervoor ook de inbreng van de koren bijvoorbeeld m.b.t. Best Practices en info over digitaal repeteren. Alle input kunt u sturen naar corona@koornetwerk.nl.

Zie ook het artikel over ventilatie dat geplaatst is op 17 februari 2021 op bovengenoemde website onder ‘Alle corona-gerelateerde berichten’. Als koor kun je deze tijd goed benutten om na te gaan hoe het staat met de ventilatie in de ruimte waar je repeteert. Ventilatievoorzieningen in gemeenschappelijke ruimtes dienen te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Aanbevolen wordt een CO2-meter aan te schaffen. Een CO2 meter meet niet de aanwezigheid van virussen, maar geeft het CO2-gehalte aan. Als de lucht schoon is, is de kans klein dat er virussen worden ingeademd en vervolgens weer worden uitgestoten. Dit artikel is gebaseerd op een notitie van Fer van de Winkel bestuurslid van het KNZV en bouwkundige.

WBTR:

De Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die per 1 juli 2021 van kracht wordt, is bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren en misstanden (fraude) te voorkomen. Zie hiervoor de over dit onderwerp uitgebrachte nieuwsbrief van het KNZV op 3 mei 2021. Conclusie KNZV: Voor koren verandert er niet zoveel. Daarom achten wij de door advocatenkantoren aangeboden hulp niet nodig en bovendien is er een overgangsperiode van 5 jaar om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen. Bij genoemde nieuwsbrief is een checklist gevoegd die tevens te downloaden is. Zie: www.koornetwerk.nl/nieuws/webinar-wbtr/

Tools voor verenigingen:

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft onder de naam “Tools voor verenigingen” een online overzicht geplaatst met links naar cursussen, stappenplannen en tips waarmee bestuurders aan hun vereniging kunnen bouwen. Zie: https://www.lkca.nl/artikel/tools-voor-verenigingen/

Op de website van LKCA staan tevens een drietal laagdrempelige videocolleges m.b.t. de lokale lobby voor cultuur. Zie: https://www.lkca.nl/video/videocolleges-lobby-cultuur/                                                                                                                                                                                                                                 

Koos van Herk, secretaris KNZV

Comments are closed.