Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) 2021

De Algemene Ledenvergadering van het KNZV Midden Nederland wordt gehouden op zaterdag 17 april 2021, 10.00 uur.

Vanwege de geldende Coronamaatregelen kunnen we naar verwachting nog steeds niet fysiek bijeen komen. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om de vergadering te agenderen voor de statutair verplichtende agendapunten.
Evenals de laatste Algemene Ledenvergadering op 19 december 2020 zal ook deze vergadering digitaal verlopen. De leden ontvangen hierover tijdig bericht.

De notitie “Toekomst van het KNZV Midden Nederland” leent zich niet voor een digitale afronding. De discussie daarover wordt uitgesteld naar het moment waarop we weer fysiek bijeen kunnen komen. Niettemin werpt de notitie de schaduwen vooruit, met name waar het gaat om de bestuurskracht van het KNZV Midden Nederland. Omdat we worden achterhaald door de Coronamaatregelen en de tijd, zijn we genoodzaakt het invullen van de bestuurvacatures eerder te bespreken.

Bestuurssamenstelling

Eén van de belangrijkste agendapunten in de komende Algemene Ledenvergadering is de “Bestuurssamenstelling”.
Dit jaar treden drie bestuursleden, waarvan twee interim bestuurders, af. Daarmee wordt het bestuur teruggebracht tot twee bestuursleden, te weten de voorzitter en de secretaris. Dat is te weinig om bestuurlijk verantwoord het KNZV Midden Nederland te continueren.
Tenminste moet de vacature van penningmeester worden ingevuld, zodat we met een driehoofdig bestuur, bijgestaan door een vijftal bestuursondersteuners, wel bestuurlijk perspectief hebben. Voor vier bestuursondersteuners (Financiën, PR/Communicatie, Evenementen en Website) hebben we kandidaten; voor één bestuursondersteuner (Social Media) verwachten we nog een kandidaat uit het midden van onze leden. Aanmelding voor deze functie graag via de email aan de secretaris : secretaris@knzv-middennederland.nl

Vacature penningmeester, een laatste en uiterste oproep
In onze notitie over de Toekomst van het KNZV Midden Nederland hebben wij voorgesteld dat het voortbestaan van onze regionale KNZV-vereniging afhankelijk is van voldoende bestuurskracht. Daarin is het invullen van de functie van penningmeester van het grootste belang en dat is een niet afwendbare voorwaarde.
Lukt dit niet, dan stellen de voorzitter en de secretaris hun functie ter beschikking.
In die situatie wordt het KNZV Midden Nederland dus stuurloos en zal een gang naar een liquidatie van onze regionale KNZV-vereniging door een demissionair bestuur worden ingezet. Het bestuur hoopt van ganser harte dat deze weg niet behoeft te worden ingeslagen.
Een bijzonder belangrijk bespreekpunt dus in onze aanstaande Voorjaarsvergadering.

Al meerdere keren hebben wij u opgeroepen om een kandidaat aan ons voor te stellen. Tot nu toe heeft dat niet tot enig resultaat geleid. Bijzonder jammer.
Het bestuur doet nu nog een uiterste poging om tot een goed resultaat te komen en wij roepen de leden op om op deze vacature te reageren. Voor meer informatie over deze vacature kan bij voorkeur contact worden opgenomen met de secretaris, Wim Zoet.

Vanwege de voorbereiding van de ALV 2021 dient de kandidatering op bij voorkeur op 17 maart 2021 te zijn afgerond. Het dringende verzoek is om voor deze datum een kandidaat-penningmeester bij het bestuur aan te leveren.
Dat kan per email : secretaris@knzv-middennederland.nl
Mochten zich kandidaten kort voor de vergadering of zelfs tijdens de vergadering melden, dan zijn dat ook mogelijkheden.

Toelichting :
De penningmeester is een belangrijke bestuursfunctionaris. In verband met de aanstaande vacature is het takenpakket tegen het licht gehouden.
Besloten is om het takenpakket te verdelen onder de penningmeester-zelf en de bestuursondersteuner Financiën : onder aansturing van de penningmeester wordt de dagelijkse financiële administratie ondergebracht bij de bestuursondersteuner. Dat is een aanzienlijk verlichting van het penningmeesterschap.
Het takenpakket van de penningmeester zal in hoofdzaak bestaan uit het opstellen van jaarplannen, begroting en jaarrekening. Uiteraard maakt hij deel uit van het driehoofdige bestuur van KNZV Midden Nederland.
Wellicht ten overvloede: de penningmeester hoeft niet persé voort te komen uit de kring van koorbestuurders. Ook een koorlid kan zich beschikbaar stellen voor deze functie.
Het KNZV Midden Nederland heeft ruim 2000 koorleden binnen haar werkgebied. Ruim 200 daarvan zijn ook koorbestuurders. Bij elkaar een prachtig aantal leden waaruit geput kan worden voor het aandragen van een kandidaat-penningmeester.

Driebergen-Rijsenburg, 19 februari 2021

Het bestuur van het KNZV Midden Nederland,

De voorzitter,

ChrystoWormskamp

Comments are closed.