Algemeen nut beogende instellingen

Algemeen nut beogende instellingen

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen hoeven geen aanvraag in te sturen. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%eis.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.

 • Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

90%-eis

 • Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ten minste 90% van de uitgaven het algemeen nut dienen. Wij kijken van geval tot geval of een instelling aan deze eis voldoet. Het voorbeeld hieronder geeft een idee wanneer wij een instelling wel als ANBI aanwijzen en wanneer niet.
 • Voorbeeld
 • Harmonie-, zang- of toneelverenigingen voldoen meestal niet aan de 90%-eis. Deze verenigingen zetten zich vooral in voor het privé-belang van hun leden. Zij stellen hun leden in staat muziek te maken, te zingen of toneel te spelen. Soms zet een harmonie-, zang- of toneelvereniging zich ook in voor een algemeen belang, bijvoorbeeld wanneer ze gratis optreden bij een landelijk evenement. Maar deze activiteiten vormen meestal minder dan 90% van de activiteiten van zo’n vereniging.

          Geen ANBI, maar misschien wel SBBI

     Voldoet uw instelling niet aan de voorwaarden voor een ANBI, maar hebben de activiteiten van uw instelling wel een bijzondere maatschappelijke waarde? Dan is uw instelling mogelijk een sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

Geen winstoogmerk

 • Lees voor
 • Een ANBI mag geen winst maken met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten. Een instelling die commerciële tarieven vraagt voor deze activiteiten kan geen ANBI zijn.
 • Wanneer mag een ANBI winst maken?
 • Een ANBI mag wél winst maken uit een commerciële activiteit, naast de algemeen nuttige activiteiten. Voorwaarde is dat de winst uit de commerciële activiteit ten goede komt aan het algemeen nut.
 • Voorbeeld

Een museum heeft een eigen winkel. De opbrengst van die winkel besteedt het museum helemaal aan museumactiviteiten voor het algemeen nut.

Het is niet voldoende om alleen in de statuten op te nemen dat de commerciële activiteiten uitgevoerd worden voor de financiering van het algemeen nut. Bij de beoordeling of uw instelling een ANBI is kijken wij naar alle activiteiten van uw instelling.

Integriteitseisen

Lees voor

Een instelling kan alleen een ANBI zijn als de instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen:

 • De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld.
 • Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.

Als de Belastingdienst reden heeft om te twijfelen aan de integriteit van een instelling of een persoon die daarbij betrokken is, kunnen wij vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Beperkt eigen vermogen

Lees voor

Het eigen vermogen van een ANBI moet beperkt blijven.

Bestedingscriterium

Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk voor het doel van de ANBI. Dit heet het ‘bestedingscriterium’. Met het bestedingscriterium wordt niet-redelijke vermogensvorming (oppotten van vermogen) voorkomen.

Welk vermogen mag een ANBI in ieder geval aanhouden?

 • Vermogen dat als legaat (via een erfenis) of schenking is ontvangen. Voorwaarde is dat de overledene of schenker heeft bepaald dat alleen het rendement uit dat vermogen mag worden gebruikt voor het doel van de ANBI. Zo’n vermogen wordt ook wel stamvermogen genoemd. Vaak wordt door de schenker of overledene in een testament bepaald dat het stamvermogen zijn waarde moet behouden door middel van jaarlijkse correctie vanwege inflatie. Daarmee moet de ANBI dan ook rekening houden bij besteding van de beschikbare rendementen. Het resterende jaarrendement moet worden besteed voor het doel van de ANBI en mag niet als vermogen worden aangehouden.

Vermogen dat nodig is voor het doel van de ANBI. Denk bijvoorbeeld aan een door een ANBI in stand te houden natuurgebied of gebedshuis.

Vermogen dat nodig is om een doel te realiseren. Bijvoorbeeld een eigen bedrijfspand of een eigen opslagplaats voor hulpgoederen.

 

 • Een redelijk vermogen dat nodig is om de continuïteit te waarborgen. Hierbij mag de ANBI rekening houden met schommelingen in de inkomsten of toekomstige rendementen.

Administratieve verplichtingen

Lees voor

Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet bijvoorbeeld blijken:

 • welke bedragen per bestuurder zijn betaald aan onkostenvergoeding en vacatiegelden Zo kunnen wij beoordelen of de bestuursleden bovenmatige onkostenvergoedingen of vacatiegelden ontvangen.
 • welke kosten de instelling heeft gemaakt

Denk bijvoorbeeld aan de beheerkosten van de instelling. Zo kunnen wij beoordelen of er een redelijke verhouding is tussen kosten en bestedingen.

 • wat de aard en omvang zijn van de inkomsten en het vermogen van de instelling Zo kunnen wij de bestedingen van de ANBI beoordelen op het bestedingscriterium.

Gegevens van een ANBI publiceren op een internetsite

Lees voor

Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.

 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer
 • het post- of bezoekadres van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders

Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.

 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid

Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders.

 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten een financiële verantwoording

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Beleidsplan

Lees voor

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in:

 • het werk dat de instelling doet
 • de manier waarop de instelling geld werft
 • het beheer van het vermogen van de instelling
 • de besteding van het vermogen van de instelling

Beloning bestuurders

 • Lees voor
 • Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

            Onkosten

     Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

            Vacatiegeld

     Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Financiële verantwoording publiceren

Lees voor

Uw ANBI moet een financiële verantwoording publiceren op internet. Het gaat om de volgende informatie:

 • de balans
 • de staat van baten en lasten
 • een toelichting

U moet de financiële verantwoording binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar publiceren op de eigen internetsite of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. U moet dit doen voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2011.

 

Comments are closed.