Aan de leden van de besturen van de aangesloten koren van het KNZV vMN

Logo Nieuwspagina

Aan de leden van de besturen van de aangesloten koren van het KNZV vMN

Geacht bestuur,

Het zal u niet zijn ontgaan dat het bestuur van het KNZV vMN de laatste weken in kwantitatieve zin in omvang is afgenomen. Begin maart j.l. namen wij onverwacht afscheid van Jan van Delft. Op 24 maart volgde het statutair onvermijdelijke aftreden van Adrie Bout, waarna op 17 april j.l. Adry Slagmeulen onverwacht te kennen gaf zijn bestuurlijke activiteiten met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Inmiddels trad op 24 maart j.l. Wim den Heijer aan als voorzitter van het KNZV vMN.

Daarnaast trokken wij recent John Boertjes aan als secretarieel bestuurlijk ondersteuner ter ontlasting van secretaris Leo Hagebeek en Jan Bussink als bestuursondersteuner Website KNZV vMN.

De feitelijke situatie is nu, dat het oorspronkelijk vijfhoofdige, bestuur uit nog slechts drie leden bestaat, t.w. Wim den Heijer, voorzitter, Leo Hagebeek, secretaris en Roel Bueneker, penningmeester.

Hoewel dit bestuur er alles aan zal doen om op de ALV van het komende najaar een bestuur van tenminste vijf leden te presenteren en geïnteresseerden vanaf nu zich kunnen aanmelden, zal e.e.a. de komende tijd consequenties hebben voor de taken die het bestuur traditioneel en op grond van de statuten van onze vereniging uitvoert.

Er is behoefte aan een bestuurder Evenementen en Workshops en een bestuurder Communicatie (Public Relations en aansturing en uitvoering van het gebruik van Social Media).

Concreet betekent dit dat de bestuurlijke prioriteiten  voorshands gelegd worden bij vorm en inhoud van onze aangeboden diensten, evenementen en workshops. Te denken valt dan o.a. aan de voorbereiding en uitvoering van het Concours te IJsselstein in oktober a.s. en de Workshop Dirigentendag in september a.s. vanuit het Activiteitenplan 2018 en de voorbereiding van diensten zoals genoemd in het Meerjarenplan 2019 e.v. doorgang zullen blijven vinden.

Uiteraard zal ook, zoals statutair vastgelegd, twee maal per jaar een ALV georganiseerd worden. In dit kader zal het bestuur in de komende Ledenvergadering van het najaar naast een volledig, tenminste vijfhoofdig bestuur, voorstellen presenteren ter waarborging van de bestuurlijke continuïteit, zo nodig via aanpassing van onze Statuten.

Tevens zal het bestuur de komende tijd een beroep doen op individuele leden ter ondersteuning van bestuurlijke activiteiten. Ook hiervoor kunnen geïnteresseerden zich aanmelden bij de secretaris KNZV Midden Nederland.

Dat betekent echter ook dat er geen invulling aan taken rond jubilea van personen of leden zal en kan worden gegeven.  Ook op alle andere meer ceremoniële taken van het bestuur VMN is de beperking volledig van toepassing. Aan de voorzitters van onze leden wordt verzocht om aan deze taken zelf, maar wel namens de KNZV vMN, invulling aan te geven. Insignes en oorkondes worden verstrekt vanuit het secretariaat vMN.

Dat betekent ook geen invulling aan de organisatie van het Clusteroverleg. Wanneer leden elkaar willen ontmoeten binnen een deel van de regio VMN zullen ze daar zelf invulling aan moeten gaan geven. Het alternatief is en blijft om elkaar te ontmoeten op de twee ledenvergaderingen per jaar.

Wij vertrouwen erop, dat wij gezamenlijk in staat zijn deze periode van bestuurlijke bloedarmoede zo spoedig mogelijk achter ons te laten, waarna wij ons weer volledig op de toekomst van de mannenkorenzang in Nederland kunnen richten. Binnen onze gelederen beschikken wij naar onze overtuiging over royaal voldoende bestuurlijke kwaliteit en kwantiteit om een glanzende toekomst veilig te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur KNZV Midden Nederland

Wim den Heijer, voorzitter KNZV vMN.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment